SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR
 
Amaç
MADDE 1- Bu Yönetmeliği amacı, Selçuklu Belediyesinde faaliyet gösteren sağlık işleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını düzenler.
 
Kapsam
MADDE 2- Bu Yönetmelik, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin teşkili, görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3- Bu Yönetmelik , 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/ b ve 18/m maddelerine istinaden hazırlanmıştır.
 
İlkeler
MADDE 4- Müdürlük olarak hizmet ve faaliyetlerinde etkinlik, adalet, hizmette kaliteyi sağlamak, birimin güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek sorunlara kalıcı ve yerinde çözüm üretmek.
Müdürlüğün amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemek, gerekli planlamaları yapmak.
Müdürlüğün güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri analiz etmek, geleceğe dönük stratejiler belirlemek,
Birim personelinin motivasyonunu sağlamak, performansını artırmak, toplam kalite yönetimine geçmek.
 
Tanımlar
Madde 5- Bu Yönergede adı geçen;
Belediye                                 : Selçuklu Belediyesini,
Başkanlık                               : Selçuklu Belediye Başkanlığını,
Başkan                                               : Selçuklu Belediye Başkanını,
Meclis                                     : Selçuklu Belediye Meclisini,
Encümen                                : Selçuklu Belediye Encümenini,
Müdürlük                               : Sağlık İşleri Müdürlüğünü ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU VE GÖREVLERİ
 
Kuruluşu
MADDE  6 – Müdürlüğün görevlerini daha etkin ve verimli yürüte bilmesi için müdür, sağlık birimi, veteriner birimi ve çevre denetim birimi olmak üzere 3 adet birimden oluşmaktadır. Birimlerin çalışma şekil ve şartlarının belirlenmesinde başkan onayı aranır.
Birimlerin kuruluş, unvan ve nitelikleri ;
Sağlık Birimi :
Tabip, sağlık memurun dan oluşmaktadır.
Veteriner Birimi :
Veteriner hekim ve işçi personelden oluşmaktadır.
 
Müdürlüğün yönetim şeması
 
 
            Müdürlüğün Görev yetki ve sorumlulukları
            MADDE  7- Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır.
           
            Sağlık Birimi :
1- 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununa, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi Hakkındaki Kanuna, Sağlık Bakanlığı Genelgelerine,Gıda maddeleri Tüzüğüne, 560 sayılı Gıdaların üretimi ve tüketimi ve denetlenmesine dair kanun ile İl ve İlçe Hıfzısıhha Meclisi Kararlarına,Belediye Meclisi ve Encümen kararlarına,Başkanlık emirlerine,Zabıta ve Ruhsat Yönetmeliğinin sağlıkla ilgili maddelerine, sıhhi Zabıta talimatnamesine uygun olarak;
 1. Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde Belediyeye ait tüm mediko-sosyal hizmetleri noksansız olarak yerine getirmek..
 2. Gıda maddeleri ile uğraşan ve halk sağlığı açısından önem taşıyan esnafın muayene ve tedavilerini periyodik olarak yaptırmak,ayrıca akciğer TBC veya portör olup olmadıklarını araştırmak ,hasta olanlarını tedavi edip,sağlam olana kadar çalışmaktan alıkoymak.
 3. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek ve koruyucu önlemleri almak.
 4. Bir plan dahilinde esnaf denetimi yapmak ve sağlık koşullarına uymayanlar hakkında cezai müeyyide uygulamak.
 5. Acil vakalarda ilk yardım yapmak ve gerekli görülenleri hastanelere sevk etmek.
 6. Belediye memur ve hizmetlileri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları yakınlarını muayene ve tedavilerini yapmak,gerekli görülenleri sağlık kuruluşlarına sevk etmek.
 7. Sağlık kuruluşlarında tedavi görenlerin tedavi faturaları ile anlaşmalı eczane faturalarının tahakkuka bağlanarak bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğünce ödenmesini sağlamak.
 8. Fakir halkın ücretsiz olarak muayene ve tedavisini yaparak ilaçlarını vermek.
 9. Halkın sağlığı ve esenliği için diğer sağlık hizmetlerini yürütmek.
 10. Otel,han,sinema,kahvehane ve bar gibi genel yerlerin sağlık şartlarına uygunluğunu kontrol ederek zararlı etkenlerin bertaraf edilmesini sağlamak.
 11. Halkın sağlığını ilgilendiren konulardaki şikayetlerin yerinde tetkikini yaparak gereğinde konunun ilgili müdürlüklere iletilmesini sağlamak.


  2. Sağlık Birimi ,Belediye Başkanı’nın sağlık müşaviridir. Belediye Başkanına veya yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olup, Belediyeye ait ve 5.maddede sıralanan bütün mediko-sosyal hizmetlerin noksansız olarak yürütülmesini sağlar ve takip eder. Sağlıkla ilgili yasa,tüzük ve yönetmelikler hükümleri dahilinde Sağlık Bakanlığı’na Belediyeler Kanunu’nun ve ona göre çıkartılan sağlık konularındaki Tüzük ve yönetmelik çerçevesinde de Belediye Başkanına karşı sorumludur.

  a) Belediyeye ait sağlık kurum ve kuruluşların kontrolünü yapmak.

  b)Yapılan Hizmetlerle ilgili istatistik cetvellerini incelemek ve gerekli makamlara göndermek.

  c) Belediye sağlık personelinin tamamlanmasını sağlamak.

  c) Ücretsiz doğum için Ebe çalıştırılmasını sağlamak.

  e) Belediye Personeli ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları ile fakir halka parasız ilaç verilmesi için eczanelerle sözleşme yapmak ve mümkün olduğu takdirde Belediye bünyesinde Eczane açılması için girişimde bulunmak:

  f) Belediye Sağlık Zabıta yönetmeliği hükümlerinin önemle uygulanmasını sağlamak,değişiklikler ve eklenmesine gerek görülen hususları Başkanlık kanalıyla Bakanlığa iletmek.

  g)1593 sayılı yasanın mezarlıklar hakkındaki 11410 sayılı yönetmelik ve 5055 sayılı yönetmelik hükümlerine göre ölüm işlerinin usulüne uygun olarak yürütülmesini ve ölülerin nakli hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uyulmasını sağlamak.

  h) U:H:Kanununun 191-199 maddeleri ve 4.8.1992 gün ve 3/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Gıda maddeleri Tüzüğü,4 Temmuz 1983 gün ve 83/6706 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren gıda katkı maddeleri Yönetmeliği,hükümleri ile 560 sayılı gıdaların üretimi,tüketimi ve denetlenmesine dair kanun hükmünde kararname ve yönetmeliği hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak.Gıda maddelerinin gerekli analizlerini yaptırarak sonuçlarına göre işlemlerini yapmak ve yaptırmak,her türlü gıda maddesi satan ve üreten yerlerin kontrolünü yaptırmak ve izlemek.

  i) Gerektiğinde diğer Müdürlüklerle koordinasyon sağlamak.

  Belediye Tabipliğinin Görev ve Yetkileri:

  a) Belediye Sağlık işleri Müdürü’nün yardımcısı olup, sağlık teşkilatının verimli olarak çalışmasını takip eder.

  b) Sağlık İşleri Müdürü’nün herhangi bir nedenle bulunmaması halinde yerine vekalet etmek,tüm görev,yetki ve sorumluluklarını taşımak.

  c) Müdürlük birimlerinin büro çalışmalarını, personelin çalışma ve mesaiye devamını kontrol etmek.

  d) Sağlık ve mediko- sosyal hizmetlerin yapılmasında Müdüre karşı sorumlu olup tüm sağlık hizmetlerini görmekle yükümlüdür.

  e) Yürürlükte olan Yasa, tüzük ve yönetmeliklerce alınan karar ve emirlerde belirtilen tüm sağlık hizmetlerini görmekle yükümlüdür.

  f) İlk yardım için gerekli ilaç alet ve malzemelerin bulunacağı bir çanta ile ecza dolabını Belediyece teminini sağlamak.

  g) Poliklinik hizmetlerini yürütmek,gerek görülenleri sağlık kuruluşlarına sevk etmek.Gelemeyecek durumdaki fakir ve muhtaç hastaları yerinde olmak üzere muayene ve tedavilerini yapmak ve ilaçlarını temine çalışmak ve gerekirse Belediyeye ait sağlık kuruluşlarına sevk etmek.

  h) i) 5.maddede yazılı görevleri yerine getirmeye katılmak ve Sağlık işleri Müdürlüğü’nce  verilen görevleri uygulamak ve takip etmek.

  Veterinerlik Birimi

  1 -Hayvan Sağlığı ve Genel Sağlıkla İlgili Görevler;

  a-Bulaşıcı hayvan hastalıkları yönünden gerekli tedbirleri almak.

  b-Zoonozlarla savaşmak, gerekli koruyucu ve kurtarıcı önlemleri almak,aldırtmak.

  c-Salgınların görülmesi halinde ilgili mercileri haberdar etmek,gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak.

  d-Belediye sınırları içindeki toplu hayvan satış yerlerinin genel hijyenik ve teknik koşullar yönünden kontrolünü yapmak, yasa yönetmelik ve talimatnamelerin hükümlerini uygulamak.

  e-Salgınlara yol açabilecek her türlü ot obur, kemirici ve haşerelerle uygun yöntemler dahilinde mücadele etmek.

  f-Başıboş hayvan barındırma ve tedavi merkezleri açmak, buralarda barındırılan hayvanların sağlıklarını korumaya yönelik tedbirler almak.

  g-Özel ve tüzel kişilere ait hayvan barınaklarını çevre sağlığı ve genel temizlik açısından kontrol etmek.

  h-Gıda kontrol hizmetlerinden sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyonlarında görev almak.

  4-Sosyal Amaçlı Görevler:

  a-Hayvandan hayvana,hayvandan insana geçebilen hastalıkları tanıtmak koruma ve çözüm yollarını belirlemek amacıyla afiş,broşür,yazı ve görüntülü iletişim araçlarını kullanarak eğitim çalışması yapmak.

  b-İş yeri ve gıda hijyeni konusunda eğitim çalışması yapmak.

  c-Dengeli ve yeterli beslenme konusunda eğitim çalışması yapmak.

  d-Konusuna ilişkin diğer konularda eğitim çalışması yapmak.

  Veteriner Hekim : Müdürlüğün talimatları doğrultusunda poliklinik hizmetleri,kuduz müşahede hizmetler, zoonozlarla,haşere ve kemiricilerle mücadele  hizmetlerini yürütür.

  Memur Personel : Müdürlüğün yazışmalarını yapar,yapılan faaliyetleri kaydeder,istatistiği  kayıtları tutar,arşivler,gerektiğinde ilgili makama sunar.

  İşçi personel : Müdürlük ve diğer hizmet birimlerinin temizliğinden sorumludur. Zoonozlarla haşere ve kemiricilerle mücadele hizmetlerini müdürlüğün talimatları doğrultusunda yürütür.


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  ORTAK HÜKÜMLER

              Müdürlük Bütçesi

              MADDE 8 –Sağlık İşleri Müdürlüğü 5018 Sayılı yasa kapsamında Belediye Başkanının bütçe çağrısına istinaden, yılı gider bütçe teklifini hazırlamak ve süresi içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek zorundadır.

              Müdürlük İhtiyaçlarının Temini

              MADDE 9 – Sağlık işleri Müdürlüğü, ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri karşılanmasında yazılı olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden talep eder.

              İnceleme ve Araştırma

              MADDE 10 – Sağlık İşleri  Müdürü, kendi Müdürlüğünün faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere; Yurt içi ve yurt dışında bulunan resmi ve özel kuruluşlarda inceleme, araştırma yapmak üzere personel görevlendirebilir. Bu tür görevlendirmelerde Başkanlık Makamından onay alınması gerekir.

              Yazışmalar

              MADDE 11- Diğer Belediye birimlerinin Müdürlükle yazışması olduğu takdirde öncelikle ele almak ve sonuçlandırmak zorundadır.

              Ortak Görevler

              MADDE 12- Birden fazla Belediye Birimini ilgilendiren iş veya görev söz konusu olduğunda koordinatör Müdürlük Başkanlık Makamı tarafından belirlenir.

              Değişiklik Teklifi

              MADDE 13 – Bu Yönetmelikte yapılacak her türlü değişiklik teklifinin Başkanlık Onayına sunulması işlemi Yazı İşleri Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilir.
   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  SON HÜKÜMLER

   

              Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

              MADDE 14 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte daha önce yürürlükte bulunan yönetmelik yürürlükten kalkar.

              Yürürlük

              MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisince kabulü ile yayınlanma tarihinde yürürlüğe girer.
              Yürütme
            MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.