T.C.
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve
esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE2

(1) Bu Yönetmelik İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını
kapsar.
Dayanak
MADDE3

(1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15(b) , 18(m), 48. ve 49. Maddesi gereği hazırlanan ve
22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Selçuklu Belediye Meclisinin 02/01/2012 tarih ve
M.42.3.SEL.0.10.301.052
sayılı Meclis Kararıyla kurulmuştur.
Tanımlar
MADDE4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;
Belediye : Selçuklu Belediye Başkanlığı'nı,
Başkan : Selçuklu Belediye Başkanı'nı,
Başkan Yardımcısı : Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı’nı
Müdür :İşletme ve İştirakler Müdürünü
Müdürlük : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nü
Personel : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü
Yönetmelik : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.
Süre
MADDE5

(1) Bu yönetmenlik Belediye Meclisince değiştirilmediği müddetçe geçerlidir.


İKİNCİ BÖLÜM
Müdürlüğün Kuruluşu, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Kuruluşu:
MADDE6

(1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
a) İşletme ve İştirakler Müdürü
b) İşletme ve İştirakler Şefliği
c) İdari İşler Birimi
d) Diğer Personeller
(2) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde
birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha
etkin ve verimli yürütülebilmesi için Müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile hizmet gereği görevlendirilme
yapılabilir,
(3) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan şef ve diğer personelin yetki ve
sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır,
(4) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Belediye Başkanının atadığı Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak işlerini
yürütür.
Müdürlüğün Görevleri
MADDE7

(1) Belediye sınırları içinde kanun ve yönetmeliklere uygun Selçuklu Belediye Başkanlığınca kurulması kararlaştırılan
Tesislerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmek, işletilen işletmelerin çalışması, yönetimi, denetimi,
verimliliğinin sağlanması ve kamuya sağlıklı hizmetlerin sunulmasını sağlamak, Müdürlüğün kendi bünyesindeki mal ve
hizmet taleplerini doğrudan temin ve ihale yoluyla 4734 sayılı Kamu ihale kanunun ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde
karşılamak,
(2) Belediyeye ait sosyal ve kültürel (sportif faaliyet tesisleri, yüzme havuzları, aile, gençlik, engellilere eğitim, psikolojik
rehberlik ve danışmanlık vb.) faaliyetlere ait her türlü iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
(3) Performans programı ve bütçe kapsamı doğrultusunda mal ve hizmet alımlarının yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları
yaptırmak ve ihale sonrası faaliyetlerin denetimini yapmak, harcama yetkilisi olarak ihtiyaçların tespiti ve temini için gerekli
çalışmaları yapmak veya yaptırmak
(4) Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji, misyon, vizyon ve ilkeler doğrultusunda,
yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili politikalarını belirleyerek üst yönetimin onayına sunmak,
(5) Stratejik plana uygun olarak, yönetimi altındaki faaliyetler için program ve bütçe hazırlamak, bunları hazırlarken
Selçuklu Belediyesi’nin amaçları, uzun dönemli planları ve diğer programları ile koordinasyonu sağlamak, hazırlanan
plan, program ve bütçe önerilerini üst yönetiminonayınasunmak,
(6) Selçuklu Belediyesi ‘nin faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirilecek nitelikte ve kendi görev kapsamına giren dış
gelişmeleri, yayınları ve hukuki mevzuatı izlemek, gerektiği hallerde önlemler almak, ilgililere bilgi vermek,
(7) Birim faaliyetlerinin, iş bölümü ilkeleri ve mevzuat hükümleri dahilinde personeli arasında dağıtmak, sorumlulukları
belirlemek, personelin liyakat değerlendirilmesini yapmak, gerektiğinde terfi taltif önerilerini üst yönetime sunmak,
Personelin sorunlarını görev kapsamı dahilinde çözüm bulmaya çalışmak ve ahenkli bir çalışma düzeninin oluşmasını
sağlamak,
(8) Yönetimi altındaki birimlerin faaliyetlerini takip etmek, iş verimini artıracak şekilde birimler arası iyi bir haberleşme
sistemini oluşturmak; birimlerle ilgili kayıtları tutmak, kayıtları tutulan evrakların tertip ve muhafaza edilmesini sağlamak,
gelen ve giden evrakları özelliğine göre ilgili birimler havale etmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
(9) Birimlerine ait taşınır ve taşınmazların ilgili mevzuatlarında belirtilen usul ve esaslara göre kayıt ve kontrol işlemlerini
yerine getirilmesini sağlama
(10) Çalışanların mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerini artırmak amacıyla hizmet içi eğitim alımlarını sağlamak,
(11) Personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak, istihdam edilecek personelin seçiminde
ilgili mevzuatlara uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne teklifte bulunmak,
(12) Müdürlüğe bağlı tesislerin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan gerekli araç, gereç malzeme vb. ihtiyaçları
temin etmek ve temin için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
(13) İlçemiz genelinde bulunan yardıma muhtaç kişi, dernek, vakıf vb. kuruluşlara eşitlik ilkesi çerçevesi içerisinde gerekli
yardım ve desteği sağlamak,
(14) Engelli vatandaşların transfer işlemlerini gerçekleştirmek,
(15) Bakıma ihtiyacı olan yaşlıların Evde Bakım Hizmetlerini yapmak,
(16) Muhtaç asker ailelerine asker aile maaşı vermek,
(17) Belediyemizle ilgili kültürel ve sosyal organizasyonların yemeiçme
hizmetlerini yerine getirmek,
(18) Belediye personelinin yemeiçme
ile ilgili ihtiyaç ve hizmetlerini karşılamak,
(19) Konya Tropikal Kelebek Bahçesinin sevk ve idare işlerini yapmak,
(20) Otizm ve Down Sendromlular Yaşam Merkezinin sevk ve idare işlerini yapmak,
Müdürlük Yetkisi
MADDE8

(1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak
Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Müdürlüğün Sorumluluğu
MADDE9

(1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısınca verilen ve bu
yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle
sorumludur.
Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE10

(1) Belediye Başkanının atadığı, Başkan Yardımcısının denetiminde Belediye Başkanlığına bağlı olarak görev yapmak,
(2) İşletme ve İştirakler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek,
(3) Başkanlığın amaçlarını ve stratejilerini, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklamak, en iyi şekilde yönetmeleri için
gerekli izahatı vermek ve uygulamaları kontrol etmek,
(4) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişi olarak Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek,
(5) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile Müdürlükler arasında koordine içerisinde çalışmak,
(6) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak,
(7) İlgili mevzuat, Başbakanlık ilgili Bakanlıklar ve Selçuklu Belediye Başkanlığının genelge, bildiri, prensip kararları ve
talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek,
(8) Müdürlüğün çalışma usullerini gözden geçirerek müdürlüğe bağlı servislerin görevlerini etkinlikleyerine getirilmesi için
yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususları da üst makamlara intikal ettirmek,
(9) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek,
(10) İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün harcama yetkilisi, müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olarak
personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,
(11) Müdürlük personelini gerekli gördüğü durumlarda geçici olarak uygun gördüğü bölüm ve işte çalıştırmak, Müdürlük
personeli arasında görev ve iş bölümü yapmak,
(12) Emrindeki servislerin denetim ve gözetimini yaparak bürolar ve tesisler içinde yapılan hizmetlerin usulüne uygun
biçimde yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
(13) Hangi işlerin kimler tarafından yürütüleceğini ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev
tanımlaması belirleyerek ilgililerine duyurmak,
(14) Müdürlük görevlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbirleri almak,
(15) Görev alanı içine giren işlerin yıllık bütçe, faaliyet, performans programını yapmak,
(16) Uygulamaya esas olmak üzere alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak ve hizmetin bir bütün olarak yerine
getirilmesini sağlamak,
(17) Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapmak.
Şefliğin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE11

(1) Müdürlüğün çalışma konularında kendi kısmı ile ilgili çalışmaların yapılmasını sağlamak,
(2) Görev ve çalışmaları yönünden biriminin müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun
verilen diğer görevleri yapmak,
(3) Verimli çalışmanın sağlanması için yasaların verdiği yetki çerçevesinde her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmek ve
uygulamak,
(4) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlamak, Planların uygunluk ve
yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri almak,
(5) Haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum
karar ve yönetmelikleri hakkında zamanında ve doğru bilgi verebilecek şekilde planlamak,
(6) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapmak,
(7) Müdürlükte çalışan personelin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif etmek,
(8) Müdürlükte çalışan personeliniş bölümü esasları dahilinde, sorumluluklarını belirlemek ve bu görevleri benimsetmek,
(9) Müdürlükte çalışan personelin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapmak, onları
inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik etmek,
(10) Kendi görevindeverimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırmak,
(11) Haberleşmeye büyük önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını
sağlamak,
(12) Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun
olarak birlikte çalışmalarını temin etmek,
(13) Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya daha başarılı olmaya teşvik etmek.
İdari İşler Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE12

(1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı birimlerin gelirleri ve giderlerinin kayıtlarını tutmak,
(2) İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün giderlerini yapmak,
(3) Müdürlüğe bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecek işletme ve iştiraklerin mal hizmet alımları ile müdürlüğün mal ve
hizmet alımlarını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili Yönetmelik ve Mevzuatlar çerçevesinde yürütmek ve bu hususta
gerekli tüm iş ve işlemleri yapmak.
(4) Müdürlüğün ve bağlı birimlerin mal ve hizmet alımları ile ilgili ihale iş ve işlemlerini yapmak.
(5) İhale gündemlerini hazırlamak ve ilgili bağlı birimlere iletmek.
(6) Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuat ve kanunlar çerçevesinde yürütmek.
(7) Görev alanına giren ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak veya yaptırmak.
(8) Müdürün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmak,
(9) Müdürlük adına tüm resmi evrakları almak ve kaydetmek,
(10) Gelengiden
evrakların ve diğer belgelerin kayıt, havale ve dosyalama işlerini yürütmek,
(11) Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları deftere işleyerek, incelemeye hazır bulundurmak,
(12) Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyarak hazırlamak, cevaplandırmak ve tasnif etmek.
(13) Müdürlükte yasal sorumluluk çerçevesinde tutulan evraklar, ihale dosyaları, projeler, hak ediş dosyaları ve diğer
dosyalar mevzuat hükümlerine uygun olarak arşivlendirmek,
(14) Verilen diğer ek görevleri yerine getirmek.
Diğer Personel Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE13

(1) Başkanlığın amaçlarını ve genel stratejilerini, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenmek ve
buna uygun tutum davranış sergilemek,
(2) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine
uygun iş ve işlemleri yapmak,
(3) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılmak,
(4) Müdürlüğün verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma
metotlarını geliştirmek, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmek,
(5) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak, gerekli belgeleri düzenlemek
ve takip etmek,
(6) Vatandaşlardan gelen başvurularda onları yönlendirmek ve bilgilendirmek.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürlük Bütçesi Görev ve Hizmetlerin Uygulanması
Müdürlük Bütçesi
MADDE14

(1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 5018 Sayılı Yasa ve ilgili diğer mevzuatlar gereği Belediye Başkanı’nın bütçe çağrısı
üzerine birimin gider bütçe teklifini hazırlar ve süresi içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir.
Görevin Planlanması
MADDE15

(1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.
Görevin Yürütülmesi
MADDE16

(1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gerekenözen ve
süratle yapmak zorundadır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon
Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği
MADDE17

(1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır,
(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir,
(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder,
(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda
görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye
bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devirteslim
yapılmadan görevden ayrılma işlemleri
yapılmaz.
Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon
MADDE18

(1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.
(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli
görülen yazışmalar; şef, memur, büro sorumlusu, Belediyemizce hazırlanan imza yönergesi kurallarıyla yürütülür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme
Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem
MADDE19

(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini
zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına
göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri
elektronik ortamda yapılır.
Arşivleme ve Dosyalama
MADDE20

(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.
 

ALTINCI BÖLÜM
Denetim
Denetim, Personel Sicil ve Disiplin Hükümleri
MADDE21

(1) İşletme ve İştirakler Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
(2) İşletme ve İştirakler Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE22

(1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Yürürlük
MADDE23

(1) Bu Yönetmelik hükümleri; Selçuklu Belediye Meclisinin kararından sonra Belediye internet sayfasında yayımı ile
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE24

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuklu Belediye Başkanı yürütür.