Açık Artırma Usulü ile Gayrimenkul Satışı

 • İhale Tarihi

  04 Temmuz 2019

 • İhale Saati

  14:00

 • İhale Türü

  Açık Arttırma

 • Etkinlik Yeri

  ENCÜMEN SALONU

 

 

 

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARSA SATIŞ İLANI

 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları yazılı gayrimenkullerin 2886 Sayılı Yasanın 45.Maddesi hükümleri dahilinde açık artırma usulü ile satılacaktır.
 2. İhale tarihi 04/07/2019 Perşembe günü saat 14. 00’de Belediyemiz Encümen salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir..
 3. İhale saatinden iki saat öncesine kadar geçici teminat ile birlikte yukarıdaki belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne getiren herkes ihaleye iştirak edebilir.
 4. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 5. Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

               

-İhaleye katılacak olanlardan istenen belgeler;

            

      A-  Gerçek kişi olması halinde:

 1. 1 adet dilekçe, Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 2. Türkiye de tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
 3. Noter tasdikli İmza beyannamesi,
 4. Vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,
 5. Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
 6. Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu ( Süresiz ve limit içi ),

          

     B-  Tüzel Kişi olması halinde:

 1. 1 Adet dilekçe,
 2. Türkiye de tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
 3. Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,
 4. Noter tasdikli imza sirküsü,
 5. Vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü,
 6. Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2019 yılı-Tüzel kişi )
 7. Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına ait belge,
 8. Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu ( Süresiz ve limit içi ),

 

          C- İsteklerin Ortak Girişim Olması Halinde:

 1. Ortak girişim olması halinde tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi ve

                A ve B bendinde belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.,

 1. A,B,C bentlerinde istenilen belgeler asılları veya noter tasdikli suretleri olması zorunludur.

   

 1.  Arsa Bedellerinin Ödeme Şekli:
 1. Satış bedelinin %25 'lik kısmı ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, kalan  ödemeleri  aşağıdaki listede belirtildiği şekilde ödenecektir.  (K.D.V. den muaftır.) .
 2. Kanunun öngördüğü tapu harcı ve ihale sebebiyle tahakkuk edecek gazete ilan ücreti, ihale karar pulu, bilimum harç ve masrafların tamamı alıcıya (müşteriye) aittir

              İlan olunur.

 

SIRA
NO

MAHALLE

ADA / PARSEL

GEÇİCİ TEMİNAT

MUHAMMEN BEDEL

NİTELİĞİ

İMAR DURUMU

MEVKİİ

ÖDEME ŞEKLİ

1

DİKİLİTAŞ

15689/2

1009.00

8,100.00 ₺ 

270,000.00 ₺

ARSA

TİCARET 2 KAT

SANCAK

%25 Peşin kalan
miktar 6 eşit taksit

2

SİLLE

15853/5

1545.30

14,400.00 ₺

480,000.00 ₺

ARSA

MESKEN 4 KAT

SELAHADDİN EYYUBİ

%25 Peşin kalan
miktar 6 eşit taksit

3

YAZIR

16706/12

1670.00

16,050.00 ₺

535,000.00 ₺

ARSA

MESKEN 3 KAT

YAZIR

%25 Peşin kalan
miktar 6 eşit taksit

4

YAZIR

29086/2

5273.00

49,800.00 ₺

1,660,000.00 ₺

ARSA

MESKEN 4 KAT

YAZIR

%25 Peşin kalan
miktar 12 eşit taksit