Akaryakıt Alımı İşi

 • İhale Tarihi

  05 Aralık 2018

 • İhale Saati

  14:30

 • İhale Türü

  Açık İhale

 • Etkinlik Yeri

  Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

SELÇUKLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜD.

Akaryakıt Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/547937
1-İdarenin
a) Adresi : Şeyhşamil Mahallesi Doç.Dr.Halil Ürün Caddesi No:19 42070 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322243600 - 3322243730
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@selcuklu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
2.700.000,00 Lt Motorin (Diğer), 50.000 Lt Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İdarenin ihtiyaç ve talebine göre; a) Motorin (Diğer): Selçuklu Belediyesi Tesisleri Horozluhan Mah. Ferhatlı Cad. No:5 Selçuklu KONYA, Park Bahçeler Müdürlüğü fidanlığı, Sille baraj parkı, Selçuklu İlçesi sınırlarında idarenin göstereceği yerler. b) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: Yüklenici Firmanın Konya Merkezde kendisine ait veya Bayilik Lisansında adı geçen dağıtıcı şirketin bayisi olmak kaydıyla, yine Konya Merkezde göstereceği bir petrol istasyonundan İdarenin görevlendireceği personel nezaretinde Yüklenicinin tankerine istenilen miktarda dolum yapılarak veya dolum tesisinden gelen tankerle a) maddesindeki yerlere teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : İşe başlama tarihi 01/01/2019; işi bitirme tarihi 31/12/2019 dur. İşin süresi 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür. Motorin (diğer) ve kurşunsuz benzin teslimatlarında Litre esas alınır. Motorin (diğer) talebi, belediyemize ihtiyaç olduğu zamanlarda görevli elemanımız yazılı olarak (faks, elektronik posta vb.) bildirilecektir. İhtiyaç olan akaryakıt talebi yapıldıktan sonra, sözleşmede geçen mücbir sebepler dışında (2) iki takvim günü içerisinde; 8.30 - 16.00 saatleri arasında teslim edilecektir. Bu saatler dışında ve resmi tatillerde gelen yakıtların teslim alınması idarenin takdirindedir. Teslimatlarda yakıtı getiren aracın trafik ve tescil belgeleri ile taşıma lisansları ve teknik şartnamenin 4. maddesinde geçen dağıtıcı şirket tarafından verilen belgelerin asılları yakıtı teslim alan idarenin görevli personeline ibraz edilecektir. Kurşunsuz benzin günün her saatinde alınabilecektir. Teslimat yüklenicinin yetki belgesi ile görevlendirdiği kişilerce yapılır. Tahmil, nakliye ve tahliye yükleniciye aittir. Yüklenici, Belediyenin teslimat yerlerindeki (benzin için kendisine ait veya Konya merkezde göstereceği istasyondaki) tankların yerleşim durumlarını (yeraltı ve yer üstü) dikkate alarak, uygun teçhizat ile donatılmış tankerlerle ve gerekli tüm güvenlik tedbirlerini de (İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik) alarak yakıt teslimini yapacaktır. Tedbirsizlikten oluşabilecek tüm zararlar yükleniciye aittir. Tankerlerin akaryakıt dolum ve boşaltılmasında kullanılan tüm vana, tanker gözü kapağı gibi yerleri, yakıtın alındığı Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun adını taşıyan mühür ile mühürlenmiş olacaktır. Bu mühür rafinerideki şirketten alınan sevk irsaliyesi ve teslimat makbuzu ile karşılaştırılacak, uymayan veya mührü okunamayan tankerlerin getirdiği yakıt teslim alınmayacaktır. Motorin ulusal marker uygulaması kapsamında ulusal marker tespit tutanağı ile teslim alınır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No: 19 Selçuklu KONYA
b) Tarihi ve saati : 05.12.2018 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınan İstasyonlu Bayilik Lisansı Belgesi, sözleşme süresi sonuna kadar geçerli olmalıdır. 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlere ilişkin mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Akaryakıt ürünleri alımı işleri benzer iş olarak kabul edilir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Selçuklu Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No: 19 Selçuklu KONYA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuklu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No: 19 Selçuklu KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.