T.C.

KONYA

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuklu Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
 
Dayanak

MADDE 2: Bu Yönetmelik, 03.07.2005 tarihli 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 10.07.2004 tarihli 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar

MADDE 3: Bu yönetmelikte geçen;

a)      Belediye, Selçuklu Belediyesini

b)      Başkan, Selçuklu Belediye Başkanını

c)      Başkanlık, Selçuklu Belediye Başkanlığını

d)     Başkan Yardımcısı, Selçuklu Belediye Başkan yardımcısını

e)      Belediye Meclisi, Selçuklu Belediyesi Meclisini

f)       Belediye Encümeni, Selçuklu Belediyesi Encümenini

g)      Müdürlük, Selçuklu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünü

h)      Müdür, Selçuklu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürünü

i)        Şef, Selçuklu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünü

j)        Birim, Selçuklu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Birimlerini

k)      Müdürlük Personeli, Selçuklu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünde görevli çalışanları ifade eder.
                                                      
İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Teşkilat Yapısı

Kuruluş

MADDE 4:

(1) Selçuklu Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü,  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49/1 Maddesi ve İçişleri Bakanlığınca 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ve 31.05.2009 tarihli 27224 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliği gereği, Selçuklu Belediye Meclisinin 04.05.2009 Tarih ve 67 sayılı kararıyla kurulmuştur.
 
Teşkilat yapısı

MADDE 5:

Yapı Kontrol Müdürlüğü;   Müdür, Şef, İdari İşler birimi,  İhale birimi, Kontrollük birimi, Tarihi Çevre Koruma ve Uygulama Birimi olmak üzere Mimar, Mühendis, Tekniker, İşçi ve Memurdan oluşur. Yapı Kontrol Birimi’nde, İdari İşler birimi, kontrollük birimi,   Tarihi Çevre Koruma ve Uygulama birimi olarak görev dağılımı yapılmıştır.
 
MADDE 6: Yapı Kontrol Müdürlüğü;

Müdür
Şef
İdari İşler birimi
İhale Birimi
Kontrollük birimi
Tarihi Çevre Koruma ve uygulama birimi
                                 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdürlüğün Yetki, Görev ve Sorumluluklar
 
Müdürlüğün Yetki ve Görevleri

MADDE 7: Yapı Kontrol Müdürlüğü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunları ve bunlara bağlı çıkarılmış yönetmelikler; Bakanlıkların ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının yayınladığı genelgeler ve Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ile Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının, Belediye Meclisinin, Belediye Encümeninin emir ve direktifleri doğrultusunda;  Selçuklu Belediyesi sınırları içerisinde Sosyal Tesisler, Hizmet Binaları, Spor Tesisleri, Eğitim Alanları, Tarihi Eserlerin Rölöve, Restitüsyon, Restorasyonları için Projelerin hazırlanması yetkili kurullardan geçmesi halinde uygulanmaya başlaması için İhalelerin yapılması, sonuçlandırılmasına  kadar yapılacak işlemleri kapsar.
Yapı Kontrol Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürüne bağlı olarak beş birimden oluşmakta olup, bu birimlerin görevleri aşağıdaki maddelerde sırası ile açıklanmıştır.
 
 
Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 8:
 
1-     Müdürlüğü, Başkanlığa ve diğer birimlere karşı temsil eder.

2-      5018 sayılı kanun gereğince Müdürlüğün harcama yetkilisidir

3-      Müdürlüğün sevk ve yönetiminden yetkili, sorumlu kişidir.

4-      Müdürlük personelinin birinci disiplin ve sicil amiridir.

5-      Kanunun, tüzük ve yönetmelik çerçevesinde Müdürlüğün tüm görevlerini yerine getirmesini sağlar.

6-      Yapı Kontrol Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordineli çalışmayı sağlar, Başkanlık makamının emirleri ve yönetmelikler doğrultusunda çalışma ve uygulama yapar.

7-      Belediyenin faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ar-ge konularında ilgili müdürlükler ve Başkanlık makamıyla koordineli olarak çalışmalar yapar.

8-  Kendisinin ile personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapar,

 9- Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya, daha başarılı olmaya teşvik eder.

10- Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenler, çalışmaları değerlendirir.

11- Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin eder.

12- Müdür, müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumludur.

13- Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Organlar
 
Yapı Kontrol Şefinin Görevleri

MADDE 9:
 
1-      Şefliğe ait tüm iş ve işlemlerde Müdürlüğe karşı sorumludur.

2-      Müdürün herhangi bir sebeple bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini mevzuata uygun bir şekilde takip etmek.  

3-      Müdürlüğümüz tarafından ihalesi yapılan işlerin Kontrol ve Denetimini yapmak veya yaptırmak.

4-      Müdürlüğümüz tarafından yapılacak hak edişleri hazırlamak veya hazırlatmak.

5-      İşlemi bitmemiş evrakların sonuçlandırılmasını sağlamak.

6-      Bürolarda hazırlanan belgelerin üzerindeki imzaların eksiksiz olduğunu görüp onaylayan olarak imzalamak.

7-      Gecici kabul ve Kesin Kabul İşlemlerini takip etmek.
 
İdari İşler Biriminin Görevleri

MADDE 10:
 
1-) Müdürlüğe gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak,

2-) Müdürlüğe gelen evrakın ilgili birimlere havalesini,  giden evrakın postaya verilmesini, ilgili kurum içi ve kurum dışı müdürlüklere ulaştırılmasını sağlamak.

3-) Personelle ilgili yazışmaları ( izin, rapor vb) yapmak.

4-) Fazla çalışma puantajlarını ve devam çizelgelerini tutmak.

5-) Resmi kurum evraklarının arşivini oluşturup takibini yapmak.

6-) Müdürlük ihtiyacı olan büro ve kırtasiye vb. malzemelerin talep formunu hazırlamak

7-) Müdürlük içi birimler arasındaki koordinasyonu ve bilgi akışını ( belgelerle) sağlamak.

8-) Meclis ve Encümen toplantılarının gündemlerini takip etmek ve Müdürlüğün gündeme alınması gereken evraklarının hazırlanmasını sağlamak.

9-) Müdürlüğün Stratejik planlarını hazırlamak (Yıllık ve beş yıllık )

10-) Performans takibini yapmak ve raporlarını hazırlamak.

11-) Performans esaslı bütçelerin hazırlanması ve takibi.

12-) Ödeme evraklarının hazırlanarak tahakkuka bağlanması işlemleri.

13-) Müdürlüğün Faaliyet Raporlarının hazırlanması.

  İhale Biriminin Görevleri: 
  MADDE 11:

1-   4734 sayılı Kanun gereği bütçe ödeneği bulunan yapım, mal, hizmet ve danışmanlık ihalelerinin tüm işlemlerinin yapılması, yürütülmesi, sonuçlandırılması ve Belediye tasarrufunda bulunan arsaların 2886 Devlet İhale Kanunu’na göre Kat Karşılığı yapım işi,  Yap- işlet- devret modeli ihaleler ile diğer ihalelerin yapılması için gereken çalışmaları yapmak.

2-   İhale Birimi Doğrudan temin işlerini de yapar.

3-   İhale Onay Belgesi ve Harcama Talimatının alınması

4- İhale için İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı ve gereken belgelerin hazırlanması

5- İhale Komisyonlarının oluşturulması.

6- İhalenin yapılması İhaleden sonra yazışma evrakları ile kontrollerinin yapılması.

7- Kanuni süreçler beklenerek sözleşmenin imzalanması.

8- İhale Dosyasının Tamamlanarak ilgili kontrole devir edilmesi.

9- Bu birimdeki personel bu görevlerin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden Yapı Kontrol Müdürü’ne karşı sorumludur.
 
Kontrollük Biriminin Görevleri: 
  MADDE 12:

1- Sözleşmesi yapılan işlerin yer teslim tutanaklarını hazırlamak ilgili işlerin 2886, 4734, 4735 Sayılı Kanunlar çerçevesince yapı denetimini yapar.

2- İlgili işlerin Geçici ve kesin hakedişlerini yapar.

3- Muayene ve kabul komisyonları için kabul teklif belgesini hazırlar. İlgili Komisyonlara yardımcı olur.
 
Tarihi Çevre Koruma ve Uygulama Biriminin Görevleri

MADDE 13:
 
Selçuklu ilçesi sınırlarında kalan,

1- Taşınmaz kültür varlıklarının envanter çalışmalarının hazırlanması,

2- Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına dair katkı payı yönetmeliği doğrultusunda katkı payı alınabilmesi için Valilik ve İl Özel İdare başvurularının takip edilmesi,

3- Mülkiyeti Belediye’ye ait taşınmaz eserlerin rölöve, restitüsyon, restorasyon, yeni kullanım ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması ve hazırlatılması,

4- Koruma Kurulunun onayladığı projelerin uygulaması işlerinde kontrollüğünün yapılması,

5- Mülkiyeti Vakıflara ait olup Belediyemize tahsis edilmiş sivil mimarlık örneği ve anıtsal yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon, yeni kullanım ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması, hazırlatılması, kontrollüğünün yapılması,

6- Zamanla bir bölümü veya tamamı toprak altında kalmış kültür varlıklarının restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerinin uygulaması öncesinde yeni veriler elde edilebilmesi, projelerin doğru şekillenmesi için arkeolojik kazıların yaptırılması,

7- Selçuklu İlçe sınırları içerisinde bulunan tarihi yapıların korunması ve yaşatılmasına yönelik gerekli rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması gerekirse ihale edilmesi ve bu süreçte projelerin kontrol edilmesi.

8- Sokak sağlıklaştırma projelerinin hazırlanması veya hazırlattırılması, uygulamasının yapılması veya yaptırılması.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yürürlük

MADDE 14: Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme

MADDE 15: Bu yönetmelik hükümleri Selçuklu Belediye Başkanınca yürütülür.