SELÇUKLU BELEDİYESİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

 

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı Selçuklu Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerinin yerine getirilişi ve yetkilerinin kullanımında başvurulacak yöntemi belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik, Selçuklu Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş, görev ve esasları, Müdürlüğün bünyesinde faaliyet gösteren alt birimlerin teşkili, görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemler ile iş akışının düzenlenmesi ve yürütülmesi, ilçemiz saha sınırları içerisinde kalan tüm sokak ve caddelerin temizliği, çöplerinin alınması, süpürülmesi, Pazar yerlerinin yıkanması, mobilya ve inşaat tamir atıklarının toplanması, çevre ve çevre sağlığını tehdit eden tüm unsurların bertaraf edilmesi, çöp evlerin temizlenmesi, ambalaj atıklarının, bitkisel atık yağların, curuf ve bahçe atıklarının, kullanılmış pillerin toplanması, inşaat ve hafriyat atıkların yönetimi, çevre yönetimi ile ilgili işlemlerin yürütülmesindeki çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü aşağıda belirtilen yasalara göreve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetleri yürütmektedir.

-5393 Sayılı Belediye yasası

-5316 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

-5510 Sayılı Kanun

-4734 Sayılı Kamu İhale Yasası

-4735 Sayılı Kam İhale Yasası

-2872 Sayılı Çevre Yasası

-5326 Sayılı Kabahatler Yasası

-657 Sayılı Devlet memurları Yasası

-4857 Sayılı İş Yasası

-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

    -6360 Sayılı Kanun

 

İlkeler

MADDE 4- Birim hizmet ve faaliyetlerinde etkinlik, adalet, hizmette kaliteyi sağlamak, sorunlara kalıcı ve yerinde çözüm üretmek.

Birimin amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemek, gerekli planlamaları yapmak.

Birimin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri analiz etmek, geleceğe dönük stratejiler belirlemek,

Görev yapan personelin motivasyonunu sağlamak, performansını artırmak, toplam kalite yönetimine geçmek.

Tanımlar

MADDE 5- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 

Belediye                       : Selçuklu Belediyesini,

Başkan                         : Selçuklu Belediye Başkanını,

Başkan Yardımcısı      : Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısını,

Meclis                           : Selçuklu Belediye Meclisini,

Encümen                      : Selçuklu Belediye Encümenini,

Birim                             : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü,

Müdür                           : Birim Müdürünü veya Müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere, Müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,

Personel                       : Müdür tanımı dışındaki birim mensuplarını ifade eder.

                                                                                                                  

                                         

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KURULUŞU VE TEŞKİLAT

 

Kuruluşu

MADDE 6- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanarak Selçuklu Belediye Meclisinin 02.05.2013 tarih ve 104 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

 

Teşkilat

MADDE 7- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü idari teşkilatı; Müdürlüğün görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için Müdür, Temizlik İşleri Birimi, Çevre Denetim Birimi, iki ana birimden ve birimlerde çalışan teknik, idari personel ve işçilerden oluşur. Birimlerin sayısı ve görevlerini belirlemede Müdür yetkilidir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

PERSONELİN NİTELİKLERİ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

Personelin unvan ve nitelikleri

MADDE 8- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a)Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü: 657 Sayılı Yasanın atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b)Memurlar: KPSS Sınavı ile 657 Sayılı Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

c)Sözleşmeli Personel: 5393 Sayılı Kanununun 49. maddesinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

d)İşçiler: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının daimi kadrolarına ilk defa işçi olarak alınacaklar hakkında uygulanacak sınav yönetmeliği hükümlerine göre atanır.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

a) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürünün Görevleri

1-Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

2-Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3-Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

4-Müdürlüğün sevk idare ve disiplininden sorumludur.

5-Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

6-Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin basarı ve performans değerlendirmesini yapar.

7-Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

8- Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar.

9-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

10-Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

11-Kendi hizmet alanı içine giren işlerin yıllık plan, faaliyet raporu, bütçe, stratejik plan ve programını yapmak, Belediye Başkanın onayına sunmak yapılmasına müsaade edilenleri kendi teşkilatı ile yürütmek, yürüttürmek.

12-Kanun ve yönetmelikler ile kendisine verilen sorumluluk alanları içerisinde gerekli temizlik çalışmalarını yapmak.

13-Başkanlıkça onanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, araç, gereç binek aracı, iş makineleri temin etmek, ettirmek, şartnameleri hazırlamak, hazırlatmak.

14-Yıllık plana göre kendisine verilmiş işlerin 4734 sayılı, 2886 sayılı yasa ve ilgili diğer mevzuatlara göre ihalesini yapmak, bu işlere ait işlemleri yer tesliminden kati kabul safhasına kadar usulünce yapılıp, yapılmadığını takip etmek.

15-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde mevcut veya sonradan açılacak bölümlerin verimli ve ekonomik çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek.

16-Çevre Koruma ve Kontrol kadrosunda bulunan memur ve işçi statüsündeki tüm personelin özlük işlemlerini yasalara ve Toplu Sözleşme hükümlerine göre yürütmek.

17-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ait motorlu araçları sevk ve idare etmek.

18-Müdürlüğün görev alanı içine giren işlerden dolayı yapılan şikâyet, talep ve başvuruları incelemek ve sonuçlanmasını sağlamak.

19-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı personelin çalışmalarını gözetlemek

20-Kanun ve Yönetmeliklerle kendisine verilen sorumluluk alanı içerisindeki işlerle ilgili plan, proje ve rapor hazırlamak, hazırlattırmak, incelemek ve ilgili makamlara ( Bakanlık, Başkanlık v.b) sunmak.

21-Çevre Koruma ve Kontrol müdürlüğünü ilgilendiren konularla ilgili yapılan veya yapılacak olan çalışmalarda plan ve projeleri hazırlayıp; kontrolünü ve koordinatörlüğünü yapmak.

22-Çevre Koruma ve Kontrol müdürlüğüne bağlı birimlerin İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarını denetlemek.

23-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü görevlerin yürütülmesinden bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

b) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürünün Yetkileri

1-Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

2-Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

3-İmza Yönergesi ile kendisine imza atma yetkisi verilen Kurum ve Kuruluşlara, Özel ve Tüzel kişilere yazılan yazılar ve Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. derece imza yetkisi.

4-Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

5-Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

6-Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.

7-Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

8-Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.

9-Birimdeki tüm görevlerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.

10-Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.

 

c) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürünün Sorumlulukları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasında sorumludur.

 

d) Memurlar-Sözleşmeli Personel ve İşçilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları

Müdürlük emrinde görevli memurlar sözleşmeliler ve isçiler kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

 

e) Temizlik İşleri Birimi

Katı Atık Şubesinin Görevleri

1-Kendi hizmet alanı içine giren işlerin plan, faaliyet raporu, bütçe, stratejik plan ve programını yapmak, birim müdürünün onayına sunmak yapılmasına müsaade edilenleri kendi birimi ile yürütmek.

2-Kanun ve yönetmelikler ile kendisine verilen sorumluluk alanları içerisinde temizlik çalışmalarını yapmak.

3-İlçemiz sorumluluk alanındaki tüm sokak ve caddelerin süpürülmesinin sağlanması.

4-Tüm çöplerin toplanmasının sağlanması.

5-Pazar yerlerinin temizliği, sabunlu su ile yıkanması ve ilaçlanmasının sağlanması.

6-Konteynerleri kontrol ederek bakım ve onarımlarının zamanında yaptırılması ve periyodik olarak yıkanması, ilaçlanması.

7-Çöp kamyonlarının ve periyodik olarak yıkanması, ilaçlanması.

8-Resmi ve dini bayramlarda temizlikle ilgili tüm tedbirleri almak.

9-Müdür tarafından onanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, araç, gereç binek aracı, iş makineleri temin etmek, ettirmek, şartnameleri hazırlamak, hazırlatmak.

10-Yıllık plana göre kendisine verilmiş işleri 4734 sayılı, 2886 sayılı yasa ve ilgili diğer mevzuatlara göre ihalesini yapmak, bu işlere ait işlemleri yer tesliminden kati kabul safhasına kadar usulünce yapılıp, yapılmadığını takip etmek.

11-Katı atık şubesine ait motorlu araçları sevk ve idare etmek.

12-Katı atık şubesinin görev alanı içine giren işlerden dolayı yapılan şikâyet, talep ve başvuruları incelemek ve sonuçlanmasını sağlamak.

13-Katı atık birimine bağlı personelin çalışmalarını gözetlemek.

14-Katı atık şubesinin görev alanlarına giren toplantılara-seminerlere-fuarlara katılmak. Birimin sorumluluk alanı içinde hazırlanması gerekli olan raporları hazırlamak, raporları incelemek ve Müdürün onayına sunmak.

15-Katı atık şubesini ilgilendiren atıklarla ve temizlikle ilgili yapılan veya yapılacak olan plan ve projeleri hazırlayıp müdürün onayına sunmak ve yapılması uygun görülenlerin kontrolünü ve koordinatörlüğünü yapmak.

16-Çevre Denetim birimi ile koordineli çalışmak.

17-Şube içerisinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.

18-Katı atık şubesi görevlerin yürütülmesinden bağlı bulunduğu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürüne karşı sorumludur.

f) Geri Dönüşüm Şubesinin Görevleri

1-Kanun ve yönetmelikler ile kendisine verilen sorumluluk alanları içerisinde geri dönüşüm ile ilgili tüm çalışmaları yapmak.

2-Çevre Koruma uygulamalarına etkinlik kazandırmak için başta okullar ve işyerleri ve sanayi kuruluşları ve konutlarda olmak üzere sürekli bir eğitim programı uygulamak bu amaçla yapılan eğitim faaliyetlerini izlemek desteklemek yönlendirmek ve çevre bilincini geliştirmek çevre problemleri konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak, paneller, kurslar ve çevre haftası kutlamaları düzenlemek.

3-Katı atıkların kaynağında ayrımı ve mümkün olanların geri kazanımını sağlayarak ham madde israfını engellemek ve çöplüklere giden çöp miktarını azaltmak.

4-İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okul, hastane, resmi ve özel iş yerlerine kağıt kumbaraları ve dış mekan kafesler yerleştirmek ve ambalaj atıkları ve kağıtların geri kazanımını sağlamak, sağlattırmak.

 

5-Çevre Denetim Birimi ile koordineli çalışarak denetim yapmak ve gerekli görülen yerler için yaptırımda bulunmak.

 

6-Sağlığa ve doğaya zararlı poşetlerin kullanılmaması konusunda gerekli tedbirleri almak, Halkı bez torba kullanımına yöneltmek ve bez torbaya geçiş sürecinde, doğada 12 ayda eriyen ve yok olan poşetlerin kullanımını sağlamak.

 

7-Geri dönüşüm şubesine yapılan şikayet, talep ve başvuruları incelemek ve sonuçlanmasını sağlamak.

8-Geri dönüşüm şubesini ilgilendiren atıklarla ilgili yapılan veya yapılacak olan plan ve projeleri hazırlayıp Müdürün onayına sunmak ve yapılması uygun görülenlerin kontrolünü ve koordinatörlüğünü yapmak. Yapılan çalışmalarda firmaları denetlemek ve uyarılarda bulunmak. Gerekli gördüğü zaman toplantı yapmak.

 

9-Çevre ile ilgili toplantılara, seminerlere, fuarlara katılmak.

 

10-Şube içerisinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.

 

11-Geri dönüşüm şubesi görevlerin yürütülmesinden bağlı bulunduğu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürüne karşı sorumludur.

g) Çevre Denetim Biriminin Görevleri

1-Kendi hizmet alanı içine giren işlerin plan, faaliyet raporu, bütçe, stratejik plan ve programını yapmak, birim Müdürünün onayına sunmak yapılmasına müsaade edilenleri kendi birimi ile yürütmek.

2-5393 Sayılı Belediye Kanunu,2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmeliklerinin verdiği yetkiler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili bakanlıklar ve Valilik Talimatları, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni Kararları doğrultusunda görev yapmak.

3-Müdür tarafından onanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, araç, gereç binek aracı temin etmek, ettirmek, şartnameleri hazırlamak, hazırlatmak.

4-Yıllık plana göre kendisine verilmiş işleri 4734 sayılı, 2886 sayılı yasa ve ilgili diğer mevzuatlara göre ihalesini yapmak, bu işlere ait işlemleri yer tesliminden kati kabul safhasına kadar usulünce yapılıp, yapılmadığını takip etmek.

5-Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü için saha denetimlerini yapmak, alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuatlara uygun olarak belediyelere verilen görevleri; kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

6-İlgili yönetmelik ve mevzuatlar kapsamında gürültü kirliliği, Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, Elektronik, Atık piller ve aküler, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar, evlerden ve iş yerlerinden kaynaklanan bitkisel atık yağlar, eskimiş ve kullanılmayan ev eşyalarının çevreye bırakılması, doğada 12 ayda eriyen ve yok olan poşet haricinde poşet kullanılmaması, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan kağıt, poşet, molozların çevreye bırakılmasının engellenmesi, çöp sandıklarının dışına çöp bırakılmasının engellenmesi konularına ilişkin şikâyetleri değerlendirmek ve teknik çalışmaları yapmak. Gerekli durumlarda mevcut kanun, yönetmelik ve tüzükler doğrultusunda para ve idari ceza uygulamak.

7-Sahipsiz bina ve çöp evlerin temizliği için ilgili Müdürlüklerle birlikte hareket ederek, gerekli organizasyon ve çalışmaları yapmak.

8-Çevre Koruma konusunda görev verilmiş özel kamu kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği koordinasyonu sağlamak bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşları yönlendirmek, desteklemek, çevre ile ilgili konularda dokümantasyon, yayın ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak.

9-Görsel kirliliğin(Moloz vb. atıklar) giderilmesi ve önlenmesi için gerekli denetimleri yapmak.

10-Atık, artıklar ile ekolojik dengeyi bozan, havada, suda, toprakta kalıcı özellik gösteren kirleticilerin çevreye zarar vermeyeceği şekilde bertarafının sağlanması için denetimler yapmak. Tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda mevcut kanun ve tüzükler doğrultusunda ilgili makamlar ve müdürlükler arası koordinasyon ile çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak.

11-Çevre Denetim biriminin görev alanı içine giren işlerden dolayı yapılan şikâyet, talep ve başvuruları incelemek ve sonuçlanmasını sağlamak.

12-Çevre Denetim birimine bağlı personelin çalışmalarını gözetlemek.

13-Çevre Denetim biriminin görev alanlarına giren toplantılara-seminerlere-fuarlara katılmak. Birimin sorumluluk alanı içinde hazırlanması gerekli olan raporları hazırlamak, raporları incelemek ve müdürün onayına sunmak.

14-Çevre Denetim birimini ilgilendiren konularla ilgili yapılan veya yapılacak olan plan ve projeleri hazırlayıp müdürün onayına sunmak ve yapılması uygun görülenlerin kontrolünü ve koordinatörlüğünü yapmak.

15-Müdürlüğe bağlı diğer birimlerle koordineli çalışmak.

16-Birimi içerisinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.

17-Çevre Denetim birimi görevlerin yürütülmesinden bağlı bulunduğu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürüne karşı sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

HİZMET VE GÖREVLERİN İCRASI, İŞBİRLİĞİVE KOORDİNASYON

 

Hizmetlerin icrası

MADDE 10- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin Kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara islenip zimmet defterine kaydedilerek gereği için ilgililerine verilir.

b) Görevin Planlanması: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin İcrası: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 11-

1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

a) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

b) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

c) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve birimlere iletir.

d)Birimlerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

 

2) Diğer Kuruluşlarla Koordinasyon

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel,  Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür. Başkanlıkça yayımlanan imza yönergesinde belirtilen özel ve tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmaları, sorumlu personelin parafı ve Müdürün imzası ile yürütülür.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

DENETİM

 

Müdürlük İçi Denetim

MADDE 12-

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

b) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Disiplin cezaları

MADDE 13- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü emrinde görev yapan tüm personelle ilgili disiplin işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İs Kanunu hükümleri ve Belediye ile yetkili sendika arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

 

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

 

Müdürlük Bütçesi

MADDE 14- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 5018 Sayılı Yasa kapsamında Belediye Başkanının bütçe çağrısına istinaden, yıllık gider bütçe teklifini hazırlamak ve süresi içerisinde Mali İşler Müdürlüğü’ne göndermek zorundadır.

 

Yazışmalar

MADDE 15- Diğer belediye birimlerinin Müdürlükle yazışması olduğu takdirde öncelikle ele almak ve sonuçlandırmak zorundadır.

 

Ortak Görevler

MADDE 16- Birden fazla belediye birimini ilgilendiren iş veya görev söz konusu olduğunda koordinatör müdürlük başkanlık makamı tarafından belirlenir.

           

Değişiklik Teklifi

MADDE 17- Bu Yönetmelikte yapılacak her türlü değişiklik teklifinin Başkan onayına sunulması işlemi Yazı İşleri Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilir.

Müdür

MADDE 18- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü bu yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve koordinasyonundan öncelikle belediye başkanına veya bağlı olduğu başkan yardımcısına karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 19-  İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir. Bu yönetmelik ilan edildikten sonra çıkacak olan Kanun, yönetmelik ve tüzükler uygulanır.

Yürürlükte kaldırılan yönetmelik

MADDE 20- 07.06.2013 tarihli 2013/147 Sayılı meclis kararı ile kabul edilen Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21-  Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22-  Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.