İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı,  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve bünyesinde faaliyet gösteren alt birimlerin teşkili, görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (Değişik: 04.12.2015 tarih ve 296 numaralı Meclis Kararı ile)

(1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 18/m ve Selçuklu Belediye Başkanlığı Birimlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte adı geçen;

a) Belediye: Selçuklu Belediyesi’ni,

b) Başkanlık: Selçuklu Belediye Başkanlığı’nı,

c) Başkan (Üst Yönetici): Selçuklu Belediye Başkanı’nı,

ç) Meclis: Selçuklu Belediye Meclisi’ni,

d) Müdürlük: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nü,

e) Memur: 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabii, asli ve sürekli kamu hizmetlerini yerine getirmek üzere görevlendirilen kadrolu belediye personelini,

f) İşçi: 4857 sayılı İş Kanununa tabii, yöneticiler tarafından verilen kamu hizmetlerini yerine getiren kadrolu ve geçici belediye personelini,

g) Sözleşmeli personel: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre memur kadrosu karşılığı sözleşme yapılarak çalıştırılan belediye personelini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

Alt birimleri

  MADDE 5- (Değişik: 04.12.2015 tarih ve 296 numaralı Meclis Kararı ile)

  (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü;

a) Memur Sicil Birimi

b) İşçi Sicil Birimi

c) Maaş Tahakkuk ve Puantaj Birimi

ç) Eğitim Birimi

d) Selçuklu İstihdam Merkezi

 

            Müdürlüğün Görevleri

 

            MADDE 6- (1) Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır.

a) Belediyenin personel ihtiyacını belirlemek, insan kaynakları planlaması ve personel politikalarıyla ilgili çalışmaları yapmak, etkinlik ve verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

b) Belediye personelinin özlük işlemlerini yürütmek, maaş ve diğer ödeme tahakkuklarını hazırlamak,

c)  Toplu iş sözleşmesi çalışmalarını yürütmek ve uygulanmasını sağlamak,

ç) Memur ve işçi kadrolarındaki ihdas, iptal-ihdas değişiklik tekliflerini Belediye Meclisine sunmak,

d) Belediye personelinin eğitim ihtiyacını belirlemek, planlamak ve eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

 

 

 

            Müdür

 

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin ilgili mevzuatlara uygun olarak yerine getirilmesinden ve koordinasyonundan Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. Ayrıca aşağıda sayılan hususların yerine getirilmesinde yetkili, görevli ve sorumludur.

(a) Belediyemizin misyonunu gerçekleştirmek ve vizyonuna ulaşmak için Müdürlüğün hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan ve performans programının hazırlanması için gerekli çalışmaları yapmak,

b) Stratejik plan, performans programı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak biriminin kaynak ihtiyaçları için Belediyemizin yıllık bütçesinden ödenek talebinde bulunmak,

c) Stratejik planda belirlenen, Müdürlüğü ile ilgili hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

ç) Müdürlüğün yıllık faaliyetlerini ve hedeflerin gerçekleşme durumlarını, gerçekleşmeyen hedeflerin gerekçelerini yıllık faaliyet raporu ile Belediye Başkanına sunmak,

d) (Ek fıkra: 04.12.2015 tarih ve 296 numaralı Meclis Kararı ile) TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği ve 10001 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi gereği yerine getirilmesi gerekli faaliyetlerini dökümantasyona uygun olarak yerine getirilmesini ve kayıtların tutulmasını sağlamak,

e) Müdürlük faaliyetleri ile ilgili oluşturulan kayıtların ve muhafaza edilmesi gereken resmi evrakların devlet arşivleri ile ilgili mevzuata uygun olarak hasara uğratmadan belirlenmiş süre sonuna kadar birim ve kurum arşivinde muhafaza edilmesini sağlamak,

f) Müdürlük hizmetleri ile ilgili eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması ve uygulanmasını takip etmek,

g) Müdürlük faaliyetlerinin yerine getirilmesi esnasında tüm personelin Belediye mallarını yıpratmadan, hasara uğratmadan, en verimli ve en ekonomik şekilde kullandırılması ve korunmasını sağlamak,

ğ) Personelin çalışmaları esnasında her türlü zaman, enerji, malzeme tasarrufuna azami ölçüde dikkat edilmesini sağlamak,

h) Müdürlük personelinin performans ölçümü, verimlilik ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik tedbirleri belirlemek ve uygulamak,

ı) Bu yönetmelikte sayılan görevlerin mevzuata uygun ve etkin olarak yerine getirilmesi için yürürlükteki yasal mevzuatı ve değişen veya yeni yayımlanan ilgili mevzuatları takip ederek öğrenip, zamanında uygulaması birim Müdürünün en önemli sorumluluğudur.

 

Memur Sicil Birimi

 

MADDE 8- (Değişik: 04.12.2015 tarih ve 296 numaralı Meclis Kararı ile)

(1) Memur Sicil Birimi’nin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda sayılmıştır.

a)Memur kadrolarındaki, iptal-ihdas ve değişiklik işlemlerini Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre yaparak, Belediye Meclisinin onayına sunmak, personelin özlük işlemlerini yapmak ve kayıtlarını tutmak,

b)Tüm personelin Personel Devam Kayıt Kontrol Sistemi üzerinden mesai giriş ve çıkışlarının takibini yapmak

c)Tüm memur ve sözleşmeli personelin izin ve rapor işlemlerinin takibini yapmak,

ç)İlk defa devlet memurluğuna atanacak olanlar ile yer değiştirmek suretiyle atanacakların işlemlerini yapmak,

d) Tespit edilen yan ödeme ve tazminatlara ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve kontrolünü sağlamak,

e) Derece ve kademe terfilerini yapmak,

f) Mal bildirim beyanlarının düzenlenmesi ve takibini yapmak,

g) Asli Memurluğa atananların işlemlerini yapmak,

ğ) Naklen gelen ve giden personelin işlemlerinin takibini yapmak ve neticelendirilmesini sağlamak,

h) Memur ve sözleşmeli personelin tüm emeklilik işlemlerini yürütmek,

ı) Memur Disiplin Kurulu ile ilgili işlemlerin takibini yapmak,

i) Memurlar hakkında adli ve idari cezaların takibini yapmak,

j) Memur personelin intibak işlemlerini yapmak,

k) Pasaport Kanunu’na göre memurların istekleri halinde pasaport işlemlerini yürütmek,

l) Birimi ile ilgili yazışmaları yapmak.

 

                  (2) Bu alt birimdeki memurlar bu görevlerin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü’ne karşı sorumludur.

 

            İşçi Sicil Birimi

 

MADDE 9- (1) İşçi Sicil Birimi’nin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda sayılmıştır.

 

a) İşçi ihtiyacı ortaya çıkması halinde gerekli işlemleri yapmak,

b) İşçi kadrolarındaki, iptal-ihdas, değişiklikleri, Norm Kadro ve ilke standartlarına göre yaparak, Belediye Meclisinin onayına sunmak, personelin özlük işlemlerini yapmak ve kayıtlarını tutmak,

c) (Değişik: 04.12.2015 tarih ve 296 numaralı Meclis Kararı ile) İşçi personelin izin ve rapor işlemlerinin takibini yapmak,

ç)Geçici işçi pozisyonlarını norm kadro ilke ve standartlarına göre her yıl için Belediye Meclisi’ne sunmak,

d) İşçi Disiplin Kurulu toplantıları ve hükümleri ile ilgili işlemleri yürütmek,

e) İşçiler hakkında adli ve idari cezaların takibini yapmak,

f) (Değişik: 04.12.2015 tarih ve 296 numaralı Meclis Kararı ile) Sendikal ilişkileri sağlamak ve toplu iş sözleşmesi çalışmalarını yapmak,

g) İşçi personelin tüm emeklilik işlemlerini yürütmek,

ğ) (Değişik: 04.12.2015 tarih ve 296 numaralı Meclis Kararı ile) Birimi ile ilgili yazışmaları yapmak,

 

(2) Bu alt birimdeki memurlar bu görevlerin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü’ne karşı sorumludur.

 

Maaş Tahakkuk ve Puantaj Birimi

           

MADDE 10- (1) Maaş Tahakkuk Birimi’nin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda sayılmıştır.

a) İşçi, memur ve sözleşmeli personelin maaş ve diğer ödemelerine ait tahakkuk işlemlerini yapmak,

b) Maaş tahakkuklarında; asgari geçim indirimini uygulamak, personelin yolluk, doğum ve ölüm yardımı ile ilgili evrakları düzenlemek, işe giriş ve terfi farklarının kesilmesini sağlamak, hak edişlerin eksiksiz ve hatasız olarak personelin banka hesaplarına aktarılmasını sağlamak,

c) İşçi, memur ve sözleşmeli personelin askerlikteki borçlanılan sürelerinin maaş işlemlerinde dikkate alınmasını sağlamak,

ç) Müdürlük ihtiyacı olan kırtasiye ve demirbaş malzemelerinin temini ve takibini yapmak,

d) Birimi ile ilgili yazışmaları yapmak,

 

(2)Bu alt birimdeki memurlar bu görevlerin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü’ne karşı sorumludur

 

Eğitim Birimi

 

MADDE 11- (Değişik: 04.12.2015 tarih ve 296 numaralı Meclis Kararı ile)

(1) Eğitim Birimi’nin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda sayılmıştır.

a) Müdürlüklerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim taleplerinin değerlendirilmesini, yıllık eğitim planının oluşturulmasını sağlamak,

b) Yıllık eğitim planına göre eğitimlerin etkin, verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,

c) Birimi ile ilgili yazışmaları yapmak.

 

(2) Bu alt birimdeki personel bu görevlerin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü’ne karşı sorumludur.

 

 

 

            SELÇUKLU İSTİHDAM MERKEZİ

 

      Madde 12- (1) Selçuklu İstihdam Merkezi’nin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda sayılmıştır.

 

       a) İş talebinde bulunan vatandaşların dijital ortamda kayıtlarını oluşturmak.

       b) Özel sektörde yer alan işverenlerin personel taleplerini almak.

       c) İşverenlerin talep ettiği pozisyona nitelikleri uygun adayları yönlendirmek.

       d) Birim ile ilgili yazışmaları yapmak.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORTAK HÜKÜMLER

 

            Müdürlük Bütçesi

            MADDE 13- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak birimin yıllık faaliyet planları, performans programı, bütçe taslağı hazırlanır, faaliyet ve harcamalar stratejik plan ve onaylanmış bütçeye uygun olarak gerçekleştirilir, birimin performans sonuçları yıllık faaliyet raporu ile sunulur.

 

            Yazışmalar

            MADDE 14- Diğer belediye birimlerinin Müdürlükle yazışması olduğu takdirde, öncelikle ele almak ve sonuçlandırmak zorundadır.

 

            Ortak Görevler

            MADDE 15- Birden fazla Belediye birimini ilgilendiren iş veya görev söz konusu olduğunda koordinatör Müdürlük, Belediye Başkanı tarafından belirlenir.

 

Değişiklik Teklifi

            MADDE 16- Bu Yönetmelikte yapılacak her türlü değişiklik teklifinin Başkan onayına sunulması işlemi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleştirilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

 

            Yürürlükten Kaldırılan hükümler

            MADDE 17- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, daha önce yürürlükte bulunan yönetmelik yürürlükten kalkar.

            Yürürlük

            MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisince kabulü ile yayınlanma tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE 19 - Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.