İLAN

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 27-L-2 paftasına isabet eden 22759 ada 1 ve 2 nolu parsellerde, S.457 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediye Encümeninin 31/08/2023 tarih ve 788 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 25/09/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular