KONYA SELÇUKLU BELEDİYESİ
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç 
MADDE-1(1) Bu yönetmelik, Konya Selçuklu Belediyesi Teftiş Kurulu’nun örgüt ve görevleri ile Teftiş Kurulu Müdürü, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu Bürosunun görev, yetki ve sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Müdürü ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma esas ve usullerini kapsar. 
Kapsam ve dayanak
MADE-2 (1) Bu yönetmelik 4483 sayılı yasa, 3628 sayılı yasa ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren devlet memurları hakkında uygulanır. 
(2) Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b ve 18/m maddelerine istinaden hazırlanmıştır.
Teftiş Kurulunun yapısı ve bağlılık
MADDE-3 (1) Teftiş Kurulu Müdürlüğü müfettiş sıfat ve yetkisine haiz bir Teftiş Kurulu Müdürü, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısından oluşan Kurul doğrudan Başkanlık Makamına bağlıdır. Kurulun yazı, hesap, arşiv, kütüphane v.b. işleri müdürlüğe bağlı büro elemanlarınca yürütülür. 
Tanımlar
          MADDE-4 (1) Bu yönetmelikte geçen;
Belediye         : Konya Selçuklu Belediye Başkanlığını,
Başkan           : Konya Selçuklu Belediye Başkanını,
Teftiş Kurulu: Teftiş Kurulu Müdür, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarını, 
Birim     : Konya Selçuklu Belediye Başkanlığının idare ve denetimindeki müdürlükleri, kuruluş, teşekkül, kurum, şirket ve tesisleri ifade eder.
Soruşturma  : Memurların yargılanmasına ilişkin kanun ve Ceza Muhakemeleri Kanununa göre sanığın yargılanmasının gerekip gerekmeyeceğini ortaya çıkarmaya elverişli bütün delillerin elde edilmesi safhasıdır. 
Büro             : Konya Selçuklu Belediyesi Teftiş Kurulu bürosunu ifade eder.
 
Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün kuruluş amacı
MADDE-5 (1) Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Kuruluş amacı Selçuklu Belediyesi ve denetimi altındaki kuruluşların çalışmalarında ve amaçlarına yönelmelerinde;
a) Bütün birimlerin mevcut mevzuata uyup uymadıklarını, kullanılan yöntemlerin ve çalışma yerleri ve yerleşme durumlarının verimliliği, ekonomiye etkinliğini ve hizmet kalitesini sağlamaya yeterli olup olmadığını hizmetin ve kuruluşların amacını gerçekleştirecek şekilde sağlanıp sağlanmadığını inceleme ve araştırma neticesinde varsa soruşturmasını yapmak. 
b) Selçuklu Belediye Başkanlığının tüm birimlerinin her türlü soruşturma işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
 
 
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri
 
Teftiş Kurulu Müdürü’nün atanması
MADDE-6 (1) Teftiş Kurulu Müdürü;
a)  Teftiş Kurulunun yönetim çalışmalarını düzenler, kontrol eder ve soruşturma işlemlerinde elde edilen sonuçlar üzerinde gereken işlemleri yapar.
b) Müfettişlerin ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü büro personelinin sevk ve idare işlemlerini yapar. Atanma ve yükselmelerini Başkanlık Makamına sunar. 
c)    Teftiş işlerinde müfettişlerin başkanlıkla ilişkilerini düzenler. 
ç)  Soruşturma, rapor ve fezlekeleri inceler. Bunların idari yönleri hakkında alınması gereken tedbirleri Belediye Başkanlığına bildirir.
d) Teftiş işlerinin genel gidişi, teftiş usullerinin iyileştirilmesi hususlarında Belediye Başkanlığına teklifte bulunur.
e)   Belediye Başkanlığının gerekli gördüğü işler üzerinde bizzat soruşturma yapar.
f)  Belediye kanunları ve diğer ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapar.
g)   Bu yönetmelik uyarınca yapılacak sınavlara ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlar.
h)  Teftiş Kurulu Müdürü, kurul müfettişleri ile daha önce Selçuklu Belediyesi Teftiş   Kurulu Müdürlüğünde müfettişlik yapmış olan ‘Müfettiş’ sıfatını iktisap etmiş ve 5 yıllık hizmet süresi olanlar arasından atanır. 
ı)     Teftiş Kurulu uygulamaları hakkında yönergeler çıkarmak.
i)  Başkanlık Makamınca soruşturma hizmetleriyle ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmak.
      
Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının görev ve yetkileri ile atanmaları
MADDE-7 (1) Selçuklu Belediye Müfettişleri Başkanlık Makamına bağlı olup, doğrudan doğruya başkan adına;
(2)Görevleri:
a) Belediye mevzuatı ve Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri dairesinde; Selçuklu   Belediyesine bağlı ve ilgili kuruluşlarında her türlü soruşturma yapmak.
b) Suç işledikleri anlaşılan ya da hakkında ihbar ve şikâyet olan memur ve hizmetliler hakkında soruşturma yapmak.
c) Görev ve memurluk onuruna uymayan kötü alışkanlık ve davranışları yaygın olan memurlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesi gereği savunmalarını almak, 
ç) Refakatlerine verilecek müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak.
d) Çeşitli konularda yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak.
e) 3628 sayılı kanunla ilgili suçların soruşturulmasında bu kanun hükümleri, bu kanun ve bu kanunda açıklık olmayan hallerde Ceza Muhakemeleri Kanununun koyduğu hazırlık soruşturması ile ilgili usul ve esaslar uyarınca hareket etmek.
f) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ilgili çalışmalar ile Başkanlıkça verilecek soruşturma hizmetleriyle ilgili diğer vazifeleri yapmak ile görevli ve yetkilidirler.
 
 
 
(3)Yetkileri:
Müfettişler; teftiş, ve soruşturmalar sırasında;
a) Gerekli gördükleri her türlü defterle, kâğıt, belge ve bilgileri ilgili kuruluş ve birimden istemek, görmek ve bunların örneklerini gerektiğinde bu evrakların asıllarını almak.(Asılları alınan belgelerin, müfettiş tarafından tasdikli örneği birimlere verilir.)
b) Kasasını, veznesini saydırmaktan, para ve para hükmündeki değerli kâğıtları, ayniyatı, bunların hesap ve defterlerini göstermekten kaçınanlar ile 3628 sayılı Kanunun 17. maddesi gereği irtikap, rüşvet, zimmet, ihtilası tespit edilen ya da işlerinde görevlerini kötüye kullandıkları görülen, evrakta sahtekarlık yapan, kovuşturma konusu suçları, ağır hapsi gerektiren memur ve hizmetlilerin görevden uzaklaştırılmaları hususunda gerekli işlemleri yapmak ve takipte bulunmak.
c) Yukarıdaki fıkrada belirtilen haller dışında görevleri başında kalmalarında sakınca gördükleri memur ve hizmetlilerin görevden uzaklaştırılmalarını yetkili makama bildirmek.
ç)  İşten el çektirilenlerin yeniden göreve başlamalarında herhangi bir sakınca olmadığı tespit edilen memur ve hizmetlilerin göreve başlamalarını teklif etmek.
d)    Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirlerle verilen diğer yetkileri kullanmak.
e)  3628 sayılı kanunun 17. Maddesi, Ceza Muhakemeleri Kanunundaki soruşturma işlemleri ile ilgili hazırlık soruşturmasını tamamlamak.
f)  Müfettişlere Selçuklu Belediyesinin yönetim ve denetiminde bulunan müdürlükler, teşekkül, müessese, tesis, kuruluş ve diğer birimlerinin her türlü yardımda bulunmaları ve kolaylık göstermeleri zorunludur. Teftiş sırasında izin kullanması sakıncalı personelin izinleri müfettişin talebi üzerine yetkili amirler tarafından iptal edilir veya ertelenir.
 
Müfettişlerin uyacakları hususlar
MADDE-8 (1) Müfettişler, 
İcraya müdahale edemezler, soruşturma için el koyduğu defter ve kâğıtlar üzerinde düzeltme yapamazlar veya bunlara yazı yazamazlar.
 
Teftiş Kurulu Bürosu
MADDE-9 (1)  Teftiş kurulu bürosu elemanlarının görevleri şunlardır: 
a) Teftiş Kurulu Müdürlüğüne intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk etmek.
b) Müfettişlerden gelen rapor, fezleke ve tahkikat evrakını kaydetmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek.
c)  İşleri biten rapor, fezleke ve tahkikat evrakını düzenli bir şekilde muhafaza etmek.
ç) Teftiş Kurulunun çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak. 
Büro işlerinde gizlilik esastır, büro personeli rapor, yazışma ve dosyaları müdürlüğün izni olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. d)Her türlü rapor ve fezlekeyi süresinde yetkili makama göndermekten sorumludurlar.
     d) Teftiş Kurulu Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
 
 
 
 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ön İnceleme ve Soruşturmaya İlişkin İşlemler
 
MADDE-10 (1) Memurlar ve diğer Kamu Görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması hakkında Kanuna tabidir.
MADDE-11 (1) Soruşturmanın Kapsamı: Müfettişler, görev verilmesi halinde Selçuklu Belediye Başkanlığının kuruluşu içinde veya ona bağlı ya da yönetim ve denetimi altında bulunan kuruluşlarla bunlara bağlı katma bütçeli döner sermayeli teşebbüs ve işletmelerin katıldıkları birimlerin müdür, şef, memur ve hizmetlilerin eylem ve işlemlerinden ötürü haklarında soruşturma, memurların yargılanmasına ilişkin kanuna tabi olanlar hakkında Ön inceleme yaparlar. 3628 sayılı kanuna göre yapılacak soruşturmalarda, müfettişlerin yetkileri bu kanun ile sınırlıdır. 
 
Usule İlişkin İşlemler:
MADDE-12 (1) Müfettişler, gerek memurların yargılanmasına ilişkin kanun ve gerekse Ceza Muhakemeleri Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Ön inceleme ve soruşturma yaparlar.
 
Soruşturma sonuçları
MADDE-13 (1)  Müfettişler suç sayılan işlem, eylem ve hareketler hakkında 3628 ve 657 sayılı Kanuna göre yaptıkları soruşturmayı bir fezlekeye bağlarlar. Fezlekede soruşturmaya hangi gerekçe, hangi emirle, hangi tarihte başlandığı, isnat edilen suçun kapsamı gösterileceği gibi, fezlekenin metni de soruşturmanın yapılma tarzı suçun sübut veya ademi sübutunu gösteren ifade ve delillerin özeti ile bunların soruşturma kağıtlarındaki sayfa numaraları ve diğer deliller için evrak listelerinde sıra numaraları gösterilir. Fezlekenin sonunda da bir özet yapılarak ve sebepleri gösterilerek sanık hakkında son soruşturmanın açılmasına gerek olup olmadığı, gerek varsa suçun hangi kanun maddesine uygun bulunduğu belirtilir. Fezlekeler soruşturmanın bitirilmesinden sonra mümkün olduğu kadar kısa bir süre içerisinde hazırlanarak soruşturma evrakı ile birlikte kanuni mercilere gönderilmek üzere ilgili mercilere verilir. 
 
MADDE-14 (1) Müfettişlerin yaptıkları soruşturmalar sırasında fezleke kapsamına girmeyen, aşağıda sayılan konularda;
a) Eylem ve işlemlerin hukuki sorumluluğu, disiplin cezasını veya idari bir tasarrufu gerektirmesi,
b) Suçun nevi ve mahiyeti bakımından 3628 sayılı kanunun kapsamına girmesi hallerinde rapora bağlar. Raporlar gereği için ilgili mercilere verilir.
 
Rapor çeşitleri 
MADDE-15 (1) Müfettişler çalışmaları sırasında işin özelliğine göre;
a) Soruşturma Raporu
b) Fezleke hazırlarlar.
MADDE-16 (1)  Soruşturma raporları, soruşturmaya tabi personel ile suça iştirak eden memur olmayan şahısların ceza ve/veya disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlerine ilişkin olarak yapılan adli ve idari soruşturmalar sonunda düzenlenen raporlardır.
 
 
A-Adli Soruşturma Raporu
Türk Ceza Kanununa veya ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre suç sayılan eylemlerle ilgili olarak düzenlenir.
B-Disiplin Soruşturma Raporu
Disiplin Soruşturma Raporları, disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlere ilişkin olarak düzenlenir.
 
Soruşturma raporunun düzenlenmesi:
MADDE-17 (1) Soruşturma Raporu:
a) İşin Gelişi: Bu bölüme soruşturma emirleri, tarih ve sayısı yazılır.
b) Konusu: Bu bölüme soruşturmaya konu olay, işlem ve davranışlar kısa ve özlü biçimde yazılır.
c) Yapılan İnceleme ve Araştırma: Bu bölümde soruşturma emri ekleri ve elde edilen delillerin inceleme sonuçları ile araştırmaların, alınan ifade ve savunmalar karşısında soruşturma konusu, geniş bir görüş açısı içerinde değerlendirilerek, mantık ve her türlü mevzuat süzgecinden geçirildikten sonra açık ve kesin biçimde ortaya konur.
ç) Sabit olan fiiller mevzuat karşısında değerlendirilir. Bunların kimler tarafından nasıl hangi sebeplerle yapıldığı, aralarındaki illiyet bağı açık ve kesin bir biçimde gösterilir. Bu fiillerden bir zarar ortaya çıkmışsa mahiyeti açıklanır. Hafifletici veya ağırlaştırıcı sebepler varsa belirtilir.
d) Sonuç: önceki bölümde oluş şekilleri, sebepleri ve sonuçları çeşitli yönleri ile ortaya konan suç ve cezaya konu fiilleri işleyenler, bu fiillerden her birinin suç tanımları, bu tanımlara göre uygulanacak cezalar, gerekirse bilgi verilecek veya duyuru yapılacak makam ve merciler tespit edilmişse zararın kimlere ödettirileceği bu bölümde gösterilir.
e) Varsa hafifletici sebepler dikkate alınarak, alt veya üst ceza teklif edilir.
(2) İlgili personelin görevinin veya görev yerinin değiştirilmesi gibi idari işleme gerek görülürse ayrıca belirtilir. 
(3) Soruşturma raporları en az iki nüsha olarak düzenlenir ve Başkanlığa verilir. Başkanlık gerekli işlemleri yaptıktan sonra raporun aslını Teftiş Kurulu Müdürlüğüne sunar. Müdürün vereceği talimata göre ilgili birimlere gönderilir.
(4) Raporun ikinci nüshası Başkanlıkta saklanır. Rapora eklenen belgeler müfettiş tarafından mühürlenerek saklanır.
 
Fezleke:
MADDE-18 (1)
a) 3628 ve 4483 sayılı Kanuna göre yapılan tahkikatın sonuçları fezlekeye bağlıdır.
b) Müfettiş, fezlekelerde tahkik konularını ve işlenen suçların unsurları ile suçlular hakkında hangi kanun hükümlerine göre takibat yapılması gerektiğini, suçun tespit edilememesi halinde ilgili yasanın hükümlerine göre karar verilmesini talep eder ve sebeplerini belirtir.
c) Müfettiş, soruşturmayı bitirdikten sonra en çok bir ay içerisinde fezlekeyi tamamlayıp ilgili mercilere vermek zorundadır. Teftiş Kurulu Müdürlüğünce kabul edilen mazeretin bulunması halinde bu süre birer ay olarak iki sefer uzatılabilir.
ç) Düzenlenen fezlekelerin asılları kanunen verilmesi gereken makamlara gönderilmek üzere Teftiş Kurulu Müdürlüğüne verilir. Raporun bir nüshası Kurul Müdürlüğünce, bir nüshası da müfettiş tarafından muhafaza edilir.
(2) 3628 ve 4483 sayılı kanun kapsamına giren ve girmeyen suçlara ilişkin soruşturma evrakı ve fezlekeler birleştirilmez. Ancak evrakın ayrılması imkânı yoksa yetkili mercilere soruşturma dosyasındaki belgelerin örnekleri gönderilir. 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılarının Seçimi ve Müfettişliğe Tayin ve Yükselme Usulleri
 
MADDE-19 (1) Müfettiş yardımcıları aşağıdaki esaslar içinde sınava seçilir ve atanır.
Sınava Gireceklerde Aranacak Şartlar 
a) Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yazılı şartları taşıma.
b) Hukuk, Siyasal Bilimler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İnşaat, Makine, Elektrik, Çevre Mühendisliği, Harita, Şehir Planlama Fakülteleri veya bunların Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak,
c) Sınav tarihinde 35 yaşını geçmemiş olmak,
ç) Soruşturma neticesinde mesleğe alınmasında karakter ve nitelikleri itibariyle engel bir hal bulunmadığı kanaatine varılmak.
 
Müfettiş Yardımcılığına giriş ve yeterlilik sınavı
MADDE 20 (1)  Sınava gireceklerde aranacak özel şartlar, başvurmada istenecek belgeler, başvurma yeri, tarihi ve öğretim dalları gibi hususlar giriş sınavı ilanında açıklanır. 
(2) Giriş sınavı başlama tarihinden en az 15 gün önce mahalli iki gazetede ilan edilir. 
(3) Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır. Sınavlar test şeklinde de yapılabilir.
MADDE-21 (1)  Giriş sınavı Selçuklu Belediye Başkanının başkanlığında, Teftiş Kurulu Müdürü, Müfettiş, Üniversiteden öğretim görevlisi, Personel ve Eğitim Müdüründen oluşan sınav komisyonunca yapılır. Ancak Belediye Başkanı gerekli görmesi halinde komisyon üyelerini kendisi de belirleyebilir. Anılan komisyon sınavla ilgili soruları hazırlar ve sınav sonuçlarını değerlendirir.
MADDE-22 (1) Sınav komisyonunun her üyesi yazılı sınav kâğıtlarını ayrı ayrı okur ve not verir. Yazılı sınav notu, üyelerin verdikleri notların aritmetik ortalamasıdır. Sınav komisyonu başarılı olanları bir liste halinde tespit eder. Sınav sonuçları sınavı izleyen en geç 30 gün içinde belirlenir. Sınavlarda gizlilik esastır. 
MADDE-23 (1) Yazılı sınavlarda başarılı olan adayların durumları yazı ile adreslerine bildirilir ve en geç 15 gün içinde sözlü sınavlara çağırılırlar, sözlü sınav yine aynı komisyonca yapılır. Komisyon üyeleri sözlü sınavda adaylara ayrı ayrı not verirler. Bu sonuçlar başarı derecesine göre sıralanır ve başarılı olanlar tespit edilir. Sonuçlar adaylara yazılı olarak bildirilir. 
Giriş sınav konuları 
MADDE-24 (1) Müfettiş Yardımcılığı yarışma sınavı aşağıdaki konulardan oluşur. 
A- HUKUK
a. Anayasa Hukuku
b. İdare Hukuku
c. Ceza Hukuku
ç.    Medeni Kanun
d. Borçlar Kanunu
e. Ticaret Hukuku
B- Genel Ekonomi
C- Maliye
a. Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası
b. Türk Vergi Hukuku
Ç-   Muhasebe ve İşletme Ekonomisi
D- İnkılâp Tarihi
E- Kompozisyon
F- Teknik sınıflara kendi branşlarından
(2) Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için yukarıda belirtilen konulardan 100 puan üzerinden her birinden 65 ve ortalamasından 70 puandan aşağı olmaması gerekir. 
(3) Yazılı sınavda başarılı olanlar bir yazı ile sözlü sınava davet edilir. Sözlü sınavda başarılı olunabilmesi için en az 70 puan alınması gereklidir.
(4) Yazılı sınav notları ile sözlü sınav notlarının birleştirilerek ikiye bölünmesinden elde edilecek genel ortalama notlar, kazanma derece ve sıralamasında esas tutulur. Sınavın sonucu, sınav komisyonu tarafından bir tutanakla imza altına alınır.
Müfettiş Yardımcılığı yeterlilik sınavı
MADDE-25 (1) Yeterlik Sınavı: Teftiş Kurulunda ( 3 ) üç yıllık bir yetişme dönemi geçirmiş bulunan müfettiş yardımcılarının Belediye ile ilgili mevzuat ve mesleki bilgi yönlerinden gerekli nitelik ve düzeye ulaşıp ulaşmadıklarının tespiti için yapılan sınavdır.
MADDE-26 (1)  Yeterlik Sınavına girecek Müfettiş Yardımcılarına yazılı sınavın yeri, günü ve saati 30 gün önce, yazılı sınava katılanlara ise sözlü sınavın yeri, günü ve saati 20 gün önce Teftiş Kurulu Müdürlüğünce veya İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce bir yazı ile bildirilir.
MADDE-27 (1) Yeterlik Sınavı Komisyonu Belediye Başkanının belirleyeceği kişilerden oluşur. 
(2) Yeterlik Sınavı Komisyonu başkanı Belediye Başkanı olup başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyuna itibar edilir.
MADDE-28 (1) Yeterlik Sınavı yazılı olarak klasik veya test usulünde yapılır. Yazılı Sınav konuları aşağıda belirtilen iki gruptan meydana gelir.
a) Genel Konular ve Kuruma ait Konular:
Belediye ilgili genel kanun ve mevzuat ile Ceza Muhakemeleri Kanunu, 3628 Sayılı Kanun ve 4483 sayılı Kanun.
b ) Mesleki Konular.
Teftiş, Soruşturma Usulleri ile gerekli görülen diğer teknik konular yazılı sınava dâhil edilebilir.
(2) Yazılı Sınavda başarılı sayılabilmek için adayların yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında belirtilen sınav guruplarının toplamından yüz üzerinden 70 puan almaları gerekir. 
MADDE-29 (1) Yeterlik Sınavını başaranlar, Müfettişlik derecesine uygun kadrolara atanırlar. Sınava girmeyenlerle, sınavda başarı gösteremeyenler, Selçuklu Belediyesi Birimlerinde durumlarına uygun başka bir göreve atanırlar.
MADDE-30 (1) Müfettişliğe atananlar, soruşturma yapma ve fezleke hazırlama yetkisine haizdirler.
(2) Müfettişliğe atananlar Müdürün görevlendirmesi halinde yanlarına verilecek müfettiş yardımcılarının yetişmelerini sağlayabilirler. 
MADDE-31 (1)  Yukarıdaki ilgili maddelerde belirtildiği gibi müfettişliğe atanmada yazılı ve sözlü sınavı başarmak şarttır. Teknik sınıftaki müfettiş sayısı, genel müfettiş sayısının azami %20’si olur.  
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
 
Evrak kayıt ve zimmet defteri
MADDE-32 (1) Müfettişler aldıkları ve gönderdikleri raporların kaydedilmesinde evrak defteri, bunların postadan başka yerlere tesliminde ise zimmet defteri kullanırlar. 
MADDE-33 (1) Müfettişliğe Yeniden Alınma: Müfettişlikten ayrıldıktan sonra sadece kamu kesiminde çalışanların, yeniden müfettişliğe alınması Selçuklu Belediye Başkanının değerlendirmesi ve onayına bağlıdır.
MADDE-34 (1) Müfettişler göreve atandıklarında kendilerine sağlanan her türlü kitap, dergi v.s. ile demirbaşları meslekten ayrılışlarında verirler.
MADDE-35 (1)  Müfettişler kendilerine verilen süreli görevleri süresi içinde sonuçlandırarak Teftiş Kurulu Müdürlüğüne verirler. 
  MADDE-36 Bu Yönetmelikte bahsi geçen her türlü idari ve mali denetim, Belediye İç Denetçisi tarafından 5018 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatları hükümleri gereğince yürütülür.  Bu yönetmeliğin iç denetim mevzuatına aykırı hükümleri uygulanmaz. 
MADDE-37 (1) Geçici Hükümler: Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Konya Selçuklu Belediye Başkanlığı tarafından Müfettiş olarak sınavsız atananlar (görevlendirilenler) bu yönetmelikte getirilen bütün görev, sorumluluk, yetki, unvan ve mali hakları kazanmış sayılırlar.
 
ALTINCI BÖLÜM
       Yürürlük Yetkisi
MADDE-38 Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile daha önce yürürlükte bulunan yönetmelik yürürlükten kalkar.
 
MADDE-39 (1)  Bu Yönetmelik hükümleri Selçuklu Belediye Meclisince kabulü ve yayınlanma tarihinde yürürlüğe girer. 
 
MADDE-40 (1) Bu yönetmelik hükümlerini Konya Selçuklu Belediye Başkanı yürütür.