İLAN

Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi 25-L-2 ve 26-L-3 paftalarına isabet eden, 8726 parsel, 29126 ada 1 nolu parsel, 43690 ada 1 nolu parsel ve 43693 ada 1 nolu  parselde S.456 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediyesi Encümeninin 06/07/2023 tarih ve 568 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 04/08/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular