KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

Amaç

MADDE 1

            Bu Yönetmeliğin amacı, Selçuklu Belediyesinde faaliyet gösteren Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev ve çalışmalarını düzenlemektir

Kapsam

MADDE 2

            Bu Yönetmelik, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin teşkili, görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

Bu yönetmelik  5393sayılı Belediye Kanunun 15 b 18 m maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

 

İlkeler

MADDE 4

Müdürlük hizmet ve faaliyetlerinde etkinlik, adalet, hizmette kaliteyi sağlamak, müdürlüğün güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek sorunlara kalıcı ve yerinde çözüm üretmek.

Müdürlüğün amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemek, gerekli planlamaları yapmak.

Müdürlüğün güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri analiz etmek, geleceğe dönük stratejiler belirlemek.

 

Tanımlar

MADDE 5

Bu Yönetmelikte adı geçen;

Belediye                                 : Selçuklu Belediyesini,

Başkanlık                               : Selçuklu Belediye Başkanlığını,

Başkan                                               : Selçuklu  Belediye Başkanını,

Meclis                                     : Selçuklu  Belediye Meclisini,

Encümen                                : Selçuklu  Belediye Encümenini,

Müdürlük  : Fen İşleri Müdürlüğünüifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU VE GÖREVLERİ

Kuruluşu

MADDE 6

Müdürlüğün görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için Müdür, Altyapı Birimi(Asfalt İşleri, Yol Yapım İşleri, Yıkım İşleri) Sanat Yapıları Birimi, Araç Sevk Birimi,Elektrik İşleri Birimi, İdari Büro Birimi, Hizmet İşleri Birimi, Yol Açımı Birimi, Kazı Müsaade Birimi ve Laboratuvar Birimlerinden oluşur.

 

 

 

 

Müdürlüğün görevleri

MADDE 7

            1-Kendi hizmet alanı içine giren işlerin, yıllık yatırım, plan ve programlarını yapmak.

            2-Cadde ve ara yolları yapmak veya yaptırmak.

            3-Çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, araç, binek aracı, iş makineleri ile yedek parça ve diğer ihtiyaçların teminine ilişkin şartnameleri hazırlamak veya hazırlatmak.

            4-Asfalt kaplamalı yol, bulvar, meydan ve kavşakların bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak.

            5-Yeni yollar açmak, bordürlerin döşenmesini, tretuvar dolgularının yapılmasını sağlamak, kırma taş ve stabilize serilmesi, sıkıştırılması, stabilize yolların bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.

            6-Fen işleri müdürlüğünün programına alınan her türlü işlerini gerçekleşmek.

            7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yıkımına karar verilen yerleri yıkmak.

            8-İlçemizdeki yol ve kaldırımları ve belediyemize ait binaları engelli erişimine uygun hale getirmek.

Müdür

MADDE 8

            Selçuklu Belediyesi birim yönetmeliğinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve koordinasyonundan öncelikle belediye başkanına veya bağlı olduğu başkan yardımcısına karşı birinci derecede sorumludur.

 

Altyapı Birimi

MADDE 9-1.Asfalt İşleri

            1-Selçuklu Belediyesi sınırları içinde asfalt, yolyapımı.

            2-Bozulan asfalt yol ve alanların tamiratlarının yapımı.

            3-Asfaltlama için gerekli araç, gereç, makine ve asfalt malzemesi ihtiyacını tespit etmek, malzemenin temininin sağlanmasını takip etmek.

            4-Müdürlüğümüzce ihaleye çıkarılan işlerin arazi ve büro  kontrollerini yapmak.

5- Bakım ve yapım ağı içinde bulunan asfalt kaplamalı yol, bulvar, meydan ve kavşakların bakım ve onarımını yapmak ve yaptırmak.

            6-Yıllık planlı işlerin günlük çalışma programını hazırlamak, hazırlatmak ve gerçekleştirmek.

            7- Başkanlık ve hizmet masaları aracılığıyla gelen talepleri yerinde tetkik ederek uygunsa yıllık çalışma proğramınadahil etmek.

             8-Altyapısı tamamlanan yolların asfalt yapımına hazır olup olmadığını kontrol etmek, ettirmek.

            9-İş makinelerinin eksiksiz olarak ve zamanında işyerinde bulundurulmasını, bunların amaç dışında kullanılmamasını ve devamlı çalışır durumda tutulmasını ilgili birimlerle koordineli olarak sağlayacak tedbirler almak ve kontrol etmek.

            10-İşyerinde ve çalışma yerlerinde trafik ve işçi güvenliği yönünden ihtiyaç duyulan her türlü tedbirlerin alınmasını sağlamak.

            11-Yıllık çalışma programına göre yapılacak işler için gerekli iş makinaları ve ekipmanların eksiklerini belirlemek, eksikliklerin giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak.

            12-Asfalt İşleri Birimi personelinin çalışmalarını denetlemek.

            13-Asfalt Şantiyesindeki üretimleri kontrol etmek, arazi işleri ile arasında koordineyi sağlamak.

            14-Asfalt Şantiyesinin ihtiyaçlarını tespit edip teminini sağlamak.

            15-Asfalt Laboratuvarındaki deneylerin yapımını kontrol etmek.

            16-Personellerin idari, disiplin ve personel prensiplerine uygun hareket etmelerini sağlamak ve kendisine bağlı personelin düzenli çalışmasını izlemek ve denetlemek.

            17-Yevmiyeli personelin yıllık ve aylık toplu izin onaylarını hazırlamak.

            18-Yevmiyeli personelin fazla mesaileri için ilgili mercilerinden müsaade ve onay almak üzere gerekli işlemleri yapmak.

19-Demirbaş, araç ve gereçlerin korunmasında gerekli titizliği göstermek, demirbaş kayıtlarında bulunan tüm araç ve gereçlerin kayda alınması kullanıcılara zimmetlenmesi ve kullanılmayanların depolanmasını sağlamak.

9- 2.Yol Yapım İşleri

            1-Yeni yolları açmak, bordürlerin döşenmesini, tretuvar dolgularının yapılmasını sağlamak, kırma taş ve stabilize serilmesi, sıkıştırılması, stabilize yolların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak.

            2-İşyerinde ve çalışma yerlerinde trafik ve işçi güvenliği yönünden ihtiyaç duyulan her türlü tedbirlerin alınmasını sağlamak.

3-İlçemiz sınırları içerisinde açılacak olan imarlı yolların tespit ve aplikasyonunu yapmak veya yaptırılmasını sağlamak.

4- Yapılacak olan yolların boy kesitleri göz önüne alınarak yağmur suyu drenajlarının yapılmasını sağlamak.

            5-Yağmur suyu kanallarında yapılan şikayet ve başvuruları incelemek ve sonuçlandırmak.

            6-Yol bozma talebinde bulunacak Koski, Telekom, Medaş ve Gaznet gibi Resmi kurumlar ile protokoller düzenlemek ve kurum yetkililerine imzalatmak.

            7-Protokoller doğrultusunda yol bozma işlemlerini yürütmek.

            8-Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü tarafından vatandaş kazı müracaatlarına istinaden veri girişinin online olarak yapılmasından sonra; gerekli incelemenin müdürlüğümüz tarafından yapılması ile onayını vermek.

            9- İlçemiz sınırları içerisinde açılacak olan  imar yollarının tespit ve aplikasyonunu yapmak veya yaptırmak.

            10-İlçemiz sınırları içerisinde açılacak olan yolların üzerinde kalan binaların işaretlemesini yapmak veya yaptırmak. Başkanlık olurlarını alarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak

             11-İzinsiz kazıları tespit edip Zabıta Müdürlüğüne bildirmek.

            12-Personellerin idari, disiplin ve personel prensiplerine uygun hareket etmelerini sağlamak ve kendisine bağlı personelin düzenli çalışmasını izlemek, denetlemek.

            13-Yevmiyeli personelin yıllık ve aylık toplu izin onaylarını hazırlamak.

            14-Yevmiyeli personelin fazla mesaileri için ilgili mercilerinden müsaade ve onay almak üzere gerekli işlemleri yapmak.

            15-Demirbaş, araç ve gereçlerin korunmasında gerekli titizliği göstermek, demirbaş kayıtlarında bulunan tüm araç ve gereçlerin kayda alınması kullanıcılara zimmetlenmesi, kullanılmayanların depolanmasını sağlamak.

9-3. Yıkım İşleri

1- Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tespit edilip zabıtlanıp encümende yıkım kararı alınmış yapıların yıkım işlemini yapmak.

            2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün mail-i inhidam kapsamında tespit ettiği yıkılmaya yüz tutmuş eski binaların yıkımını gerçekleştirmek.

            3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce kamulaştırılan binaların yıkımını yapmak.

            4- Belediyemize ait olup ekonomik ömrünü tamamlamış veya yerine farklı bir yapı yapılması gereken binaların yıkım işlemini yapmak.

            5- Yıkımın çeşidine göre ekip ve ekipmanı organize etmek.

            6- Yıkım esnasında hem kendi ekip ve ekipmanlarımıza hem de çevreye verilebilecek zararları önlemek maksadıyla gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.

            7- Yıkımın belediyemiz imkanları tarafından yapılamayacağı durumlarda; ihale marifeti ile yıkımı yüklenicilere yaptırmak.

Elektrik İşleri Birimi

MADDE 10

1-Müdürlüğümüze ait  inşaatlarda ihtiyaç halinde tesisat kontrollüğü yapmak.

            2-Müdürlüğümüzü ilgilendiren ihaleli işlerde ihtiyaç halinde ihale komisyonlarında bulunmak, ihale evraklarını takip etmek ve sonuçlandırmak.

            3-Müdürlüğümüze ait malzeme alımlarında ihtiyaç halinde teknik şartname hazırlamak ve alınan malzemelerin kabulünü yapmak.

            4-Alt yapı çalışmaları esnasındaMedaş, Telekom, Türksat vb. kurumlara ait direk, pano, menholkotu gibi yol içinde kalan veya çalışmalara engel teşkil eden nesnelerin kaldırılması için gerekli yazışmaları ve takibini yapmak.

Sanat Yapıları Birimi

MADDE 11

  1. Selçuklu ilçesi sınırları içerisinde bulunan imar yollarının aplikasyonu esnasında yol aksında oluşabilecek geçişlerle ilgili olarak, araç köprüsü, yaya köprüsü, menfez, istinat duvarı v.b. sanat yapılarının yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak.

            2- İlçe sınırları içerisinde yapılacak olan yolların, yaya kaldırımlarının, bisiklet yollarının projelendirilerek uygulamasını yapmak veya yapılmasını sağlamak.            

            3-Yapılan yol akslarında trafik akışını engelleyecek yaya kaldırım üzerine park yapılmasını engellemek için standartlarına uygun ayırıcı malzemeleri ( duba ) kullanmak veya kullandırmak.

            4- İlçemiz sınırları içerisinde yapılan sanat yapılarının tamamında özürlü vatandaşlarımızın kullanımına elverişli hale getirilmesini sağlamak veya sağlattırmak.

            5- İlçemiz sınırları içerisinde açılacak olan  imar yollarının tespit ve aplikasyonunu yapmak veya yaptırmak.

            6-İlçemiz sınırları içerisinde açılacak olan yolların üzerinde kalan binaların işaretlemesini yapmak veya yaptırmak.Başkanlık olurlarını alarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak.

            7-Müdürlüğümüzce ihaleye çıkarılan işlerin arazi ve büro  kontrollerini yapmak.

            8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan İmar tadilatları ve yeni imara açılan yerlerin müdürlüğümüze iletilmesini sağlamak ve yapılan çalışmalarımız neticesinde plan tadilat tekliflerinde bulunmak.

            9-Personellerin idari, disiplin ve personel prensiplerine uygun hareket etmelerini sağlamak ve kendisine bağlı personelin düzenli çalışmasını izlemek, denetlemek.

            10-Yevmiyeli personelin yıllık ve aylık toplu izin onaylarını hazırlamak.

            11-Yevmiyeli personelin fazla mesaileri için ilgili mercilerinden müsaade ve onay almak üzere gerekli işlemleri yapmak.

            12- Demirbaş, araç ve gereçlerin korunmasında gerekli titizliği göstermek, demirbaş kayıtlarında bulunan tüm araç ve gereçlerin kayda alınması kullanıcılara zimmetlenmesi, kullanılmayanların depolanmasını sağlamak.

Yol Açımı Birimi

MADDE 12

  1. İlçemiz sınırları içinde açılacak olan imarlı yolların tespiti ve arazi üzerinde aplikasyon ölçümünün yapılması veya yaptırılması.
  2. İlçemiz sınırları içinde açılacak olan imarlı yolların üzerindeki müştemilat, bina vs. yapıların tespiti sonucu Emlak İstimlak Müdürlüğüne kamulaştırma işlemi için gerekli bilgileri vermek.
  3. İmarlı yolların açılması için gerekli evrakların incelenip (tapu fotokopisi, yapı ruhsatı vs.) uygunsa yol açımı gerçekleştirilir.
  4. Alt yapısı çalışmaları tamamlanmış yolların ( Telekom, medaş, koski, vb.) kumlama çalışmalarının yapılması.
  5. Yeni oluşan mahallelerde  merkeze yakın yolların kadastro planına uygun yol açımlarının yapılması.

Araç Sevk Birimi

MADDE 13

            1-Birimler arası araçların sevk ve idaresini yürütmek.

            2-Araçların bakım, onarımını takip etmek, araç teminini sağlamak.

            3-Acil müdahale anında (sel, deprem, afet gibi durumlarda) araç temini, sevk ve idaresini sağlamak.

            4-Müdürlüğümüz bünyesinde  bulunan birimler arasında araç teminini sağlamak.

            5-Günlük göreve çıkan araçların görev dağılımını yapmak ve bu araçlara sürücü temin etmek.

            6-Araçların arıza durumlarını rapor etmek, günlük görev ve yapılacak işler hakkında bilgi vermek.

            7-Araç şoförlerinin günlük mesai saatlerini takip etmek.

            8-Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan araçların periyodik bakım çizelgelerini takip etmek.

            9-Arazi ve bölge şartlarına göre araçların bölgelere sevklerini sağlamak.

            10-Sivil savunma, acil müdahale gibi durumlarda bölge şartları ve durumlarına göre araçların sevkini sağlamak. Ekipman eleman araç ve gereçleri (su motoru, ilkyardım ekibi, acil müdahale ekibi vb.) temin etmek.

            11-Bölgede çalışan araçların arıza durumunda arızalarının bölgede giderilmesi için bilgi vermek, bölgede yapılamayan arıza durumlarında ise; Tesisler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bakım – Onarım atölyesine sevkini sağlamak.

            12-Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan kurtarıcı aracı, iş makinesi ve diğer araçların her türlü ortamda çalışmasını sağlamak, sürücü temin etmek ve sevkini yapmak.

            13-Belediyemizin sınırları içerisinde çalışma yapılan yerlerde, araçların düzenli ve koordineli olarak çalışmasını sağlamak.

            14-Şehir içi trafiği ve şehirler arası trafik düzenine göre araçların sevkini sağlamak.

            15-Sivil trafiği engelleyecek olumsuz hava koşullarında (sel, buzlanma vb.) emniyetli sürüş için yolların trafiğe açılmasını sağlamak.

            16-Belediyemiz sınırları içerisinde iş makinelerinin sağlıklı bir şekilde sevk ve idaresini sağlamak.

            17-İş makinelerinin bakımı, onarımı ve makinelerin bölgeye sevki hakkında idareye bilgi vermek.

            18-Müdürlüğümüze ait tüm motorlu taşıtların trafik sigorta işlemleri, egzoz emisyon ölçümleri ve fenni muayenelerini yaptırmak, trafik kazasına karışan müdürlüğümüze ait araçların ilgili hasar tespit raporlarını düzenlettirmek.

            19-İş makineleri operatörlerinin günlük mesai saatlerine ve çalışma şartlarına göre görev dağılımını yapmak.

            20-İş makinelerinin günlük programlarını tanzim etmek ve makineler hakkında bilgi vermek.

            21-İş makinelerinin hizmet ve faaliyetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için bilgi vermek.

            22-Personellerin idari, disiplin ve personel prensiplerine uygun hareket etmelerini sağlamak ve kendisine bağlı personelin düzenli çalışmasını izlemek, denetlemek.

            23-Yevmiyeli personelin yıllık ve aylık toplu izin onaylarını hazırlamak.

            24-Yevmiyeli personelin fazla mesaileri için ilgili mercilerinden müsaade ve onay almak üzere gerekli işlemleri yapmak.

            25-Demirbaş, araç ve gereçlerin korunmasında gerekli titizliği göstermek, demirbaş kayıtlarında bulunan tüm araç ve gereçlerin kayda alınması kullanıcılara zimmetlenmesi, kullanılmayanların depolanmasını sağlamak.

Hizmet İşleri Birimi

MADDE 14

              1- Müdürlüğümüzün hizmet alım yöntemi ile alınması ihtiyaç olan iş konularını  belirlemek ve Müdürün onayına sunmak.

             2- Mevzuatlar kapsamında Hizmet alımı İhalelerini yapmak, bu işlere ait işlemleri yer tesliminden kesin kabule kadar takip etmek.

             3- Hizmet Alımları Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

İdari Büro Birimi

MADDE 15

            1-Müdürlüğümüze gelen evrakların  kaydı, takibi gibi yazışmalarını ve arşivlendirmesini yapmak.

            2-İş ve işlerle ilgili her türlü yazışmayı yaptırmak, sonuçlandırmak ve yazışmalara ait dosyaları tanzim ve muhafaza ettirmek, Fen İşleri Müdürlüğü’nün diğer Müdürlüklerle koordineli çalışmasını sağlamak.

 

            3-Müdürlüğümüz ile ilgili makamlara gidecek yazı ve her türlü resmi evrakın kontrolünü yapmak.

            4-İşlerle ilgili müdürlüğümüze gelen genelge, tamim, iç emir ve mevzuata ilişkin yazılar ile kamu kurum ve kuruluşlara gönderilen  ve gelen yazıların muhafaza edilmesini sağlamak.

        5-Memurlara ait hastalık izin onaylarını hazırlamak, gizli evraklarının müdüriyetçe doldurulması için düzenlenmesi ve doldurulduktan sonra İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne intikalini sağlamak.

           6-Bütçemize bağlı olarak tahakkuk etmiş faturaların kotrolüve ödemeler için evrakların düzenlenmesini sağlamak.

           7-Demirbaş, araç ve gereçlerin korunmasında gerekli titizliği göstermek, demirbaş kayıtlarında bulunan tüm araç ve gereçlerin kayda alınması kullanıcılara zimmetlenmesi, kullanılmayanların depolanmasını sağlamak.

Kazı Müsaade Birimi

MADDE 16

          1-  Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü tarafından vatandaş, resmi kurum ve özel kurum kazı müracaatlarına istinaden veri girişinin online olarak yapılmasından sonra; gerekli incelemenin müdürlüğümüz tarafından yapılarak sonuçlandırmak.

          2-  Resmi Kurumlardan ve Mahkemelerden gelen yazılara arazi keşifleri yapılarak sonuçlandırılması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORTAK HÜKÜMLER      

Müdürlük Bütçesi

MADDE 17

            Fen İşleri Müdürlüğü,5018 Sayılı Yasa kapsamında Belediye Başkanının bütçe çağrısına istinaden, yılı gider bütçe teklifini hazırlamak ve süresi içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek zorundadır.        

İnceleme ve Araştırma

MADDE 18

            Fen İşleri Müdürü, kendi müdürlüğünün faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere; yurtiçi ve yurtdışında bulunan resmi ve özel kuruluşlarda inceleme araştırma (teknik gezi) yapmak ve fuarlara katılmak üzere personel görevlendirebilir. Bu tür görevlendirmelerde başkanlık makamından onay alınması gerekir.

Yazışmalar

MADDE 19

            Diğer kurumlardan, belediye ve birimlerinden gelen yazışmaları ve vatandaşlardan gelen başvuruları değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

Ortak Görevler

MADDE20

             Birden fazla belediye birimini ilgilendiren iş veya görev söz konusu olduğunda koordinatör müdürlük başkanlık makamı tarafından belirlenir.

          

Değişiklik Teklifi

MADDE21

            Bu Yönetmelikde yapılacak her türlü değişiklik teklifinin Başkan onayına sunulması işlemi Yazı İşleri Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

 

Yürürlükten Kaldırılan hükümler

MADDE 22

             Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte daha önce yürürlükte bulunan Yönetmelikler yürürlükten kalkar.

 

Yürürlük

MADDE 23

Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisince kabulü ile yayınlanma tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24

             Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.