İLAN

Selçuklu İlçesi, Hocacihan mahallesi 19-I-1 paftasına isabet eden 20130 ada 5 ve 6 nolu parsellerde, S.460 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediye Encümeninin 19/10/2023 tarih ve 1158 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 05/12/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.


Son Duyurular