Selçuklu İlçesi, Dumlupınar 23-M-1 ve 23-M-4 pafta, 13560 ada 21 ve 22 nolu parsellerde S.423 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 20/01/2022 tarih ve 71 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 04/03/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular