İLAN

Selçuklu ilçesi Dikilitaş Mahallesi 25-O-1 pafta 23481 ada 1 nolu parselde S.450  nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediyesi Encümeninin 30/03/2023 tarih ve 295 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında  02/05/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 


Son Duyurular