Selçuklu ilçesi Tatköy  Mahallesi M28B3D3C  pafta 321 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 80 nolu parsellerde  S.433 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediyesi Encümeninin 28/07/2022 tarih ve 942 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında  21/09/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular