SELÇUKLU BELEDİYESİ
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,Kapsam,Dayanak,İlkeler ve Tanımlar
 
Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Selçuklu Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını düzenlemektir.
 
Kapsam

MADDE 2-  Bu Yönetmelik, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
 
Dayanak

MADDE 3-Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/b ve 18/m hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İlkeler

MADDE 4- Selçuklu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

    a)Hizmetlerin sunumunda dürüstlük, sorumluluk ve şeffaflık,

    b)Hesap verebilirlilik,

    c)Uygulamalarda adaletli kararlar, 

    d)Belediye kaynaklarının etkin kullanımı,

    e)Veriye ve bilgiye dayalı hizmet anlayışı ilkelerini esas alır.
 
Tanımlar

MADDE 5- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

    a- Belediye                        : Selçuklu Belediyesini,

    b- Başkanlık                      : Selçuklu Belediye Başkanlığını,

    c- Başkan (Üst Yönetici)   : Selçuklu Belediye Başkanını,

    ç- Meclis                            : Selçuklu Belediye Meclisini,

    d- Encümen                       : Selçuklu Belediye Encümenini,

    e- Müdürlük                      : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü

    f- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı : Selçuklu Belediyesi tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,

     g-Gayrı SıhhiMüessese:Faaliyeti sırasında çevresinde bulunan biyolojik, kimyasal, fiziksel,ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren , vermesi muhtemel olan yada doğal kaynakların kirlenmesine sebep olacak müesseseleri,

     ğ- İkinci sınıf Gayrı sıhhi Müessese :Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatları üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibariyle bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerlerini,

     h-Üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhi nezarete tabi tutulması gereken işyerlerini,

     ı-Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; "internet salonları", lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş,Personel, Görev Yetki ve Sorumluluk
 
Kuruluş

MADDE 6- İçişleri Bakanlığınca 22.02.2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik doğrultusunda Selçuklu Belediye Meclisi’nin 07.05.2007 tarih ve 99 Sayılı Kararı ile ihdas edilmiştir.
 
Personel

MADDE 7-Selçuklu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 1 müdür ve norm kadro mevzuatına uygun personelle görev yapar.
 
Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8-

   a- Belediye sınırları içindeki tüm sıhhi, umuma açık eğlence ve dinlenme amaçlı işyerleri, 2. ve 3. sınıf gayrısıhhi işyerlerine ruhsat vermek,

   b- 394 Sayılı Hafta Tatili Kanununa Göre İşyerlerine hafta tatili ruhsatı düzenlemek,

   c- Belediye Meclisince belirlenen işyeri açma ruhsat harcı, hafta tatili ruhsat harcı ve diğer ilgili vergi tahakkuklarını düzenlemek,

   ç- İşyeri ruhsatlandırma aşamasında  ilgili Müdürlüklerle koordineli çalışmak,

   d- Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak, ilgili birimlere dağıtımını yapmak,

    e- Müdürlük arşivlemesini yapmak,

    f- Müdürlük ile ilgili her türlü şikâyetlerinin tetkik edilerek sonuçlandırmak,

    g- Gerek rutin gerekse  ilgili Kamu Kurum ve kuruluşlarından gelen yazılar ile vatandaşlardan gelen şikâyetler değerlendirilerek yerinde kontrol yapmak,

    ğ- 2464 Sayılı Gelirler Kanununa göre yapılan alınan harçları tahakkuk ettirmek,

    h- Canlı Müzik İzin Belgesi düzenlemek,

    ı-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptali için başvuruda bulunan işletmecilerin gerekli denetimleri ve işlemlerinin yapılarak ilgili kurumları ve işletmeciyi bilgilendirmek,

    i- Belediye Meclisi ve Encümeninde karar alınması için gerekli işlemleri yapmak,

    j- 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa istinaden ilçemizdeki işyerleri ve semt pazarlarında kullanılan ölçü ve tartı aletlerini damgalamak, denetimi ve kayıtlarını tutmak,

    k-İlçe sınırlarında ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelerin denetimlerinin yapılarak gerekli yaptırımları uygulamak,

    l- 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde birimin bütçesini ve Performans Programını hazırlamak ve harcamaları bütçe ilke ve esasları dahilinde yapmak,            
           
Müdürün Görevi

MADDE 9-Ruhsat ve Denetim Müdürü Başkan ve Başkan yardımcılarına karşı sorumludur.Görevleri;. 

                  a- Müdürlükte görev yapan personelin motivasyonu sağlanarak, ilgili mevzuatlara  uygun sevk ve idaresini yapmak. 

                  b- Çalışmaların eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamak, problemler karşısında çözüm aramak, gerek görülürse başkanlığa rapor vermek,

                  c-Başkanlıktan mevzuat çerçevesi içerisinde gelebilecek talimatları personele iletmek ve takibini yapmak,

                  ç- Müdürlük yazışmalarından sorumlu olmak,

                  d- Müdürlük içerisinde gerekli görevlendirmeleri yaparak başkanlık onayına sunmak,

                  e- Yapılan çalışmalar konusunda başkanlığa rapor sunmak,

 f- Müdürlük personelinin çalışma performansını izlemek, koşulları bozacak disiplinsiz davranışlara müsaade etmemek, ceza veya mükafat için başkanlık makamına rapor sunmak,

g- Diğer birim müdürleriyle koordineli çalışmak,

h- Müdürlük Harcama Yetkilisi görevini yapmak ve harcamaları devamlı kontrol etmek,

ı- Stratejik Plan, Performans programı, Bütçe, İç Kontrol, Kalite Yönetim vb. ilgili çalışmalara katılarak, uygulamaların planlara uygun gerçekleşmelerini sağlamak,

i-Belediye Encümeni ve Meclisine birim ile ilgili teklifler sunmak,

j-Yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne sunmak.

Ruhsat ve Denetim Bürosu Personeli Görevi

MADDE 10- Ruhsat ve Denetim Bürosu elemanlarının görevleri;

     a-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlemek,

           -Sıhhi Müessese Ruhsatı

           -Gayrı Sıhhi Müessese Ruhsatı

           -Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Ruhsatı

      b-Hafta Tatili Ruhsatı Düzenlemek,

      c-Madencilik Faaliyetleri İşyeri Açma Ruhsatı Düzenlemek,

      ç-Canlı Müzik İzin Belgesi Düzenlemek,

      d- Resmi yazışmaları yapmak(Kurum içi ve kurum dışı),

      f-Yönetmelik gereği ruhsat öncesi ve sonrası işyeri kontrolünü yapmak,

      g- Birim bütçesini, faaliyet raporunu, performans programı çalışmaları için gerekli kayıtları tutmak,

      h-Ruhsat verilme aşamasında 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre gerekli tahakkukları yapmak.

Ölçü ve Ayarlar Bürosu Personeli Görevi

MADDE 11- Ölçü Ayarlar Bürosu elemanlarının görevleri;

a-Ölçü ve ölçü aletleri muayene ve damgalama işlemlerini gerçekleştirmek,

b-Kontrollerle ölçü ve tartı aleti yanlış kullanıcıları ikaz etmek ve gerekli tedbiri sağlamak.
 
Denetim Ekibi Bürosu Personeli Görevi

MADDE 12- Denetim Ekibi elemanlarınca Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde bulunan işyeri   kontrolünü yapmak.                                        
 
ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

Son Hükümler
 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 13-Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte daha önce yürürlükte bulunan yönetmelik yürürlükten kalkar.
 
 Yürürlük

MADDE 14-Bu yönetmelik hükümleri Selçuklu Belediye Meclisince kabulü ile yayınlanma tarihinde  yürürlüğe girer

Yürütme

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuklu Belediye Başkanı yürütür.