T.C.

SELÇUKLU BELEDİYESİ

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK

 AMAÇ VE KAPSAM

 MADDE 1: AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı: 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereğince, norm kadro, ilke ve standartlarına ilişkin esaslara göre 04.05.2009 tarih ve 67 sayılı Selçuklu Belediyesi Meclis Kararı ile kurulan Yapı Kontrol Müdürlüğünün hukuki statüsünü, görev alanını, yetki ve sorumluluklarıyla, Görev-Yetki-Çalışma usul ve esaslarını, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.  

 MADDE 2: KAPSAMI

Bu yönetmelik hükümleri Selçuklu İlçe Belediyesi, Yapı Kontrol Müdürlüğünün ve Yapı Kontrol Müdürlüğünde görevli personelin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

 MADDE 3: YASAL DAYANAK

Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanununun 15-b ve 18-m maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 MADDE 4: TANIMLAR

Yönetmelikte belirtilen;

Belediye Başkanı : Selçuklu Belediye Başkanını,

Belediye : Selçuklu Belediyesini,

Müdür : Selçuklu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürünü,

Personel : Yapı Kontrol Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder,

Müdürlük : Selçuklu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünü,

 

 

 

MADDE 5: MÜDÜRLÜK YÖNETİM ŞEMASI

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Müdür

b) Şef

c) Ekip Sorumlusu

d) Zabıta

e) Araç şoförleri, görevlilerinden oluşmaktadır.

 iKİNCİ BÖLÜM

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 MADDE 6: GÖREVLER

Belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarda ruhsat alınmadan başlanan yapılar ile ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapılar ve imalatların tespit edilerek, gerekli inceleme sonucu  3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddeleri ve imar kanununda değişiklik yapılmasına dair 5940 sayılı kanun gereği Yapı Tatil Zaptı düzenlemek suretiyle yasal işlemlerin yapılması.

İmar planına uygun olarak oluşan imar parsellerinde; ruhsatlı, plan ve projeye uygun, göze hoş gelen yapıların oluşmasına engel olabilecek inşaatların yapılmasını önlemek için kontroller yapmak.

Ruhsat ve eklerine uygun bir şekilde yapılan inşaat ve tamiratlar nedeniyle işgal edilen yol ve benzeri yerlerde işgaliye bedeli alınarak, izin vermek.

-6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan müracaatlar ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek.

 MADDE 7: YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 Madde 7-a

Yapı Kontrol Müdürü:

Emir alacağı makam : Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu  Başkan Yardımcısı.

Emir vereceği personel: Müdürlük Personeli.

 Yetki ve Sorumlulukları:

Bu yönetmelikte Yapı Kontrol Müdürlüğüne verilen görevleri yapar ve yapılmasını sağlar.

Müdürlüğün Gider Bütçe taslağının hazırlanmasını sağlar.

Müdürlük personeline görev taksimi yapar ve yapılan işleri kontrol eder.

Müdürlüğün disiplin amiridir.

Müdürlüğün harcama yetkilisi olarak bütçede belirtilen harcamaların yapılmasını sağlar.

Müdürlüğe gelen evrak ve dilekçelerin, gereğinin yapılması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için personele havale eder.

Personelin izin planlarını yapar ve izinlerini kullanmalarını sağlar.

Nöbetçi personel listesini hazırlatarak, onaylayıp uygulamaya koyar.

Mahkemeler ve diğer kamu kurumları tarafından müdürlüğün görev alanına giren konularda istenilen bilgileri yazışma yaparak verir.

Gerekli malzeme, demirbaş, telsiz ve benzeri ihtiyaçların temini için gerekli girişimlerde bulunur.

Müdürlüğü ilgilendiren konularda bilgi akışını sağlar ve Başkanlık Makamından aldığı talimatları yerine getirir.

İhale yetkilisi olarak, ilgili yasa ve yönetmelik çerçevesinde ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

 Madde 7-b

Yapı Kontrol Şefinin Görevleri:

- Büroda ve arazide çalışan tüm personelin görevlerini kanun ve yönetmelik çerçevesinde yapmalarını takip etmek, sevk ve idarelerini yapmak, aksaklıkları gidermek, konu ile ilgili müdürü bilgilendirmek.

- Müdürden aldığı görevleri eksiksiz yerine getirmek, yapılan işlerle ilgili müdürü bilgilendirmek.

- Havale edilen evrakların takibi ile gereğinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak.

- Alınan Encümen kararlarının ilgilisine tebliğini sağlamak.

- Büro ve Arazide yapılan hizmetlerin ve görevlerin tam ve eksiksiz olarak zamanında yapılmasını sağlayarak, müdürlük makamına rapor hazırlamak, sunmak ve sözlü bilgi vermek.

- Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili diğer bürolarla koordinasyonu sağlamak, gerekli evrak, bilgi ve belgeyi temin etmek.

- Müdürlük personelinin izin planlarını yapmak ve müdürlük makamıma sunmak.

- İmar mevzuatına aykırı yapı yapanlar hakkında Türk Ceza Kanununun imar kirliliğine neden olunması hakkındaki maddelerine göre Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak.

- Belediye imkanları ile yıkımı yapılamayan dosyaların keşfini, şartname ve sözleşmelerini hazırlayarak, ihale onayı almak ve ihaleyi gerçekleştirmek.

- İhale ile ilgili ihale sürecindeki tüm işlemleri yürürlükteki ihale mevzuatına göre yürütmek ve sonuçlandırmak.

- Encümen kararında belirtilen para cezalarının tahsili için, ilgilisine tebliğ yapmak ve tebliğ edildiğini Mali Hizmetler Müdürlüğüne yazılı bildirmek.

- Yapı kontrol müdürlüğünde bulunan evrakların fotokopilerinin tasdikini (Aslı Gibidir) yapmak.

- Ruhsat ve eklerine aykırı veya ruhsatsız olarak yapılan yapıların tespitinin yapılması ile gerekli yasal işlemleri, yazışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak.

- Ruhsat alınmadan yapılan ve Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı verilen binaların yıkılmasını sağlamak.

- Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kaydının tutulması, yapılması ve arşivlenmesini yapmak ve yapılmasını sağlamak.

- Yapılan işlemlerin ve günlü evrakların süresi içinde neticelendirilmesi için gerekli takipleri yapmak ve yaptırmak.

- Müdürlük ihtiyaç ve harcamaları ile ilgili mali kayıtları tutmak, avans almak ve mahsuplarını yapmak.

- Hakediş raporları ve tahakkuk müzekkerelerini müdür veya vekilinin onayından sonra mali hizmetler müdürlüğüne ulaştırmak.

- Belediyenin merkez ayniyat birimi ile müdürlük arasındaki ayniyat işlemlerini yürütmek.

- Müdürlük görevleri ile ilgili olarak yapılan yasa ve yönetmelik değişikliklerini, Belediye Meclisi ve Belediye Encümen kararlarını takip etmek, müdür ve personelin bilgisine sunmak.

- Meclis ve Encümen toplantılarında gündeme alınması gereken evrakların zamanında hazırlanmasını sağlamak.

- Müdürlük görevleri ile ilgili müdürden alacağı talimatları yerine getirmek.

- Müdürlüğü ilgilendiren konularda vatandaşlardan gelen sorulara cevap vermek.

- Alınan şikayetlerle ilgili gerekli kontrol ve işlemleri yapmak.

-6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Riskli Yapı tespiti yapılan binalar ile ilgili iş ve işlemleri ve gerekli yazışmaları yapmak.

Madde 7-c

Büro Görevlileri:

- Şef’e bağlı olarak çalışır.

- Müdürlüğün büro hizmetlerini, yazışmalar vs. işlerini yapar.

- Müdürden alacağı müdürlüğün görevleri ile ilgili emir ve talimatları yerine getirir.

Madde 7-d

Ekip Sorumlusu:

- Yapı kontrol ekibinde bulunan zabıta, yapı kontrol görevlileri ve araç şoförlerinden oluşan ekibin sorumlusu olarak görev yapar.

- Yapı kontrol şefinden almış olduğu görevleri arazide ve büroda yerine getirir.

- Arazide yapı kontrollerini yapar ve yapılmasını sağlar.

- Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılara yapı tatil zaptı düzenler.

- Müdürlüğün görevleri ile ilgili müdürün vereceği işleri yapar.

 Madde 7-e

Zabıta:

- Arazide yapıların kontrolünde görevli ekipte çalışır.

- Ekip sorumlusuna bağlı olarak görev yapar.

- Müdürlüğün görevleri ile ilgili müdürün vereceği işleri yapar.

Madde 7-g

Araç Şoförleri:

- Ekip sorumlusuna bağlı olarak çalışır.

- Hizmet araçlarını kullanır.

- Ayrıca müdürlük görevleri ile ilgili olarak müdür ve şeften alacağı emir ve talimatları yerine getirir.

MADDE 8: Müdürlük Uygulama Usul ve Esasları:

Yapı Kontrol Müdürlüğü yaptığı uygulamaları konusuna  göre 3194 sayılı İmar Kanunu, 5940 sayılı İmar Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2863 – 3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye kanunu, otopark, sığınak ve yürürlükte bulunan İmar Yönetmeliği, ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapar.

 MADDE 9: Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 10: Yürürlük: Bu yönetmelik, Selçuklu Belediye Meclisince kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

MADDE 11: Yürütme: Bu yönetmelik hükümlerini, Selçuklu Belediye Başkanlığı yürütür.