İLAN

Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi 22-K-2 ve 22-K-4 paftalarına isabet eden, 18319 ada 1 nolu parsel, 18323 ada 2 nolu parsel, 18370 ada 1 nolu parsel, 18376 ada 1 nolu parsel, 18377 ada 1 nolu parsel, 18379 ada 1 nolu parsel, 19769 ada 1 nolu parsel ve 19770 ada 1 nolu parselde S.454  nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediyesi Encümeninin 15/06/2023 tarih ve 521 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 10/08/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular