T.C.
                                                                                 KONYA
                                                         SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                                                          MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı; İçişleri Bakanlığının 2015/8 Sayılı Genelgesi esas
alınarak kurulmuş olan Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev yetki ve sorumlulukları
ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2: Bu yönetmelik Muhtarlık İşleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve
sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3: Bu yönetmelik Anayasa’nın 124. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye kanunu 15/b
maddesine ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4: Bu yönetmelikte geçen:
a) Belediye : Selçuklu Belediyesi'ni,
b) Başkanlık : Selçuklu Belediye Başkanlığı'nı,
e) Büyükşehir : Konya Büyükşehir Belediyesi'ni,
d) Müdürlük : Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nü,
e) Müdür : Muhtarlık İşleri Müdürü'nü,
f) Yönetmelik : Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.
g) MBS: Muhtar Bilgi Sistemi
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Teşkilat Yapısı
Kuruluş
MADDE 5: 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49.maddeleri ve 22.04.2006 tarih ve
26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik esasları çerçevesinde Selçuklu
Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih ve 116 sayılı kararı ile kurulmuş idari yürütme organıdır.
MADDE 6: Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
1. Müdür
2. Şef
3. Memurlar
4. İşçiler
5. Sözleşmeli Memurlar
4/1
Bu belge 5070 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır. Doğrulama Kodu : a6e90b0b
https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürlüğün Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Müdürlüğün Görevleri
MADDE 7:
1-) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığının 2015/8 Sayılı Genelgesinde belirtilen iş
ve işlemlerin tamamının etkin ve verimli bir şekilde yapılmasından sorumludur
2-) İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan MUHTAR BİLGİ
SİSTEMİ aracılığıyla belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin mevzuatta
belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
3-) MBS haricinde muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe ile vb) Her türlü
talebin uygun birime ve uygun kişilere yönlendirilmesini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek.
4-) MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikayet, öneri ve
isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutmak, raporlamak ve başkanlığa sunmak.
5-) Belediyemiz müdürlükleri tarafından yapılan tüm hizmetlerin mahalle bazlı raporlanmasını
sağlamak.
Müdürlüğün Yetkisi
MADDE 8: Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı
Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar
çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Müdürlüğün Sorumluluğu
MADDE 9: Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif
edilen görevleri yürütmekte sorumludur.
Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 10:
(1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
(2) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar.
(3) "Müdürlüğün Görevleri" kısmında tanımlanmış tüm işleri koordine eder, etkili ve verimli
bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.
(4) Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük
personelinin disiplin amiridir.
(5) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
(6) Müdürlüğün yıllık Performans Programını ve buna bağlı olarak yıllık Bütçesini hazırlar.
(7) Performans Hedefleri, iş kapasitesi ve Faaliyet alanlarını dikkate alarak çalışma planları
hazırlar ve bu planların uygulanmasını sağlar.
(8) Performans Hedefleri ve Bütçesine göre bir yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı
faaliyetleri gösteren “Yıllık Faaliyet Raporu” nu hazırlar.
(9) Vatandaşa ve muhtarlara yönelik hizmetlerle ilgili "hizmet standartları" belirleyerek daha
hızlı ve etkin hizmet vermek için tedbirler alır, süreç iyileştirmesi yapar.
(10) Müdürlüğünde Kamu İç Kontrol Sisteminin ve Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasından
birinci derecede sorumludur.
(11) Müdürlüğün mevcut dosya, evrak ve diğer bilgilerinin Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğünce belirlenen "Standart Dosya Planı" formatına uygun olarak düzenlenmesini ve
arşivlenmesini sağlar. Bu konuda Yazı İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışır.
2
Bu belge 5070 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır. Doğrulama Kodu : a6e90b0b
https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
(12) Tüm dosya, evrak ve bilgiler için mevzuatın öngördüğü şekilde "Saklama Planı" oluşturur,
süresi gelenlerin imha edilmesini sağlar.
(13) İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
(14) Mesai saatlerinin etkin / verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde
çalışmasını sağlar.
(15) Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Başkanlığa
sunulmasını sağlar.
(16) İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur.
(17) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelin disiplin
amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
İdari Personelin Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 11:
(1) Görevi gereği Müdür tarafından kendilerine verilen işleri yasalar ve yönetmelik esaslarına
göre yapar.
(2) Müdürlüğe gelen telefonlara bakar, gerekli hallerde ilgilileri bilgilendirir.
(3) Müdürlükte “Standart Dosya Planı” nın eksiksiz ve mevzuata uygun yürütülmesini sağlar.
(4) Müdürüyle birlikte Birim Arşivi oluşturur, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
hükümlerine göre mevcut dosyaların "Saklama Planını oluşturur ve takibini yapar. Bu konuda
Yazı İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışır.
(5) Müdürlüğe gelen-giden evrakların kayıtlarını tutar, yazışmaları hazırlar.
(6) Müdürün talimatıyla satın alım taleplerini açar ve satın alım sonuçlanana kadar süreci takip
eder.
(7) Müdürlükteki demirbaş malzemelerinin kayıtlarını tutar.
(8) İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan MUHTAR BİLGİ
SİSTEMİ'nin koordinasyonunu sağlar.
(9) MBS aracılığıyla Belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin mevzuatta
belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlar.
(10) Müdürlükler tarafından yapılacak geri dönüşlerin MBS talep, şikayet, öneri ve isteğinin
tam karşılığı olup olmadığını sorgular, sonuçların etkinliğini denetler ve iyileştirilmesini sağlar.
(11) MBS haricinde muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe ile vb) her türlü
talebin ilgili birime ve ilgili kişilere yönlendirilmesini sağlar ve sonuçların uygunluğunu
denetler.
(12) MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikayet, öneri ve
isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutar, raporlar ve başkanlığa sunar.
(13) Özellikle karşılanamayan taleplerle ilgili gerekçe raporları oluşturur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası
Görevin Planlanması
MADDE 12: Muhtarlık İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen
plan dahilinde yürütülür.
Görevin Yürütülmesi
MADDE 13: Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve
yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
4/3
Bu belge 5070 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır. Doğrulama Kodu : a6e90b0b
https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
BEŞİNCİ BÖLÜM
İş Birliği ve Koordinasyon
Müdürlük birimleri arasında işbirliği
MADDE 14:
(1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından
sağlanır.
(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre
iletilir.
(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden
ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile
zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini
yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin
hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15
İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Yürürlük
MADDE 16
Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulünden sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17
Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.


    Tahir ÖZER                Ahmet Han HORASAN     Ali VURAL         Mehmet Zahit GÖRÜGÜLÜGİL
Meclis I.Başkan V.            Katip Üye                    Katip Üye                          Katip Üye