Açık Artırma Usulü ile Gayrimenkul Satışı_24.01.2019

 • İhale Tarihi

  24 Ocak 2019

 • İhale Saati

  14:00

 • İhale Türü

  Açık Arttırma

 • Etkinlik Yeri

  Encümen Salonu

 

 

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARSA SATIŞ İLANI

 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları yazılı gayrimenkullerin 2886 Sayılı Yasanın 45.Maddesi hükümleri dahilinde açık artırma usulü ile satılacaktır.
 2. İhale tarihi 10/01/2019 Perşembe günü yapılmış ancak pazarlığa bırakılmış olan arsa satış ihalesi 24.01.2019 tarihinde saat 14. 00’de Belediyemiz Encümen salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

               

-İhaleye katılacak olanlardan istenen belgeler;

            

      A-  Gerçek kişi olması halinde:

 

 1. 1 adet dilekçe, Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 2. Türkiye de tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
 3. Noter tasdikli İmza beyannamesi,
 4. Vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,
 5. Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
 6. Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu ( Süresiz ve limit içi ),

           

     B-  Tüzel Kişi olması halinde:

 

 1. 1 Adet dilekçe,
 2. Türkiye de tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
 3. Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,
 4. Noter tasdikli imza sirküsü,
 5. Vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü,
 6. Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2018 yılı-Tüzel kişi )
 7. Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına ait belge,
 8. Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu ( Süresiz ve limit içi ),

 

          C- İsteklerin Ortak Girişim Olması Halinde:

 1. Ortak girişim olması halinde tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi ve

                A ve B bendinde belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.,

 1. A,B,C bentlerinde istenilen belgeler asılları veya noter tasdikli suretleri olması zorunludur.
 2. İhale saatinden iki saat öncesine kadar geçici teminat ile birlikte yukarıdaki belgeleri Emlak ve İstimlak

Müdürlüğüne getiren herkes ihaleye iştirak edebilir.

 1. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 2. Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

   

 1.  Arsa Bedellerinin Ödeme Şekli:

 

 1. Satış bedelinin %25 'lik kısmı ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, kalan miktar 6 eşit taksitle    ödenecektir.  (K.D.V. den muaftır.)

 

              İlan olunur.

 

MAHALLE

ADA

PARSEL

GEÇİCİ TEMİNAT

MUHAMMEN

BEDEL

NİTELİĞİ

İMAR DURUMU

MEVKİİ

SİLLE

17400

23

952.38

9.000,00

300.000,00

ARSA

Mesken 3 Kat

PARSANA

SİLLE

14408

7

962.85

7.800,00

260.000,00

ARSA

Mesken 3 Kat

PARSANA

SİLLE

14408

8

1,462.08

12.000,00

400.000,00

ARSA

Mesken 2 Kat

PARSANA