SELÇUKLU BELEDİYESİ
KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR
Amaç
MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Selçuklu Belediyesinde faaliyet gösteren Kültür İşleri
Müdürlüğünün kuruluş, görev, yekti ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin
düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu yönetmelik, Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin
teşkili, görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve
yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m Maddeleri ve
ilgili mevzuata istinaden hazırlanmıştır.
Kuruluş
MADDE 4- Kültür İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi ve
22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve
Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelik” ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanarak kurulmuştur.
Teşkilat Yapısı
MADDE 5- Kültür İşleri Müdürü, bu yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine
getirilmesinden ve koordinasyonundan öncelikle Belediye Başkanına ve/veya bağlı olduğu
başkan yardımcısına karşı birinci derecede sorumludur. Müdürlük bünyesinde norm kadro
mevzuatına uygun olarak, yeterli sayıda personel görev yapar. Kültür İşleri Müdürü ihtiyaçlar
doğrultusunda müdürlük bünyesinde alt birimler kurabilir.
İlkeler
MADDE 6-
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verebilirlik,
d) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
e) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
f) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik,
g) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik temel ilkeleri esas
alır.
Tanımlar
MADDE 7- Bu yönetmelikte adı geçen;
Belediye: Selçuklu Belediyesini,
Başkanlık: Selçuklu Belediye Başkanlığını,
Başkan: Selçuklu Belediye Başkanını,
Meclis: Selçuklu Belediye Meclisini,

Bu belge 5070 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır. 
Encümen: Selçuklu Belediye Encümenini,
Müdürlük: Kültür İşleri Müdürlüğünü ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

MADDE 8- Kültür İşleri Müdürlüğüne ait görevler aşağıda sayılmıştır;
8.1) Kütüphane hizmetlerinin periyodik yürütülmesi, ilçemizde okuma alışkanlıklarının
geliştirilmesi ve ihtiyaç olan bölgelerde yeni kütüphaneler oluşturulması,
8.2) Selçuklu Medeniyeti ile ilgili ulusal ve uluslararası sergi, yayın, dokümantasyon ve bilgi
içerikli yayınların hazırlanması,
8.3) Kültür varlıkları ile ilgili alımlar ve diğer işlemlerin yürütülmesi,
8.4) Şehrin Kültürel hayatının geliştirilmesi ve sürdürülmesi amacıyla yerel, ulusal ve
uluslararası etkinlik, toplantı, ziyaret, sergi ve benzeri faaliyetler yürütülmesi,
8.5) Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) ile ilgili gerekli etkinliklerin organize
edilmesi, eğitim materyallerinin temin edilmesi ve dağıtımının sağlanması.
8.6) Dernek, Vakıf, STK ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen taleplerle ilgili olarak,
komisyon onayından geçen etkinliklerin gerçekleştirilmesi.
8.7) Belediye Başkanı ve müdürlüğün bağlı olduğu ilgili başkan yardımcısı tarafından verilen
diğer görevlerin, mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 9- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte daha önce yürürlükte bulunan
Kültür İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği yürürlükten kalkar.
Yürürlük
MADDE 10- Bu yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabulü ile yayınlanma tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Tahir ÖZER Ali VURAL Kamil OFLAZ Taner ÇOLAK
Meclis I.Başkan V. Katip Üye Katip Üye Katip Üye

Bu belge 5070 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.