SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 • İhale Tarihi

  24 Ekim 2019

 • İhale Saati

  14:00

 • İhale Türü

  Açık Arttırma

 • Etkinlik Yeri

  ENCÜMEN SALONU

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları yazılı gayrimenkullerin 2886 Sayılı Yasanın 45.Maddesi hükümleri dahilinde açık artırma usulü ile satılacaktır.
 2. İhale tarihi 24/10/2019 Perşembe günü saat 14. 00’de Belediyemiz Encümen salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
 3. İhale saatinden iki saat öncesine kadar geçici teminat ile birlikte istenilen belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne getiren herkes ihaleye iştirak edebilir.
 4. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 5. Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.         

 

 1. İhaleye katılacak olanlardan istenen belgeler;

Aşağıda bulunan A,B,C bentlerinde istenilen belgeler asılları veya noter tasdikli suretleri olması zorunludur.

    

     A-  Gerçek kişi olması halinde:

 1. 1 adet dilekçe, Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 2. Türkiye de tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
 3. Noter tasdikli İmza beyannamesi,
 4. Vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,
 5. Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
 6. Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu ( Süresiz ve limit içi ),   

 

B-  Tüzel Kişi olması halinde:

 1. 1 Adet dilekçe,
 2. Türkiye de tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
 3. Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,
 4. Noter tasdikli imza sirküsü,
 5. Vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü,
 6. Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2019 yılı-Tüzel kişi )
 7. Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına ait belge,
 8. Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu ( Süresiz ve limit içi ),

 

     C- İsteklerin Ortak Girişim Olması Halinde:

 1. Ortak girişim olması halinde tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi ve A ve B bendinde belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
 1. Niteliği tarla olan gayrimenkuller için ortak girişim ile müracaat kabul edilmeyecektir.

 

 1.  Ödeme Şekli:
 1. Satış bedelinin ilk taksiti ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, kalan  ödemeleri  aşağıdaki listede belirtildiği şekilde ödenecektir.  (K.D.V. den muaftır.) .
 2. Kanunun öngördüğü tapu harcı ve ihale sebebiyle tahakkuk edecek gazete ilan ücreti, ihale karar pulu, bilimum harç ve masrafların tamamı alıcıya (müşteriye) aittir

              İlan olunur.

 

MAHALLE

ADA /

PARSEL

ALAN

İMAR DURUM

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

NİTELİĞİ

ÖDEME ŞEKLİ

TEPEKENT

281/32

3200.00

TARIM ALANI

208 000.00 ₺

6 240.00 ₺

ARSA

24 EŞİT TAKSİTLE

BAĞRIKURT

0/1336

19850.00

TARIM ALANI

297 000.00 ₺

8 910.00 ₺

TARLA

24 EŞİT TAKSİTLE

KIZILCAKUYU

102/7

1888.18

MESKEN 2 KAT

75 500.00 ₺

2 265.00 ₺

ARSA

12 EŞİT TAKSİTLE

KIZILCAKUYU

106/1

1973.78

MESKEN 2 KAT

79 000.00 ₺

2 370.00 ₺

ARSA

12 EŞİT TAKSİTLE

KIZILCAKUYU

108/4

1905.64

MESKEN 2 KAT

76 000.00 ₺

2 280.00 ₺

ARSA

12 EŞİT TAKSİTLE

KIZILCAKUYU

113/2

1831.63

MESKEN 2 KAT

73 000.00 ₺

2 190.00 ₺

ARSA

12 EŞİT TAKSİTLE

KIZILCAKUYU

114/1

1994.78

MESKEN 2 KAT

80 000.00 ₺

2 400.00 ₺

ARSA

12 EŞİT TAKSİTLE

KIZILCAKUYU

123/3

1998.05

MESKEN 2 KAT

80 000.00 ₺

2 400.00 ₺

ARSA

12 EŞİT TAKSİTLE

KIZILCAKUYU

121/9

1822.58

MESKEN 2 KAT

73 000.00 ₺

2 190.00 ₺

ARSA

12 EŞİT TAKSİTLE

YAZIBELEN

0/1349

498.00

KIRSAL
 YERLEŞİM ALANI

37 500.00 ₺

1 125.00 ₺

AVLULU
KERPİÇ ODAVE
MÜŞTEMİLATI

12 EŞİT TAKSİTLE

YAZIBELEN

0/1801

42060.00

TARIM ALANI

630 000.00 ₺

18 900.00 ₺

TARLA

24 EŞİT TAKSİTLE

YAZIBELEN

0/690

8800.00

TARIM ALANI

70 000.00 ₺

2 100.00 ₺

TARLA

12 EŞİT TAKSİTLE

YAZIBELEN

0/754

5550.00

TARIM ALANI

44 500.00 ₺

1 335.00 ₺

TARLA

12 EŞİT TAKSİTLE