SELÇUKLU BELEDİYESİ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM


AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR
Amaç

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Selçuklu Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünün kuruluş,
görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu yönetmelik, Hukuk İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren alt birimlerin
teşkili, görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemler ile iş akışının düzenlenmesi ve
yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
1136 sayılı Avukatlık Kanununa istinaden hazırlanmıştır.
İlkeler
MADDE 4- Belediye hizmet ve faaliyetlerinde etkinlik, adalet, hizmette kaliteyi sağlamak,
sorunlara kalıcı ve yerinde çözüm üretmek.
Belediyenin amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri
belirlemek, gerekli planlamaları yapmak.
Belediyenin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri analiz
etmek, geleceğe dönük stratejiler belirlemek,
Müdür ve diğer alt birim yöneticileri ile diğer pozisyonlarda görev yapan personelin
motivasyonunu sağlamak, performansını artırmak, toplam kalite yönetimine geçmek.
Tanımlar
MADDE 5- Bu Yönetmelik de adı geçen;
Belediye : Selçuklu Belediyesini,
Başkanlık : Selçuklu Belediye Başkanlığını,
Başkan (Üst Yönetici) : Selçuklu Belediye Başkanını,
Meclis : Selçuklu Belediye Meclisini,
Encümen : Selçuklu Belediye Encümenini,
Müdürlük : Hukuk İşleri Müdürlüğünü
Müdür : Hukuk İşleri Müdürünü
Avukat : Başkanlığın verdiği yetkiyle belediyenin taraf olduğu dava ve
icra takibini yürüten kişiyi,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU VE GÖREVLERİ
Kuruluşu
MADDE 6- Hukuk İşleri Müdürlüğü;
1-Müdür,
2-Avukatlar
3-Şeflik
den oluşur.
Müdürlüğün teşkilat şeması Ek’teki gibidir.
Müdürlüğün görevleri
MADDE 7- Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır.
1- Selçuklu Belediyesi adına yargı mercilerinde dava açarak ve icra mercilerinde takipte
bulunarak Selçuklu Belediyesinin menfaatlerini temin etmek, Belediyeye karşı yargı mercilerinde
açılmış olan davalarda ve icra mercilerinde yapılmış olan takiplerde Belediyenin menfaatlerini
korumak.
2- Yargı mercilerinden, icra dairelerinden ve noterlerden yapılacak tebligatları Selçuklu
Belediyesi adına tebellüğ ederek, hukuki gereklerini yerine getirmek.
3-Başkanlık makamı ve müdürlüklerin görüş istemi ile gönderilen evrakı inceleyerek o konu
hakkında hukuki mütalaasını vermek.
4-Belediye başkanının Kanuna uygun görevlendirmesiyle raportörlük yapmak,
Müdür
MADDE 8- Müdür, Selçuklu belediyesi Hukuk İşleri Yönetmeliğinde belirtilen görevlerin yerine
getirilmesinden ve müdürlükteki koordinasyonundan belediye başkanına veya yetki vereceği başkan
yardımcısına karşı birinci derecede sorumludur
Avukatlar
MADDE 9- Avukatların görevleri aşağıda sayılmıştır:
1) Müdür tarafından havale edilen belediye aleyhine İdare ve Vergi Mahkemelerinde açılmış
veya idaremiz tarafından açılan davalara ilgili mahkemeler nezdinde dilekçe vermek, mahkeme
tarafından gerekli görüldüğünde duruşma ve keşiflere katılmak ve davayı sonuçlandırmak için gerekli
tüm usül işlemlerini yapmak, mahkeme tarafından verilen kararın idaremiz aleyhine sonuçlanması
halinde Danıştay nezdinde temyiz ve tashih-i karar yollarına başvurularak yasal tüm işlemlerde
idaremizi temsil etmek,
2) Danıştay’ın birinci derece mahkemesi olarak bakmakla görevli olduğu davaların takip ve
sonuçlandırılması için gerekli tüm usül işlemlerini yapmak,
3) Belediye aleyhine Adli Yargıda açılan veya idaremiz tarafından açılan davalara ilişkin
maddi ve şekli anlamda kararın kesinleşmesi aşamasına kadar tüm usulü işlemleri yapmak,
4) İdaremizin alacaklarının tahsili ya da idaremiz aleyhine başlatılan icra takiplerini
sonuçlandırmak,
5) İdaremize karşı suç işleyenlerin cezalandırılması amacıyla açılan ceza davalarını takip
etmek, gerekli görüldüğünde kamu davası açılabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı’nda suç
duyurusunda bulunmak,
6) Başkanlık Makamı, Belediye Meclisi ve Birim Müdürlükleri tarafından hukuki görüş talebi ile
gönderilen evrakları incelemek, gerekli hukuki araştırma sonucu konuyu yorumlayarak görüş
bildirmek,
İcra ve Dava Kalem Şefliği
MADDE 10- Kalem şefliğinin görevleri aşağıda sayılmıştır:
1- Gelen giden yazıların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt ve dosyalama işlemlerini
yürütmek, Müdürlükler arası yapılan yazışmalar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evraklar
ve şahısların verdiği dilekçeleri evrak kayıt defterine işlemek, gelen tüm belgelerin önceki belgeler ve
dosyalarla bağlantısı kurularak gelen evrakları avukatlara, giden evrakları dış zimmet karşılığı
müdürlüklere vermek,duruşma günlerinin takibi ile 1 gün öncesinde dosyasını avukatına vermek,
2- Mahkemeden gelen tebligatlardan yeni dava dilekçesi olanlar için dosya açarak, esas
defterine işlemek, işlem yapılmak üzere avukatlara iletmek, işlemi biten dosyaları kaydederek
arşivlemek,
3- Belediye tarafından veya belediye aleyhine açılan davaların takibini sağlamak amacıyla Mali
Hizmetler Müdürlüğünden çekilen avansları, mahkeme masrafı olarak adli ve idari veznelere makbuz
karşılığında yatırmak, avukatlar tarafından hazırlanan cevap dilekçesi, temyiz dilekçesi, malbeyanı
vs. yazışmaları mahkemelerine ibraz etmek,
4- Belediyemize kira ve ecrimisil borcu bulunan mükellefler hakkında başlatılan icra takipleri
için icra föyü açmak, dosya borcunu kapatmak için müracaat eden borçlulara tahsilat fişi kesilerek
Mali Hizmetler Müdürlüğünce tahsilini sağlamak, borcu biten dosyaları infaz hükmüyle kapatıp
arşivlemek,
5- Belediyemiz aleyhine başlatılan icra takiplerindeki borcun ödenmesi için tahakkukunu
hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne intikal ettirmek,
6- Müdürlüğe alım işlemleriyle, demirbaş, kırtasiye vs. malzemelerin giriş – çıkış işlemlerini
yapmak,
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ORTAK HÜKÜMLER
Müdürlük Bütçesi
MADDE 11-Hukuk İşleri Müdürlüğü, 5018 Sayılı Yasa kapsamında Belediye Başkanının bütçe
çağrısına istinaden, gider bütçe teklifi hazırlamak ve süresi içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne
göndermek zorundadır.
Yazışmalar
MADDE 12- Diğer belediye birimlerinin Müdürlükle yazışması olduğu takdirde öncelikle ele
almak ve sonuçlandırmak zorundadır.
Ortak Görevler
MADDE 13- Birden fazla belediye birimini ilgilendiren iş veya görev söz konusu olduğunda
koordinatör müdürlük başkanlık makamı tarafından belirlenir.
Değişiklik Teklifi
MADDE 14- Bu Yönetmelikte yapılacak her türlü değişiklik teklifinin Başkan onayına
sunulması işlemi Yazı İşleri Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Yürürlükten Kaldırılan hükümler
MADDE 15- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte daha önce yürürlükte bulunan
Yönetmelik yürürlükten kalkar.
Yürürlük
MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümleri belediye meclisince kabulü ile yayınlanma tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.