SELÇUKLU BELEDİYESİ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Konya ili Selçuklu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puantürü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 

S

No

Kadro Unvanı

Sınıfı

Kadro Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS
Türü

KPSS
Puanı

1

Memur

GİH

9

2

- Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Uluslararası İlişkiler, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği programlarının birinden mezun olmak,

- İngilizce YDS ‘de en az (B) düzeyinde puan almış olmak,

- En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Kadın/Erkek

KPSS P3

En az
75 puan

2

Memur

GİH

9

1

- Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon, Bilgi ve Belge Yönetimi programlarının birinden mezun olmak,

- En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Kadın/Erkek

KPSS P3

En az
75 puan

3

Memur

GİH

9

2

- Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Muhasebe, İşletme ve İktisat programlarının birinden mezun olmak,

- En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Kadın/Erkek

KPSS P3

En az 75 puan

4

Memur

GİH

9

5

- Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak,

- En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Kadın/Erkek

KPSS P3

En az
75 puan

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a)  Türk vatandaşı olmak,

b)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)   Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d)  Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f)   İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2)BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a)  İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b)  Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

  1. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  2. 1 sıra nolu unvan için nitelik kısmında belirtilen İngilizce YDS’de en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

 

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru Belgeleri;

Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.selcuklu.bel.trinternet adresinden temin edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

 

a)  Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

b)  Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

c)   Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

d)  KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

e)   Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f)   1 sıra nolu unvan için İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)

g)  Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

h)  4 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

  1. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
  2. Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir

Kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

Belirtilen başvuru tarihlerinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

 

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

 

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

 

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 02/01/2023 – 06/01/2023 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-16:30) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Selçuklu Belediyesi (Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No:19 Selçuklu / KONYA)yerleşkesinde bulunan başvuru bürosuna müracaatlarını yapabileceklerdir.(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

-Elektronik ortamda başvuru belgeleri,başvuru tarihleri içerisinde Belediyemiz insankaynaklari@selcuklu.bel.tr adresine eklenecektir.

-Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5)BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

a)  Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,

b)  Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır.

c)   Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri ve zamanıbaşvurularınındeğerlendirilmesine müteakip16.01.2023 tarihindeBelediyemizwww.selcuklu.bel.trinternet adresinden ilan edilecektir.

d) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu Sınav Giriş Belgelerini sınava girişte İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edecektir.

e)Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Sözlü Sınav;

Sözlü sınav 24.01.2023-25.01.2023tarihlerinde Selçuklu Belediyesi hizmet binasında yapılacaktır.

Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.

Sınav Konuları:

1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

3-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

4-Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

 

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

       Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.        


SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                      


Dosyalar

Son Duyurular