SELÇUKLU BELEDİYESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİ

          BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR 

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Selçuklu Belediyesinde faaliyet gösteren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yekti ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin    düzenlenmesi    ve    yürütülmesine    ilişkin    esas    ve    usulleri    belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin teşkili, görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m Maddeleri ve ilgili mevzuata istinaden hazırlanmıştır.

Teşkilat Yapısı:

MADDE 4- Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürü, bu yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve koordinasyonundan öncelikle Belediye Başkanına veya bağlı  olduğu başkan yardımcısına karşı birinci derecede sorumludur. Müdürlük bünyesinde norm kadro mevzuatına uygun olarak, yeterli sayıda personel görev yapar. Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü ihtiyaçlar doğrultusunda müdürlük bünyesinde alt birimler kurabilir.

İlkeler

MADDE 5-

  1. Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
  2. Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
  3. Hesap verebilirlik,
  4. Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
  5. Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
  6. Belediye kaynaklarının kullanımında ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik,
  7. Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik temel ilkeleri esas alır.

Tanımlar

MADDE 6- Bu yönetmelikte adı geçen; Belediye: Selçuklu Belediyesini, Başkanlık: Selçuklu Belediye Başkanlığını, Başkan: Selçuklu Belediye Başkanını, Meclis: Selçuklu Belediye Meclisini,

Encümen:  Selçuklu Belediye Encümenini,

Müdürlük:  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

MADDE 7- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ait görevler aşağıda sayılmıştır;

Belediye birimlerinin her türlü hizmet ve faaliyetlerini sözlü, yazılı ve görüntülü basın- yayın yoluyla kamuoyuna tanıtır, haber bülteni hazırlar, Basın İlan Kurumu (BİK) aracılığı ile kamuoyuna ilan ve duyurular yapar, açık hava mecralarında tanıtım ve uyarıcı çalışmaları yürütür.

Belediye ve birim müdürlüklerinin çalışmalarının fotoğraflanmasını ve kamera kaydının alınmasını sağlar, konularına göre sınıflandırarak arşivindetutar.

Belediye birimlerinin hizmet ve faaliyetlerine ilişkin sözlü, görüntülü ve yazılı basında çıkan haberlerin takip ve tespitini yapar, bu haberleri cins ve konularına göre sınıflayarak arşivlenmesinisağlar.

Selçuklu Belediyesinin medyada haber olma oranlarıyla ilgili istatistik verileri tutar ve analizlerin yer aldığı raporlarhazırlar.

Basında çıkan yanlış, hatalı ve eksik haberleri tespit ederek ilgili müdürlüklerden doğru bilgileri alır. Basın kuruluşlarına tekzipleri iletir ve bu işler için gerektiğinde belediye hukuk işleri müdürlüğü ile koordineliçalışır.

Halkla ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi amacıyla toplantı, ziyaret, sergi, festival ve benzeri faaliyetleriyapar,

Belediye çalışmalarını medya kuruluşları ve kamuoyuna tanıtılmasına yönelikbasın toplantılarınıdüzenler.

Medya mensuplarının Selçuklu Belediye Başkanı ile görüşme taleplerini iletir ve Başkanın programına göre uygun tarihlerde görüşmelerinisağlar.

Selçuklu Belediyesinin faaliyetlerinin geniş halk kitlelerine duyurulmasına yönelik dergi, kitap, kitapçık, katalog, bilgilendirme afişleri gibi materyalleri hazırlar, dağıtım planını yapar ve dağıtılmasınısağlar.

Belediyemiz hizmet binası ve bağlı tesislerde ihtiyaca binaen dergi ve gazete aboneliği hizmetiniyürütür.

Belediye faaliyetleri kapsamında; kısa film, tanıtım filmi ve belgesel hazırlayarakuygun mecralar aracılığı ileyayınlatır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) başvuruları ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında gerçekleştirilen yazılı taleplerin koordinasyonunusağlar.

Yerel, ulusal, uluslararası fuarlarda standlaraçar.

Selçuklu Kent Konseyi çalışmalarının yürütülmesisağlar.

Selçuklu halkının kentlilik bilincinin artırılması ile belediye-hemşeri ilişkilerinin geliştirilmesini amaçlayan etkinliklerdüzenler.

Belediyenin faaliyetleriyle ilgili müşteri memnuniyeti ölçümlerinin yapılabilmesi için çeşitli konularda anket çalışmasıyapar.

Belediye olarak ilçe halkına ve çalışan personeline moral ve motivasyon kazandırmak amacıyla sosyal aktiviteleri ile organizasyonların düzenlenmesini ve kontrolünüsağlar.

Vatandaşlarımıza yönelik “Şehrimi Tanıyorum Kültür Gezisi Programı” kapsamında şehrimizde bulunan tarihi ve kültürel mekânların tanıtım gezisini yapar. Tanıtım için gerekli olan rehber, araç ve kumanya temininisağlar.

Belediyemize ait tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar. Belediyemizin organizasyon faaliyetlerinin planlanması hususunda Başkanlık Makamını bilgilendirerek, gerçekleşecek programların takibiniyapar.

İlçemizde doğan bebeklerin asgari ihtiyaçlarını karşılamak için projeler yürütür, 7.21) Müdürlüğün faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere; yurtiçi ve yurtdışında bulunan resmi ve özel kuruluşlarda inceleme araştırma yapmak üzere personel görevlendirebilir.Bu tür görevlendirmelerde Başkanlık Makamından onayalınır.

Gençlerin eğitimlerine yönelik kültürel, bilimsel ve sosyal programlar ile eğitici seminerlerdüzenler.

Sosyal medyada belediyemize ait hesapları açmak ve kontrol etmek, sosyal medya üzerinden tanıtım festivalleri, fotoğraf yarışmalarıyapmak.

Belediyemize ait mobil uygulama geliştirmek veyaymak,

Hizmet Masası ile vatandaşların ve kurumların yazılı veya internet üzerinden talep ettiği başvuruların ilgili müdürlüklere dağıtılması ve gelen yanıtların vatandaşlara ve kurumlara yazılı, mail veya telefon yoluyla zamanında iletilmesinisağlar.

Belediyemize gelen resmi evrakın tasnifi yapılarak EBYS ile kayda alınıp sistem üzerinden havalesi ve fizikisi teslim edilecek evrakın zimmet karşılığı teslimi yapılır. Gizli evrakla ilgili Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 29’uncu maddesine göre işlemyapılır.

Belediyemizin dış telefon trafiğini yürütür. Hızlı ve verimli hizmet için Whatsapp şikâyet hattınıkullanır.

Yeni evlenecek çiftler ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenleyip, hediyeleşmelerde bulunabilir.

Her ay düzenli olarak e-bülten hazırlayarak dijital ortamdayayınlar.

Belediye etkinliklerin duyurulması ve tanıtılması amacıyla; e-posta, SMS ve MMS gönderimiyapar.

Sivil toplum kuruluşları, öğrenci toplulukları, dernek ve vakıflar ile ortak projeler yürütür.

Personel iç-dış yazışmalarda, bütçe hazırlık ve harcamalarda, Encümen veMeclis Kararlarını yerine getirirken mevzuatı gözetmekleyükümlüdür.

Belediye Başkanı ve müdürlüğün bağlı olduğu ilgili başkan yardımcısıtarafından verilen diğer görevleri, mevzuat hükümlerine uygun olarakyürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MÜDÜRLÜK İLE İLGİLİ KANUN VE BİRİNCİL MEVZUATLAR

MADDE 8- Müdürlüğün doğrudan veya dolaylı olarak uygulanmasından sorumlu olduğu kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatlar.

-5393 sayılı Belediye Kanunu,

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

-4857 sayılı İş Kanunu,

-5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

-237 sayılı Taşıt Kanunu,

-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Yönetmelikler

*İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği

*Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği

*Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

*Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

*Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

*Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

*Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SON HÜKÜMLER

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 9- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte daha önce yürürlükte bulunan Basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğü Görev ve çalışma esasları yönetmeliği yürürlükten kalkar.

Yürürlük

MADDE 10- Bu yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabulü ile yayınlanma tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Tahir ÖZER

Ali VURAL

Kamil OFLAZ

Taner ÇOLAK

Meclis I.Başkan V.

Katip Üye

Katip Üye

Katip Üye