31/10/2016 tarih ve 82974575-755.02.06-E.41179 sayılı Başkanlık Makamı tarafından yapılan görevlendirme gereği 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usül ve Esaslara İlişkin Yönetmelik', Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz ve ilgili güncel mevzuatlar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılmıştır.

İş yeri, Konutlar, Hastaneler, İnşaatlar v.b yerlerden alınan atık miktarlarının ayrıntılı olarak bilinmemesi ve çok farklı tarifelerin uygulamada zorluklar çıkaracağı için atık miktarlarının tespit edilebilirlikleri göz önüne alınarak  2 farklı tarife uygulanması düşünülmektedir ;

1. Tarife : Konular, İnşaat, Kamu Yararına F.G., Resmi daire, Umuma açık yerler, için

2. Tarife : İşyerleri için

İlçemiz genelinde bulunan tüm iş yerleri için atık miktarı net olarak bilinmemektedir. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz da atık miktarı bilinmeyen bölgelerde atık miktarının tespit edilmesi için hesaplama yöntemi vardır ancak ilçemizde bulunan tüm iş yerlerinin ruhsatının bulunmaması, ruhsatı bulunan iş yerlerinde ise kapasitelerin değişmiş olabileceği için hesaplama yöntemi ile de sağlıklı bir verinin elde edilemeyeceği düşünülmektedir.

Tamamı iş yeri olan Sanayii Bölgelerinde ( Motorlu Sanayii, Karatay Sanayii, Marangozlar Sanayii, Bakırcılar Sanayii, Kunduracılar Sanayii, Anadolu Sanayii, 1.Organize Sanayii, Tömek Fabrikalar.) toplanan atık miktarları net olarak bilinmektedir. Söz konusu bölgeden 2016 yılı (01.01.2016- 31.10.2016) tarihleri arasındaki 10 aylık dönemde iş yerlerine tahakkuk eden ÇTV tutarı da net olarak bilinmektedir.

Selçuklu ilçesinde bulunan tüm işleri için Belediyemizce 2016 yılı (01.01.2016-31.10.2016) tarihleri arasındaki 10 aylık dönemde iş yerlerine tahakkuk ettirilen ÇTV tutarı da net olarak bilinmektedir.

ÇTV tutarları veri olarak baz alınarak ilçemiz genelinde iş yerlerince üretilmiş olan atık miktarı hesaplanmıştır.

Belediyemizce 2016 yılı (01.01.2016-31.10.2016) tarihleri arasındaki 10 aylık dönemde iş yerlerine tahakkuk ettirilen ÇTV tutarı ( Selçuklu ilçesinde bulunan tüm işleriyerleri için ) ( 2.424.420,59 TL)

Sanayii Bölgelerinde ( Motorlu Sanayii, Karatay Sanayii, Marangozlar Sanayii, Bakırcılar Sanayii, Kunduracılar Sanayii, Anadolu Sanayii, 1.Organize Sanayii, Tömek Fabrikalar.) Belediyemizce 2016 yılı (01.01.2016- 31.10.2016) tarihleri arasındaki 10 aylık dönemde iş yerlerine tahakkuk eden ÇTV tutarı (761.226,32 TL) dir.

Bu verilere göre Belediyemizce işyerlerinden toplanan  toplam ÇTV nin % 31,398'i Sanayi Bölgelerinden ( Motorlu Sanayii, Karatay Sanayii, Marangozlar Sanayii, Bakırcılar Sanayii, Kunduracılar Sanayii, Anadolu Sanayii, 1.Organize Sanayii, Tömek Fabrikalar.), % 68,602'si ise sanayi bölgesi dışında kalan iş yerlerinden toplanmaktadır.

Aynı oranlar atık üretimi içinde doğru orantılı olarak yansıtılırsa ;

2016 yılı Ağustos ayı çöp tonajı verileri Konya Büyükşehir Belediyesinden alınarak ayrıntılı olarak incelendiğinde 2016 Yılı Ağustos ayında 19.493,80 ton çöp toplanmıştır.

Bu tonaj içerisinde Sanayii Bölgelerinden ( Motorlu Sanayii, Karatay Sanayii, Marangozlar Sanayii, Bakırcılar Sanayii, Kunduracılar Sanayii, Anadolu Sanayii, 1.Organize Sanayii, Tömek Fabrikalar.) çöp tonajı 1.769,47 ton ( 1.769.470,00 kg ) dır. ÇTV oranlarına göre sanayi bölgesi dışında kalan iş yerlerinden toplanan çöp miktarı doğru orantılı olarak hesaplanır ise 3.866,144 ton olarak hesaplanır. Selçuklu ilçesinde bulunan tüm iş yerlerinden 2016 yılı Ağustos ayında toplanan atık miktarı 5.635,614 ton dur.

Yani 2016 yılı Ağustos ayı Tonajı İçerisinde iş yerleri tarafından üretilen atık miktarı %28, 91 dir.

Konutlar, İnşaat, Kamu Yararına F.G., Resmi daire, Umuma açık yerlerin, toplam tonaja katkısı 100-28,91= %71,09  dür.

Söz konusu oranlar göz önüne alınarak toplam sistem maliyetine yansıtılacaktır.

Oluşan Maliyetlerin yansıtılmasında iki farklı Yöntem için ayrıntılı hesaplar yapılmıştır. Hangi yöntemin tercih edileceği komisyonumuzca karara bağlanmamıştır. Hangi yöntemin kullanılarak ücretlerin tarifelere yansıtılacağının Belediyemiz Meclisince Karara bağlanması gerekmektedir.

Komisyonumuz tarafından yapılan hesaplamalarda 2016 yılı 10 aylık ( 01.01.2016-31.10.2016) tarihleri arasındaki veriler kullanılmış ancak hesaplar 2016 yılı 12 aylık olarak yapılmıştır. 1 yıl sonra tekrar tarife belirleme çalışmaları yapılırken yıl sonu kesin hesabı ile tarife arasında oluşacak farklar göz önene alınması gerekmektedir.

Komisyonumuz tarafından yapılan yukarda açıklaması bulunan ve yazımız ekinde ayrıntıları bulunan hesaplamaların müdürlük makamının onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplam Sistem Maliyetinin Hesaplanması

Toplam Sistem Maliyetinin Hesaplanması
S.n Maliyet Kalemi Tutar
1. Hizmet Sözleşmelerinden Doğması Beklenen Maliyet 29.142.814,68
2. Konteyner Amortisman Maliyeti 4.561.393,26
3. Hizmet Binası Amortismanı 18.474,70
4. Doğrudan Teminden Doğması Beklenen Maliyet 238.086,00
5. Personel Giderleri 502.975,71
Toplam Sistem Maliyeti 34.463.744,35

 

 

 

 

 

 

 

1. Tarife

Toplam Sistem Maliyetinin Dağıtılması
S.n 1. Tarife:  Konutlar, İnşaat, Kamu Yararına F.G., Resmi daire, Umuma açık yerler için  Tutar ( TL )
1. Toplam Sistem Maliyeti            34.463.744,35
2. 1. tarifenin toplam sistem maliyetine katkısı 0,7109
1. tarife  Maliyet 24.500.275,86
1. tarife için  Koskiden belediyemize gelen  2016 yılı 10 aylık ÇTV 3.869.221,01
1. tarife için  2016 yılında  12 ayda toplanması beklenen ÇTV tutar ( 3.869.221,01/10)*12 4.643.065,21
1. tarife için abonelere dağıtılması gereken tutar 19.857.210,65
                 
1. Yöntem Tüm Abonelere Sabit Ödeme Öngürüldüğü durum (19.857.210,65/12)/212.312 7,79  TL abone/ay
 
2. Yöntem Su Tüketim Miktarına Göre  Değişken Ödeme Öngürüldüğü durum (19.857.210,65/29.988.624,00) 0,66 TL/m³

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tarfie

Toplam Sistem Maliyetinin Dağıtılması
S.n 2. Tarife : İşyerleri  Tutar
1. Toplam Sistem Maliyeti            34.463.744,35
2. 2. tarifenin toplam sistem maliyetine katkısı 0,2891
2. tarife  Maliyet 9.963.468,49
Belediyemizce iş yerlerine 2016 yılı 10 aylık Tahakkuk eden ÇTV 2.424.420,59
2. tarife için 2016 yılında  12 ayda toplanması beklenen tutar ( 2.424.420,59/10)*12 2.909.304,71
2. tarife için abonelere dağıtılması gereken tutar 7.054.163,78
                 
1. Yöntem Tüm Abonelere Sabit Ödeme Öngürüldüğü durum (7.054.163,78/12)/29.430 19,97 TL abone/ay
 
2. Yöntem Su Tüketim Miktarına Göre  Değişken Ödeme Öngürüldüğü durum ( 7.054.163,78/2.623.422) 2,69 TL/m³

Son Duyurular