Birim Yönetmeliği
SELÇUKLU BELEDİYESİ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ GÖREV ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR
 
Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Selçuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını düzenlemektir.
 
Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren alt birimlerin teşkili, görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemler ile iş akışının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.
 
Dayanak

MADDE 3- Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunun 15 b 18 m Maddelerine göre hazırlanmıştır
 
İlkeler

MADDE 4- Belirlenen yaş grubunda yer alan çocuklara TSE, EN ve diğer akredite edilmiş norm ve standartlara uygun çocuk bahçesi ve yeşil alanlar üretmek.
Oyun gruplarının TSE, EN ve diğer akredite edilmiş norm ve standartlara uygunluğunu sağlamak
Değişen teknolojik gelişme ve yenilikler başta mühendisler olmak üzere tüm teknik personelin entegrasyonunu sağlamak
İlçemizde yer alan çocuk bahçesi, mahalle parkı, kent parkı, oluşabilecek şikâyetleri en kısa zamanda ( otomasyonda belirlenen süre içinde ) geri dönüşümü sağlamak
Yeni parklar dizayn edilen peyzaj tekniğini geliştirmek amacıyla üniversitelerle ortak projeler geliştirmek.
 
Tanımlar

MADDE 5- Bu Yönetmelik de adı geçen;

Belediye                                : Selçuklu Belediyesini,

Başkanlık                             : Selçuklu Belediye Başkanlığını,

Başkan (Üst Yönetici)        : Selçuklu Belediye Başkanını,

Meclis                                    : Selçuklu Belediye Meclisini,

Encümen                              : Selçuklu Belediye Encümenini,

Müdürlük                               : Park ve Bahçeler Müdürlüğünü İfade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM

MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU VE GÖREVLERİ
 
Kuruluşu

MADDE 6- Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Müdürlüğün görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için, Müdür, Mühendisler, Ekip şefi ve formenlerden oluşur.
 
1-Planlama ve uygulama Birimi

2-Fidanlık ve Ağaçlandırma Birimi

3- Bakım ve Sulama Birimi ‘lerinden oluşur.
 
            Müdürlüğün görevleri

MADDE 7- Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır.

Kent Parkları, mahalle parkları, çocuk bahçeleri, spor alanları planlanması ve projelendirilmelerinin yapılması.

Cami, okul ve resmi Kurum çevre düzenleme ve bakım taleplerinin yapılması

Ağaçlandırma ( Pasif Yeşil Alanlar, Refüjler, Kent Ormanları ve yeni tesisi edilen alanların bitkilendirilmesi ) faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması

Ağaların budanması, kesilmesi, İlaçlanması, Park Bakım taleplerinin ( Sulama, Ç,m biçimi, Yabancı Ot temizliği ve genel temizlik) yapılması
           
Müdürlük ile İlgili Kanun ve Birincil Mevzuatlar

MADDE 8- Müdürlüğün doğrudan ve/veya dolaylı olarak uygulanmasından sorumlu olduğu kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatlar.
5393 sayılı Belediye Kanunu, ilgili kanun tüzük ve yönetmelikler
 
Müdür

MADDE 9- Selçuklu Belediyesinde bu yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve koordinasyonundan öncelikle belediye başkanına veya bağlı olduğu başkan yardımcısına karşı birinci derecede sorumludur.
 
     Planlama ve Uygulama Birimi

MADDE 10- Planlama ve Uygulama Birimi, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı bir alt birimdir.

Görevleri aşağıda sayılmıştır:

1-) Kent Parkları, mahalle parkları, çocuk bahçeleri, spor alanları planlanması ve projelendirilmelerinin yapılması

2 -)  Cami, okul ve resmi Kurum çevre düzenleme ve bakım taleplerinin yapılması
 
     Fidanlık ve Ağaçlandırma Birimi

MADDE 11- Fidanlık ve Ağaçlandırma Birimi, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı bir alt birimdir.

Görevleri aşağıda sayılmıştır:
 
Ağaçlandırma ( Pasif Yeşil Alanlar, Refüjler, Kent Ormanları ve yeni tesisi edilen alanların bitkilendirilmesi ) faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması.
 
Bakım ve Sulama Birimi

MADDE 12- Bakım ve Sulama Birimi, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı bir alt birimdir.
  
Görevleri aşağıda sayılmıştır:

Ağaların budanması, kesilmesi, İlaçlanması, Park Bakım taleplerinin ( Sulama, Ç,m biçimi, Yabancı Ot temizliği ve genel temizlik) yapılması
           
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORTAK HÜKÜMLER
 
 Müdürlük Bütçesi

MADDE 13- Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 5018 Sayılı Yasa kapsamında Belediye Başkanının bütçe çağrısına istinaden, yıllık bütçe tasarılarını hazırlamak ve süresi içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek zorundadır.
            
Yazışmalar

MADDE 14- Diğer belediye birimlerinin Müdürlükle yazışması olduğu takdirde öncelikle ele almak ve sonuçlandırmak zorundadır.
 
Ortak Görevler

MADDE 15- Birden fazla belediye birimini ilgilendiren iş veya görev söz konusu olduğunda koordinatör müdürlük başkanlık makamı tarafından belirlenir.
           
Değişiklik Teklifi

MADDE 16- Bu Yönetmelikte yapılacak her türlü değişiklik teklifinin Başkan onayına sunulması işlemi Yazı İşleri Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER
 
Yürürlükten Kaldırılan hükümler

MADDE 17- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte daha önce yürürlükte bulunan Yönetmelikler yürürlükten kalkar.
 
Yürürlük

MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümleri belediye meclisince kabulü ile yayınlanma tarihinde yürürlüğe girer
 
Yürütme

MADDE 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.