İLAN

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1 - İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı :

     Selçuklu İlçesi sınırları içinde ortalama 15.408,122 ton/yıllık ambalaj atığı toplama, taşıma, ayrıştırma ve değerlendirme işi yapılacaktır.

2 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı:

     Şartname Selçuklu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir. Bedelsiz görme dışında  şartname almak isteyenler,  şartnameyi 50,00 TL karşılığında temin edebilirler.

3 - İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:          

     İhale Belediye Encümen Salonunda 04/05/2017 Perşembe günü, Saat 16.00 de, 2886 Sayılı Kanun ve Şartnamesi dahilinde açık teklif usulü ile yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümen’i tamamen serbesttir.

4 - Tahmin edilen bedel ve geçici  teminat miktarı:

     Aşağıda listede belirtildiği şekilde olup, geçici teminatın ihale günü en geç saat 12.00 ye kadar idareye ibraz edilmesi şarttır.

5 - İsteklilerde aranılan belgeler: 

     a - Gerçek kişiler için:

     T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı fotokopisi, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak istediğine dair dilekçe ile tebligat için adres beyanı ve ikametgah belgesi.

     b - Tüzel Kişiler için:

     İhaleye katılmak istendiğine dair dilekçe, tebligat için adres beyanı, 2017 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı, noter tasdikli imza sirküsü aslı, Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli suretleri.

     İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekâletname ve imza beyannamesi aslı.

     İsteklilerin ihale günü en geç saat 12.00 ye kadar belgeleri Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelir ve Tahsilat Servisine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracatlar kabul edilmeyecektir.

S.NO

İŞİN NİTELİĞİ

 İŞİN YAPILACAĞI YER

YILLIK  MUHAMM. BEDEL (TL)                                                 (KDV HARİC)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

SÖZLEŞME SÜRESİ

1

Ambalaj atıkları toplama, taşıma ve ayrıştırma işi

Selçuklu İlçesi

224.806,65

6.744,20

2 Yıl


Son Duyurular