Açık Artırma Usulü ile Gayrimenkul Satışı_2017

 • İhale Tarihi

  18 Mayıs 2017

 • İhale Saati

  14:00

 • İhale Türü

  Açık Arttırma

 • Etkinlik Yeri

  Encümen Salonu

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARSA SATIŞ İLANI

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları yazılı gayrimenkullerin 2886 Sayılı Yasanın 45.Maddesi hükümleri dahilinde açık artırma usulü ile satılacaktır.

2- İhale tarihi 18/05/2017 Perşembe günü saat 14. 00’de Belediyemiz Encümen salonunda yapılacaktır. İhaleyi  yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir

3-Arsa bedellerinin ödeme şekli: Satış bedelinin tamamı 12 eşit taksitle ödenecek olup, ilk taksidi ihale onayının  tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, kalan miktar 11 eşit taksitle ödenecektir. (K.D.V. den muaftır.)

-İhaleye katılacak olanlardan istenen belgeler;

   A-  Gerçek kişi olması halinde:

 1. 1 adet dilekçe, Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 2. Türkiye de tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
 3. Noter tasdikli İmza beyannamesi, 
 4.  Vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,
 5.  Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
 6.  Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu ( Süresiz ve limit içi ),

          B-  Tüzel Kişi olması halinde:

 1. 1 Adet dilekçe,
 2. Türkiye de tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
 3. Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,
 4. Noter tasdikli imza sirküsü,
 5. Vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü,
 6. Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2017 yılı-Tüzel kişi )
 7. Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına ait belge,
 8. Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu ( Süresiz ve limit içi ),

C- İsteklerin Ortak Girişim Olması Halinde:

    Ortak girişim olması halinde tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi ve  A ve B bendinde belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

          A,B,C bentlerinde istenilen belgeler asılları veya noter tasdikli suretleri olması zorunludur.

          4-İhale saatinden iki saat öncesine kadar geçici teminat ile birlikte yukarıdaki belgeleri Emlak ve İstimlak  Müdürlüğüne getiren herkes ihaleye iştirak edebilir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul  edilmeyecektir. Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

    İlan olunur.

 

NO

MAHALLE

PAFTA

ADA

PAR

SEL

M2 si

GEÇİCİ          TEMİNAT  (TL)

MUHAMMEN BEDEL               (TL)

NİTELİĞİ

İMAR DURUMU

MEVKİİ

1

SİLLE

25K-1

26K-4

42323

6

2891,67

54.000,00

1.800.000,00

ARSA

5 Kat Mesken

E:1,25

Max Taks:0,25

PARSANA

2

SİLLE

25K-1

25J-2

22175

21

2367,38

36.000,00

1.200.000,00

ARSA

5 Kat Mesken

E:1,25

Max Taks:0,25

PARSANA

3

YAZIR

28M-1

21066

9

2257,00

18.000,00

600.000,00

ARSA

3 Kat Ayrık Mesken

0.25/0.75

YAZIR