T.C.
SELÇUKLU BELEDİYE'Sİ
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1-  (1) Bu yönetmeliğin amacı, Selçuklu Belediye Meclisi’nin 04.05.2009 tarih ve 67 sayılı kararı ile kurulan Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, hizmet türü ve işleyişi ile ilgili esaslar, yetki, hak ve sorumluluklarını, kuruluş gayesi ve personelin görev ve sorumluluklarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Plan ve Proje Müdürlüğü’ndeki; Müdür, Büro sorumlusu (Şef)  ve diğer personelin görev, yetki, sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;
a) Başkan        : Selçuklu Belediye Başkanını,
b) Müdürlük   : Plan ve Proje Müdürlüğünü,
c) Şeflik          : Birim Şefliği
ç) Personel      : Müdürlüğe bağlı tüm çalışanları ifade eder.
Müdürlüğün Tanımı
Kentin, sürdürülebilir planlama çerçevesinde yaşayan halkın ihtiyaçlarına duyarlı Koruma bilincini taşıyan ve planlamada halkın ihtiyaçlarını ve standartlarını yükseltmeyi hedefleyen ve Selçuklu Belediyesinin müdürlükleri ve bağlı kuruluşları ile kurumun ilişkide bulunduğu kişi, kurum, kuruluş ve birimler arasındaki koordinasyonu sağlayan birimdir.
İKİNCİ BÖLÜM
Müdürlüğün Örgüt Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Müdürlüğün İdari Yapısı
MADDE 5- (1)
a)   Müdür
b)   Şef
Müdürlüğün Görevleri
MADDE 6 – (1)
İmar kanunu, Konya Büyükşehir Belediyesi  İmar Yönetmeliği, Planlı alanlar tip imar yönetmeliği ve diğer yasa, yönetmelik ve mevzuatlar doğrultusunda ilçe sınırları dahilindeki bölgenin   imar planlarının üst ölçekli planlara uygun olarak yapmak veya yaptırmak,
İhtiyaca cevap vermeyen mevcut imar planlarının revizyonunun ve tadilatını yapmak veya yaptırmak,
Yeni yerleşmelerin, dönüşümlerin,  kentsel yapılanmanın her ölçekte sağlanması, ilçe dahilinde belirlenen kentsel dönüşüm alanlarının kentin gelişimine uygun olarak eskiyen konut kısımlarının sağlıklaştırılmasını veya yenilenmesine yönelik plan çalışmaları yapmak, konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatıları oluşturmak; sürdürülebilir kentsel ve bölgesel yapılanma, vizyon, programlar, stratejik öncelikler, mekansal dönüşümler, vs. gibi konuların uzun perspektif içerisinde gerçekleştirilmesini takip etmek,
İmar durumu hazırlamak.
1/1000 ölçekli imar planı ihalesini yapmak, ihale sonrasında işin kontrolünü yaparak imar planlarını hazırlatmak.
Meclis tarafından kabul edilerek askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli imar planlarına askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi için dosyayı meclise göndermek ve sonuçlandırmak.
Müdürün Görev Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 7- (1) Plan ve Proje Müdürü;
657 Sayılı devlet memurları doğrultusunda atanan birinci sicil amiridir. Müdürlük bünyesinde yürütülen işlerin, ilgili kanunlar, mevzuatlar, yönetmelikler ve ilgili genelgeler çerçevesinde yapılmasından sorumludur.
Müdürlüğün yönetiminde, tam yetkili ve sorumlu olabilen kişidir. Müdürlük bünyesinde görevli tüm personelin amiridir.
Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek plan ve programları yapar ve çalışmaların programa uygunluğunu sağlar.
Bürolar arasında koordinasyonu sağlayıcı tedbirler alır ve denetler,
Her türlü tasarruf tedbirlerinin alınmasını ve denetimini yapar,
Yapılacak işleri planlar buna uygun iş akış programı hazırlatır ve programa uyumunu denetler,
Gelen ve Giden evrakı inceler ve sonuçlandırır.
İhtiyaçların tespit eder ve yerine getirilmesini takip eder,
Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Belediye Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar içinde karar verme, tedbirleri alma ve uygulama yetkisine sahiptir,
Disiplin amiri olarak personeline mevzuatta ön görülen cezalarını verme yetkisine sahiptir,
Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, mazeretine göre izin vermek; ödül, takdirname, yer değiştirmek gibi personel işlemlerini yerine getirme, büro sorumluları ve diğer görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek,
Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir,
Hizmet içi her türlü düzenlemeyi yapar. Müdürlük içi yönergeler yayınlar.
Müdürlüğün görev alanına giren konularda araştırma yapılmasına karar vermek, bu iş için gerekli alım satım, ihale işlerinin teklifini hazırlayıp ilgili birime sunmak, işlemlerin yürütülmesini kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlamak
Üst makamlarca verilecek diğer yetkiler, kurumun mevzuatı, yasalar ve bu yönerge ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, başkan yardımcısı ve belediye başkanına karşı sorumludur.
Müdürlüğü’nü yönetmek, şefin, şehir plancısı, mimar, mühendislerin ve memurların çalışmalarını düzenlemek, denetlemek, meslek ve yeteneklerine göre bürolara görev ve iş dağılımını yapmak.
Personelden gelen proje ve yazıları usul ve esas yönünden inceleyip değerlendirmek, eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak,
Başkanlık Makamı’nın onayını almak suretiyle gerekli gördüğü hallerde Müdürlük bünyesindeki birimleri tasfiye etmek, yeni birimler oluşturmak, birimlerin görev alanını yetki ve sorumluluklarını tespit etmek değiştirmek.
Meclise sunulan plan tadilat tekliflerini incelemek ve komisyona bilgi vermek.
İmar durumlarını onaylamak.
Sayısal ortamdaki planların üzerindeki değişiklikleri kontrol etmek.
 
Müdürlük Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 8- (1)Birim Şefi;
Başkanlık ve plan proje müdürlüğünce kendisine verilen işleri, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütüp, süresinde bitirilmesini sağlar.
Sorumlu olduğu şefliğin iş ve işleyişlerindeki organizasyon ve koordinasyonunu sağlamak.
İlgili büroya bağlı tüm teknik elemanların yasalar doğrultusunda çalışmalarını izler, denetler ve çalışmaları koordine eder.
Müdürün herhangi bir sebeple bulunmadığı zamanlarda, onayla Müdürlüğe vekalet ederek, Müdürün görevlerini yürütür.
Resmi kurum ve kuruluşlar ile Belediyenin Müdürlükleri arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak üzere resmi yazışmalara Müdür’den önce imza atar.
Elemanlarının meslek ve yetenekleri doğrultusunda görev dağılımını yapar.
Görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, müdüre karşı sorumludur.
Birim Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 9- (1) Planlama Bürosu;
İlçe sınırları içerisindeki imar planı bulunmayan alanların bölgenin sosyo ekonomik yapısına uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını hazırlamak, kamu ihale kanunu hükümleri doğrultusunda hazırlattırmak, onaylatmak.
Plan askı süresi içerisinde 1/1000 ölçekli onanlı imar planlarına yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve Belediye Meclisine sunmak, bu konuya ilişkin olarak alınan meclis kararının gereğini yapmak.
Yürürlükteki mevcut imar planlarının aksayan kısımlarının revizyonunu yapmak, yaptırmak, onaylatmak.
Mevcut imar planı olan bölgelerden gelen mevzii imar planı ve plan tadilat tekliflerini ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre inceleyerek Belediye meclisine sunmak, bu konuya ilişkin olarak alınan meclis kararının gereğini yapmak.
Plan yapım surecinde;
- Hâlihazır haritaları temin etmek,
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görüş almak,
- Arazi tespiti için mevcut durum, topografya, jeomorfolojik, jeolojik vb.etütleri temin etmek. 
Kentsel, çevre kalitesinin planlanması ve yönetimi için gerekli önlemleri almak,
Kentleşmenin ve yapılaşmanın hava fotoğrafları yolu ile izlenmesini sağlamak,
Kentsel dönüşüm planları yapmak
Toplu konut arsaları üretmek
Dar ve küçük ölçekli özel alan planlaması ve projelendirmesi çalışmalarına ivme kazandırmak
Yeni kentsel gelişme ve yerleşme alanları planlamak ve oluşturmak,
Yaşanabilir kent adacıkları oluşturmak,
 Gecekondu önleme bölgesi planları yapmak,
 Bireysel plan değişikliği isteklerini değerlendirmek
Uygulama imar, koruma amaçlı imar, ıslah imar planları hakkında bilgi almak için başvuranlara sözlü bilgi vermek,
Onaylı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları hakkında tereddüde düşülen konularda görüş vermek.
1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planlarını güncel tutmak, yapılan Plan değişikliklerini paftalara işlemek, bilgisayar ortamında güncellemek.
1/5000 ölçekli İmar planı bulunmayan veya ihtiyaca cevap vermeyen alanlarda Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na teklif olarak sunulmak üzere 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı veya 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı teklifi hazırlamak.
Güvenli ve sürdürülebilir yaşanılır mekânlar oluşturulmasını sağlamak öncü rol kazandırma konularıyla ilgili çalışma ve programlar-yarışmalar Belediye adına programlar yürütülmesini sağlamak.
Faaliyet konularıyla ilgili Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulları ile diğer dış yetkili dairelerle gerekli yazışmaları Belediye adına yapmak.
Kentin ihtiyaçları doğrultusunda her ölçekte Kentsel Tasarım Projeleri yapmak veya yaptırmak
Birim faaliyet raporlarını periyodik olarak hazırlamak ve müdürlüğe sunulmasını sağlamak.
(2) Çap Bürosu;
İmar durumu hazırlamak bunların kaydını ve arşivlemesini yapmak,
Askıdan inen planların sayısal'a işlenmesi,
Havale olunan yazılara cevap vermek,
Birim amirinin vereceği görevleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Şekli Ve İşleyişi
MADDE 10 – (1)
a) Müdürlüğe gelen her evrak kayda geçirilir ve işlem yapılır,
b) İşlemler müdürlüğün iş akış programı doğrultusunda yapılır,
c) Müdürlüğün çalışmalarıyla ilgili Başkanlık Makamına bilgi verilir,
d)Müdürlüğe bağlı personel kendilerine verilen yasal görevleri yapmakla yükümlüdür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
MADDE 11- (1)Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte önce yürürlükte olan Plan ve Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12- (1) Bu yönetmelikte konu edilmeyen hususlarda 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri ve Başkanlık Genelgeleri göz önüne alınarak işlem yapılır.
MADDE 13- (1) Bu yönetmelik Selçuklu Belediye Meclisi kararı ile yürürlüğe girer.
MADDE 14 -(1) Bu yönetmelik hükümleri Belediye Başkanı tarafından yürütülür.