SELÇUKLU BELEDİYESİ
TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR
 
Amaç
MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı Selçuklu Belediyesi, Tesisler Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerinin yerine getirilişi ve yetkilerinin kullanımında başvurulacak yöntemi belirlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2- Bu yönetmelik, Selçuklu Belediye Başkanlığı Tesisler Müdürlüğünün kuruluş, görev ve esasları, Müdürlüğün bünyesinde faaliyet gösteren alt birimlerin teşkili, görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemler ile iş akışının düzenlenmesi ve yürütülmesi, ilçemiz saha sınırları içerisinde kalan tüm sosyal,kültürel tesisler ile diğer faaliyet gösteren tesislerin bakım,onarım işleri, Atölyelerin iş ve işleyişinin takip ve kontrolü,Tesisler ve depolama sahalarının takip ve kontrolü,Arkeolojik kazı İşleri ile Tesislerde çalışan memur,işçi ve diğer personellerin sosyal vb.  ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili işlemlerin yürütülmesindeki çalışma usul ve esaslarını kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3- Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m maddelerine istinaden hazırlanmıştır.
Tesisler Müdürlüğü aşağıda belirtilen yasalara göreve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetleri yürütmektedir.
-5393 Sayılı Belediye yasası
-5316 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
-5510 Sayılı Kanun
-4734 Sayılı Kamu İhale Yasası
-4735 Sayılı Kam İhale Yasası
-2872 Sayılı Çevre Yasası
-5326 Sayılı Kabahatler Yasası
-657 Sayılı Devlet memurları Yasası
-4857 Sayılı İş Yasası
-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
      -6360 Sayılı Kanun
 
İlkeler
MADDE 4- Birim hizmet ve faaliyetlerinde etkinlik, adalet, hizmette kaliteyi sağlamak, sorunlara kalıcı ve yerinde çözüm üretmek.
Birimin amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemek, gerekli planlamaları yapmak.
Birimin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri analiz etmek, geleceğe dönük stratejiler belirlemek,
Görev yapan personelin motivasyonunu sağlamak, performansını artırmak, toplam kalite yönetimine geçmek.
 
Tanımlar
MADDE 5- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
 
Belediye                                 : Selçuklu Belediyesini,
Başkan                                : Selçuklu Belediye Başkanını,
Başkan Yardımcısı            : Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen
                                               Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısını,
Meclis                                     : Selçuklu Belediye Meclisini,
Encümen                               : Selçuklu Belediye Encümenini,
Birim                                      : Tesisler Müdürlüğü,
Müdür                                : Birim Müdürünü veya Müdür vekilini ve sadece verilen
yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere, Müdür tarafından       verilen imza yetkisini kullananları,
Personel                             : Müdür tanımı dışındaki birim mensuplarını ifade eder.
                                                                                                                  
 
                                          
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
KURULUŞU VE TEŞKİLAT
 
Kuruluşu
MADDE 6- Tesisler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanarak Selçuklu Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 7 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.
 
Teşkilat
MADDE 7- Tesisler Müdürlüğü idari teşkilatı; Müdürlüğün görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için Müdür, Atölyeler Tamir ve Bakım Birimi, İnşaat-Elektrik İşleri Birimi Tesisler İdari Birimi,Arkeolojik Kazı Çalışmaları Birimi  olmak üzere beş ana birimden ve birimlerde çalışan teknik, idari personel ve işçilerden oluşur. Birimlerin sayısı ve görevlerini belirlemede Müdür yetkilidir.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
PERSONELİN NİTELİKLERİ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 
Personelin unvan ve nitelikleri
MADDE 8- Tesisler Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.
a)Tesisler Müdürü: 657 Sayılı Yasanın atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.
b)Memurlar: KPSS Sınavı ile 657 Sayılı Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.
c)Sözleşmeli Personel: 5393 Sayılı Kanununun 49. maddesinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.
d)İşçiler: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının daimi kadrolarına ilk defa işçi olarak alınacaklar hakkında uygulanacak sınav yönetmeliği hükümlerine göre atanır.
 
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 9- Tesisler Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.
a) Tesisler Müdürünün Görevleri
1-Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
2-Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
3-Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
4-Müdürlüğün sevk idare ve disiplininden sorumludur.
5-Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.
6-Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin basarı ve performans değerlendirmesini yapar.
7-Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
8- Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar.
9-Tesisler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
10-Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
11-Kendi hizmet alanı içine giren işlerin yıllık plan, faaliyet raporu, bütçe, stratejik plan ve programını yapmak, Belediye Başkanın onayına sunmak yapılmasına müsaade edilenleri kendi teşkilatı ile yürütmek, yürüttürmek.
12-Kanun ve yönetmelikler ile kendisine verilen sorumluluk alanları içerisinde gerekli temizlik çalışmalarını yapmak.
13-Başkanlıkça onanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, araç, gereç binek aracı, iş makineleri temin etmek, ettirmek, şartnameleri hazırlamak, hazırlatmak.
14-Yıllık plana göre kendisine verilmiş işlerin 4734 sayılı, 2886 sayılı yasa ve ilgili diğer mevzuatlara göre ihalesini yapmak, bu işlere ait işlemleri yer tesliminden kati kabul safhasına kadar usulünce yapılıp, yapılmadığını takip etmek.
15-Tesisler Müdürlüğü bünyesinde mevcut veya sonradan açılacak bölümlerin verimli ve ekonomik çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek.
16-Tesisler Müdürlüğü kadrosunda bulunan memur ve işçi statüsündeki tüm personelin özlük işlemlerini yasalara ve Toplu Sözleşme hükümlerine göre yürütmek.
17-Tesisler Müdürlüğüne ait motorlu araçları sevk ve idare etmek.
18-Müdürlüğün görev alanı içine giren işlerden dolayı yapılan şikâyet, talep ve başvuruları incelemek ve sonuçlanmasını sağlamak.
19-Tesisler Müdürlüğüne bağlı personelin çalışmalarını gözetlemek
20-Kanun ve Yönetmeliklerle kendisine verilen sorumluluk alanı içerisindeki işlerle ilgili plan, proje ve rapor hazırlamak, hazırlattırmak, incelemek ve ilgili makamlara ( Bakanlık, Başkanlık v.b) sunmak.
21-Tesisler müdürlüğünü ilgilendiren konularla ilgili yapılan veya yapılacak olan çalışmalarda plan ve projeleri hazırlayıp; kontrolünü ve koordinatörlüğünü yapmak.
22-Tesisler müdürlüğüne bağlı birimlerin İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarını denetlemek.
23-Tesisler Müdürü görevlerin yürütülmesinden bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.
 
b) Tesisler Müdürünün Yetkileri
1-Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.
2-Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
3-İmza Yönergesi ile kendisine imza atma yetkisi verilen Kurum ve Kuruluşlara, Özel ve Tüzel kişilere yazılan yazılar ve Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. derece imza yetkisi.
4-Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.
5-Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
6-Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.
7-Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.
8-Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.
9-Birimdeki tüm görevlerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.
10-Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.
c) Tesisler Müdürünün Sorumlulukları
657 sayılı Devlet Memurları Kanununu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasında sorumludur.
d) Memurlar-Sözleşmeli Personel ve İşçilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları
Müdürlük emrinde görevli memurlar sözleşmeliler ve isçiler kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.
e) Tesisler İdari Biriminin Görevleri
 
1-Müdürlüğe giren her türlü evrakın kaydedilmesini yapmak,
2-Evrakların gerekli birimlere ulaştırılması ve her türlü yazışmanın düzenlemesini yapmak,
3-Müdürlüğün tahakkuk ve tediyesinin yapılmasını sağlamak,
4-Resmi Kurum ve kuruluşlara ait yazışmaların yapılmasını sağlamak,
5-Bu yazışmaların takibi ve arşivlenmesinin yapılmasını sağlamak. Birim arşivinin yapılandırılması ve kontrolünün yapılması.
6-Doğrudan temin onay belgelerinin hazırlanması.
7-Müdürlüğe gelen telefonlara bakılması ve alınan notların ilgili birimlere ulaştırılması.
8­-Tesislerdeki memur ve işçilerin kullandığı yemekhane, berberhane ile ilgili çalışmaları yapmak.
9-Tesislerdeki görevli memur ve işçilerin dinlenme salonu, çay ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çalışmaları yapmak.
10-Tesislerin santral ve haberleşme hizmetlerini sağlamak
11-Tesislerin ısıtılması için yakıtı temin etmek, kaloriferlerin yakılması, arıza ve bakımını yaptırmak.
12-Tesislerde bulunan binaların, atölyenin ve sahanın temizliğini sağlamak.
13-Tesislerde bulunan sahanın düzeninin sağlanması, özel ve resmi araçların park düzeninin sağlanması
14-Kamera kayıt sisteminin takip ve kontrolünün yapılması.
15-Tesislere giriş ve çıkışların kontrolünü sağlamak ve santral da görevli personelin nöbet çizelgelerinin hazırlanması.
16-Tesislerde çalışan hizmetli personelin kontrolü ve takibinin yapılması.
17-Tesisler içerisindeki büroların kontrolü ve yer düzeninin sağlanması.
18-Müdürlüğümüze ait depoların malzeme giriş ve çıkışlarının kayıt altında yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek.
19-Tesislerin temizlenmesi için ihtiyaç olan her türlü malzemenin temin edilmesini sağlamak ve tahakkuklarının yapılmasını sağlanmak.
20-Sahada bulunan araç ve gereçlerin düzeninin sağlanması, kontrolünün yapılması.
21-Tesislerin güvenliği için gerekli olan çalışmaları diğer ilgili müdürlüklerle organize etmek.
22-Personelin idari, disiplin ve personel prensiplerine uygun hareket etmelerini sağlamak ve kendisine bağlı personelin düzenli çalışmasını izlemek, denetlemek.
23-Birimi içerisinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.
24-Tesisler İdari birimi görevlerin yürütülmesinden bağlı bulunduğu Tesisler Müdürüne karşı sorumludur.
 
 
f) Atölye Tamir ve Bakım Birimi
1- Kendi hizmet alanı içine giren işlerin plan, faaliyet raporu, bütçe, stratejik plan ve programını yapmak, birim müdürünün onayına sunmak yapılmasına müsaade edilenleri kendi birimi ile yürütmek.                                           
2-Normal olarak piyasada bulunmayan acil olarak ihtiyaç duyulan bazı yedek parça ve malzemeleri makine ve diğer aksamının imalatını imkanlar dahilinde yapmak, yaptırmak.                                                                         
3-İş ve üretim makineleri ile hizmet vasıtalarının makine işletmeciliği esaslarına uygun olarak ekonomik ve teknik şekilde tamir, bakım ve işletmelerini sağlamak, gerekli tamir ve bakım ekiplerine, büro ve atölye personeline işin niteliğine göre hizmet ve görev dağılımını yapmak.                                                                            
4-İş ve üretim makinelerinin revizyon planını düzenlemek ve bu plan dahilinde tamir ve bakımlarının yapılmasını sağlamak                                                                                                                                                               
 5-Personelin teknik eğitimlerinin verilecek emir ve talimatlara uygun olarak plan, program dahilinde yapılmasını sağlamak.                                                                                                                                                                  
 6-İş yerinde gerekli emniyet önlemlerini almak, aldırmak ve iş güvenliğini sağlamak.                                          
7-Ekonomik ömrünü doldurmuş olan araç, gereç ve iş makinelerinin hurdaya ayrılmasını sağlamak.                  
8-Kullanıcılar tarafından arızaları fişlerinde bildirilmiş olarak gelen araç, gereç ve iş makinelerinin teknik personelce arızalarının kontrolü yapılarak,  gerekli bakım işlemlerini yaptırmak.                                                 
 9-Araç, gereç ve iş makinelerinin yedek parça istek fişlerinin ilgili personel tarafından tanzim ve temin edilmesi.
10-Arızalardan dolayı araç ve iş makinelerinin ilk muayene ve kontrollerini yaptırarak, arızalarını tespit etmek ve iş yaptırım belgesini açmak suretiyle arızaları bu belgeye rapor halinde yazmak.                                            
11-Atölyede onarımı yapılan araç ve iş makinelerinin son kontrollerini yaptırmak, tecrübe sonunda bir aksama görülmediği takdirde aracı ilgili birime teslim etmek.                                                                                             
12-Müdürlüğünün ihtiyacı olan her türlü yedek parça ve malzemenin temini için gerekli şartnameleri tanzim ve tetkik ederek makama onaya sunmak.                                                                                                                     
13-Hizmet ve araç tamirleri ile ilgili kartların ve kayıtların tutulmasını sağlamak.                                                 
4-Atölyeler tarafından alınan yedek parçaların yerinde kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek, ettirmek.      
15-Basket, voleybol, kale direği, fens telleri,imalat ve montajının yapılmasını sağlamak.                                    
16-Atölyeye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce getirilen çöp konteynerlerinin tamiri ve bakımının yapılması.(Mahallindeki tamir ve bakımlar Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce yapılacaktır.)                 
17-Motorlu araç ve iş makinelerinin madeni yağ ihtiyaçlarını tespit etmek.                                                         
18-Belediyeye bağlı müdürlüklerin bünyesinde bulunan araçların tamir ve onarımlarını yapmak, yaptırmak, yapılmasını sağlamak.                                                                                                                                              
19-Elemanların, demirbaş araç ve gereçlerin muhafazasında gerekli titizliği göstermelerini sağlamak,               
20-Yetki, sorumluluk, yönetim fonksiyonlarının işlerliğini ve takibini sağlamak.                                                  
21-Bölge içinde veya dışında arızalanan araçların arızalarını gidermek için ekip oluşturmak ve arıza mahalline göndermek.                                                                                                                                                              
 22-Satın alma usulü ile temin edilen yedek parça ve muhtelif malzemelerle ilgili Müdürlüğümüze intikal eden fatura bedellerinin ödenmesi için avans ödemelerini yaptırmak.                                                                           
23-Atölyede kullanılan oksijen ve asetilen tüplerinin dolum ve muayenelerini yapmak,                                       
24-Araçların yedek parça ihtiyaçlarını tespit etmek suretiyle listeler hazırlamak söz konusu ihtiyaçların teminini sağlamak için  yazışmalar yapmak.                                                                                                                         
25-Müdürlükçe  satın alınan her türlü yedek parça ve malzemelerin kabulünü yaptırmak.                                     
26-Personellerin idari, disiplin ve personel prensiplerine uygun hareket etmelerini sağlamak ve kendisine bağlı personelin düzenli çalışmasını izlemek, denetlemek.                                                                                            
27-Yevmiyeli personelin yıllık ve aylık toplu izin onaylarını hazırlamak.                                                           
28-Yevmiyeli personelin fazla mesaileri için ilgili mercilerinden müsaade ve onay almak üzere gerekli işlemleri yapmak.                                                                                                                                                                   
29-Demirbaş, araç ve gereçlerin korunmasında gerekli titizliği göstermek, demirbaş kayıtlarında bulunan tüm araç ve gereçlerin kayda alınması kullanıcılara zimmetlenmesi, kullanılmayanların depolanmasını sağlamak.   30- Belediyemize ait tüm araç, iş makineleri ve çalışma makinelerinin tamir ve bakımlarını yapmak.               
31- Müdür tarafından onanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, araç, gereç binek aracı, iş makineleri temin etmek, ettirmek, şartnameleri hazırlamak, hazırlatmak.                                                
32- Yıllık plana göre kendisine verilmiş işleri 4734 sayılı, 2886 sayılı yasa ve ilgili diğer mevzuatlara göre ihalesini yapmak, bu işlere ait işlemleri yer tesliminden kati kabul safhasına kadar usulünce yapılıp, yapılmadığını takip etmek.                                                                                                                                      
33- Atölye Tamir-Bakım Birimine ait motorlu araçları ihtiyaca, hizmetin gereklerine sevk ve idare etmek.                                                                                                                                                                   
34- Atölye Tamir-Bakım Biriminin görev alanı içine giren işlerden dolayı yapılan şikâyet, talep ve başvuruları incelemek ve sonuçlanmasını sağlamak.                                                                                                                  
35- Atölye Tamir-Bakım Birimine bağlı personelin çalışmalarını gözetlemek.                                                        
36- Atölye Tamir-Bakım Birimini ilgilendiren işlerle ilgili yapılan veya yapılacak olan plan ve projeleri hazırlayıp müdürün onayına sunmak ve yapılması uygun görülenlerin kontrolünü ve koordinatörlüğünü yapmak.                                                                                                                               
37- Birimi içerisinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.                                                
38-Atölye Tamir ve Bakım  Birimi görevlerin yürütülmesinden bağlı bulunduğu Tesisler Müdürüne karşı sorumludur.
 
g) İnşaat ve Elektrik İşleri Birimi
1- Kendi hizmet alanı içine giren işlerin plan, faaliyet raporu, bütçe, stratejik plan ve programını yapmak, birim müdürünün onayına sunmak yapılmasına müsaade edilenleri kendi birimi ile yürütmek.                                            
2-Tesisler  Müdürlüğü programına alınan her türlü inşaatın tamir ve bakımının yapılması.                                        
3-Teknik ve çağdaş şartlara göre yenilikleri takip etmek ve yeni malzemelerin inşaatların tamir ve   bakımlarında  kullanılmasının sağlanması.                                                                                                                                             
4-Bakım ve onarımı bitmiş inşaatı ilgili birime  teslimini yapmak.                                                                               
5-İnşaat tamir ve bakımları ile  ilgili tüm evrakı takip etmek, sonuçlanmasını sağlamak.                                             
6-Demirbaş araç ve gereçlerin muhafazasında gerekli titizliği göstermek.                                                                  
7-Müdürlüğümüz ekiplerinde kullanılacak malzemelerin depodan verilmesi, kayıt edilmesi ve kontrolünün yapılması.                                                                                                                                                                   
8-İnşaat ve tesisat malzemelerinin ihale onay belgelerini almak ve tahakkuklarını hazırlatmak.                                
9-İşçilerin çalışma esnasında can güvenliğinin sağlanmasına gerekli dikkat ve titizliği göstermek.                             
10-Ekiplerin çalışmalarını kontrol etmek.                                                                                                                    
11-Yıkılacak binaların su, doğalgaz kesimi için yazışmaları yapmak.                                                                          
12-Belediyemize ait umumi wc lerin tamir ve bakımını yapmak.                                                                          
13-Belediyemize ait binaların su, kalorifer tesisatı arıza ve bakımlarını yapmak.                                                      
14-Belediyemize ait binaların, parkların, bordürlerin boya ve badana işlerini yapmak.                                             
15-Basket, voleybol sahaları yapmak.                                                                                                                     
16-Bina restorasyon çalışmaları yapmak.                                                                                                                  
17-Müdürlüğümüzü ilgilendiren ihaleli işlerde ihtiyaç halinde ihale komisyonlarında bulunmak, ihale evraklarını takip etmek ve sonuçlandırmak.                                                                                                                               
18-Müdürlüğümüze ait malzeme alımlarında ihtiyaç hainde teknik şartname hazırlamak ve alınan malzemelerin kabulünü yapmak.                                                                                                                                                    
19-Otomasyon programından gelen müracaatları sonuçlandırmak, yanlış veya ilgisiz müracatları ilgilisi müdürlüklere otomasyondan göndermek.                                                                                                                 
20-Havale olunan dilekçelere cevap yazmak ve sonuçlandırmak.                                                                         
21-Ekiplerin vizite ve izin kağıtlarını imzalamak ve takip etmek.                                                                             
22-Personellerin idari, disiplin ve personel prensiplerine uygun hareket etmelerini sağlamak ve kendisine bağlı personelin düzenli çalışmasını izlemek, denetlemek.                                                                                            
23-Elektrik, elektronik, sıhhi, müşterek, kalorifer, LPG, doğalgaz tesisatlarının yıllık genel bakımlarının yapılması.                                                                                                                                                                    
24-Yıkılacak binaların elektrik kesimi için yazışmaları yapmak.                                                                               
25-Belediyemize ait binaların elektrik arıza ve bakımlarını yapmak.                                                                     
26-Telsiz görüşmelerinin takibi, role ve telsizlerin tamir ve bakımını yapmak.                                                        
27-Telsiz ve role ile ilgili yazışmaları yapmak.                                                                                                       
28-Müdürlüğümüze ait  inşaatlarda ihtiyaç halinde tesisat kontrollüğü yapmak.                                                    
29-Müdürlüğümüzü ilgilendiren ihaleli işlerde ihtiyaç halinde ihale komisyonlarında bulunmak, ihale evraklarını takip etmek ve sonuçlandırmak.                                                                                                                                   
30-Müdürlüğümüze ait malzeme alımlarında ihtiyaç hainde teknik şartname hazırlamak ve alınan malzemelerin kabulünü yapmak.                                                                                                                                                   
31-Personellerin idari, disiplin ve personel prensiplerine uygun hareket etmelerini sağlamak ve kendisine bağlı personelin düzenli çalışmasını izlemek, denetlemek.                                                                                             
32-Yevmiyeli personelin yıllık ve aylık toplu izin onaylarını hazırlamak.                                                             
33-Yevmiyeli personelin fazla mesaileri için ilgili mercilerinden müsaade ve onay almak üzere gerekli işlemleri yapmak.                                                                                                                                                                    
34-Demirbaş, araç ve gereçlerin korunmasında gerekli titizliği göstermek, demirbaş kayıtlarında bulunan tüm araç ve gereçlerin kayda alınması kullanıcılara zimmetlenmesi, kullanılmayanların depolanmasını sağlamak.          
35- Bütçemize bağlı olarak tahakkuk etmiş elektrik faturalarının kontrolü ve ödemeler için evrakların kontrolünü yapmak.                                                                                                                                                                   
36- Belediyemize ait tüm tesis ve binaların arıza tamir ve bakımlarını  yapmak.                                                        
37- Müdür tarafından onanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, araç, gereç binek aracı, iş makineleri temin etmek, ettirmek, şartnameleri hazırlamak, hazırlatmak. 
  
38- Yıllık plana göre kendisine verilmiş işleri 4734 sayılı, 2886 sayılı yasa ve ilgili diğer mevzuatlara göre ihalesini yapmak, bu işlere ait işlemleri yer tesliminden kati kabul safhasına kadar usulünce yapılıp, yapılmadığını takip etmek.                                                                                                                                                
39- İnşaat Elektrik Tamir ve Bakım  Birimine ait motorlu araçları ihtiyaca, hizmetin gereklerine sevk ve idare etmek.                                                                                                                                                                                  
40- İnşaat Elektrik Tamir ve Bakım Biriminin görev alanı içine giren işlerden dolayı yapılan şikâyet, talep ve başvuruları incelemek ve sonuçlanmasını sağlamak.                                                                       
41- İnşaat Elektrik Tamir ve Bakım  Birimine bağlı personelin çalışmalarını gözetlemek.                                                
42- İnşaat Elektrik Tamir ve Bakım  Birimini ilgilendiren işlerle ilgili yapılan veya yapılacak olan plan ve projeleri hazırlayıp müdürün onayına sunmak ve yapılması uygun görülenlerin kontrolünü ve koordinatörlüğünü yapmak.                                                                                   
43- Birimi içerisinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.
44-İnşaat Elektrik Tamir ve Bakım birimi görevlerin yürütülmesinden bağlı bulunduğu Tesisler Müdürüne karşı sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
HİZMET VE GÖREVLERİN İCRASI, İŞBİRLİĞİVE KOORDİNASYON
 
Hizmetlerin icrası
MADDE 10- Tesisler Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.
a) Görevin Kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara islenip zimmet defterine kaydedilerek gereği için ilgililerine verilir.
b) Görevin Planlanması: Tesisler Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.
c) Görevin İcrası: Tesisler Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
 
İşbirliği ve koordinasyon
MADDE 11-
1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon
a) Tesisler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.
b) Tesisler Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.
c) Tesisler Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve birimlere iletir.
d)Birimlerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.
 
2) Diğer Kuruluşlarla Koordinasyon
Tesisler Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel,  Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür. Başkanlıkça yayımlanan imza yönergesinde belirtilen özel ve tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmaları, sorumlu personelin parafı ve Müdürün imzası ile yürütülür.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
DENETİM
 
Müdürlük İçi Denetim
MADDE 12-
a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.
b) Tesisler Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.
Disiplin cezaları
MADDE 13- Tesisler Müdürlüğü emrinde görev yapan tüm personelle ilgili disiplin işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İs Kanunu hükümleri ve Belediye ile yetkili sendika arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.
 
 
 
ALTINCI BÖLÜM
 
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
 
Müdürlük Bütçesi
MADDE 14- Tesisler Müdürlüğü, 5018 Sayılı Yasa kapsamında Belediye Başkanının bütçe çağrısına istinaden, yıllık gider bütçe teklifini hazırlamak ve süresi içerisinde Mali İşler Müdürlüğü’ne göndermek zorundadır.
 
Yazışmalar
MADDE 15- Diğer belediye birimlerinin Müdürlükle yazışması olduğu takdirde öncelikle ele almak ve sonuçlandırmak zorundadır.
 
Ortak Görevler
MADDE 16- Birden fazla belediye birimini ilgilendiren iş veya görev söz konusu olduğunda koordinatör müdürlük başkanlık makamı tarafından belirlenir.
           
Değişiklik Teklifi
MADDE 17- Bu Yönetmelikte yapılacak her türlü değişiklik teklifinin Başkan onayına sunulması işlemi Yazı İşleri Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilir.
Müdür
MADDE 18- Tesisler Müdürü bu yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve koordinasyonundan öncelikle belediye başkanına veya bağlı olduğu başkan yardımcısına karşı birinci derecede sorumludur.
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 19-  İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir. Bu yönetmelik ilan edildikten sonra çıkacak olan Kanun, yönetmelik ve tüzükler uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20-  Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21-  Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.