İLAN

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Özlem Mahallesinde M28-B-15-A-2-C paftasına isabet eden  28849 ada 8 nolu parselin S.354 Nolu Düzenleme Sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 06/09/2018 tarih ve 1276 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 29 /11/2018 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Keyfiyet ilan olunur.


Dosyalar

Son Duyurular